Στο δημόσιο cloud έχει στραφεί το 52% των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών, για να ενισχύσουν τη λειτουργική τους ευελιξία, σύμφωνα  με την τελευταία έρευνα της ΕΥ με τίτλο “European insurance public cloud adoption index”. Παράλληλα, το 88% όσων συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζουν να αυξήσουν σημαντικά τις επενδύσεις τους σε υπηρεσίες στο δημόσιο cloud, κατά την επόμενη τριετία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα κατορθώσουν να μεταφέρουν ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων τους στο cloud, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, των διεργασιών, των εφαρμογών και των τεχνολογικών υποδομών τους, θα ενισχύσουν την ευελιξία τους, την ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά και την πελατοκεντρικότητά τους, περιορίζοντας, παράλληλα, τα κόστη τους.

Ωστόσο, παρά τη γενική αποδοχή των μετασχηματιστικών δυνατοτήτων του cloud, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ακόμη μεγάλη απόσταση να διανύσουν για να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

Τι λένε οι… αριθμοί

Οι ασφαλιστικές εταιρείες αναγνωρίζουν ότι η επιτυχία και η ταχύτητα του μετασχηματισμού τους, τα επόμενα χρόνια, θα εξαρτηθούν από την ακεραιότητα των δεδομένων, τη διαθεσιμότητα των συστημάτων, την ευελιξία, την αποδοτικότητα και τον βαθμό αυτοματοποίησης. Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση των στοιχείων αυτών θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα της μετάβασης στο cloud. Για τον λόγο αυτόν, το 88% όσων συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζουν να αυξήσουν σημαντικά τις επενδύσεις τους σε υπηρεσίες στο δημόσιο cloud, κατά την επόμενη τριετία.

Η μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος βρίσκεται, πράγματι, στην κορυφή της επιχειρηματικής ατζέντας των περισσότερων ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς αναγνωρίζεται ότι θα είναι καθοριστική για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και την υλοποίηση της επιχειρησιακής τους στρατηγικής. Δυο στους τρεις συμμετέχοντες (67%) αναφέρουν την ενίσχυση της ευελιξίας ως τον κύριο λόγο για τη μετάβαση, ενώ ακολουθούν η ταχύτητα πρόσβασης στην αγορά (54%) και η καινοτομία / ο ψηφιακός μετασχηματισμός (54%). Η βελτιστοποίηση του κόστους, στην τέταρτη θέση με 40%, παρότι σημαντική, φαίνεται να αποτελεί λιγότερο σημαντικό κίνητρο.

Περιορισμένη αξιοποίηση

Σύμφωνα με την έρευνα, η αξιοποίηση του cloud σήμερα παραμένει σχετικά περιορισμένη, καθώς οι μισές περίπου εταιρείες (52%) έχουν μεταφέρει λιγότερο από το 10% των δραστηριοτήτων τους στο υπολογιστικό νέφος, ενώ 19% των εταιρειών έχουν μεταφέρει μεταξύ του 10%-20% των δραστηριοτήτων τους. Λιγότερες από μια στις τρεις εταιρείες (29%) έχουν μεταφέρει πάνω από το 20% των δραστηριοτήτων τους και μόλις 7% πάνω από το 90% αυτών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, είναι σαφές ότι, τα επόμενα χρόνια, η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυτής θα προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς, με το 49% των συμμετεχόντων να δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να μεταφέρουν πάνω από το 80% των δραστηριοτήτων τους στο cloud.

Κριτήρια επιτυχίας

Ωστόσο, η πρωτοβουλία και η ιδιοκτησία της μετάβασης στο cloud ανήκει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, στη διεύθυνση πληροφορικής και τον Chief Information Officer (CIO) ή τον Chief Technology Officer (CTO – 75%) και πολύ σπάνια στην ίδια την επιχείρηση ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (6%). Επιπλέον, από τις ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ήδη σήμερα στο cloud, μόνο το 56% έχουν ορίσει συγκεκριμένα κριτήρια επιτυχίας του εγχειρήματος, ποσοστό που πέφτει στο 33% μεταξύ των μικρών και μεσαίων ασφαλιστικών εταιρειών.

