Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζει την περιοδεία της στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δίνοντας έναν πανηγυρικό τόνο στην αξιολόγηση και έγκριση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης, προκειμένου εντός του καλοκαιριού να μπουν στα ταμεία τα