Προκύπτει, συνεπώς, η ανάγκη μιας περισσότερο ολιστικής προσέγγισης του ζητήματος και της ένταξής του στην ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας, καθώς και μιας πληρέστερης κατανόησης των προκλήσεων και των επιπτώσεων της υιοθέτησης της τεχνολογίας αυτής. Η απουσία μιας σαφούς στρατηγικής επιβεβαιώνεται και από την επιφυλακτικότητα πολλών από τους συμμετέχοντες, όσον αφορά την πλήρη μετάβαση στο δημόσιο cloud. Τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων σκοπεύουν να βασιστούν σε υβριδικά μοντέλα (συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού cloud), έναντι 24% που δεν εξετάζουν την επιλογή αυτή, ενώ οι υπόλοιποι ερωτηθέντες, είτε δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, είτε δεν έχουν ακόμη καταλήξει στη στρατηγική τους.

 10 βήματα για επιτυχημένη μετάβαση

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας και την εμπειρία της καθημερινής συνεργασίας των στελεχών της με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως, η ΕΥ προτείνει τις ακόλουθες ενέργειες για τις ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις επενδύσεις τους στο δημόσιο υπολογιστικό νέφος, με βάση μια ολιστική προσέγγιση:

  1. Βαθύτερη και ευρύτερη κατανόηση του cloud από τα διοικητικά συμβούλια, που θα οδηγήσει σε σωστότερες αποφάσεις.
  2. Αξιολόγηση της ψηφιακής ετοιμότητας και ωριμότητας της επιχείρησης για την κατανόηση των κενών που υπάρχουν, καθώς και των μελλοντικών ευκαιριών.
  3. Σχεδιασμός μιας ολιστικής στρατηγικής, με βάση την επιχειρηματική αξία που δημιουργείται και όχι τον περιορισμό τους κόστους.
  4. Προσδιορισμός σαφών κριτηρίων επιτυχίας, που θα ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς στόχους της επιχείρησης.
  5. Δημιουργία μιας κεντρικής ομάδας που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ενδοεταιρικών δυνατοτήτων cloud και θα προωθήσει την απαραίτητη αλλαγή εταιρικής κουλτούρας.
  6. Συμμετοχή των διευθύνσεων νομικών υπηρεσιών, διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης, στη διαδικασία μετάβασης.
  7. Υιοθέτηση μιας ενδελεχούς στρατηγικής διαχείρισης της αλλαγής.
  8. Προτεραιοποίηση της ασφάλειας δεδομένων και της διαχείρισης κινδύνων.
  9. Σχεδιασμός ενός στοχευμένου λειτουργικού μοντέλου για το cloud και δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου διαχείρισης παρόχων υπηρεσιών cloud.
  10. Διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης του κόστους.

Λ. Γκόγκος: Θα ξεχωρίσουν οι εταιρείες με cloud

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Λάμπρος Γκόγκος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Ασφαλιστικών Υπηρεσιών EY Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δηλώνει ότι «Το cloud αποτελεί σήμερα μια από τις κύριες μετασχηματιστικές τεχνολογίες και αυτό ισχύει, κατ’ εξοχήν, για τον ασφαλιστικό κλάδο. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα υλοποιήσουν αποτελεσματικά τη μετάβασή τους στο δημόσιο cloud, είναι αυτές που θα ξεχωρίσουν τα επόμενα χρόνια. Αξιοποιώντας προηγμένα data analytics και την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ενισχύσουν σημαντικά την ικανότητά τους να καινοτομούν, και θα μπορούν να παρουσιάσουν ταχύτερα στην αγορά νέα, καινοτόμα προϊόντα και λύσεις, βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη και την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις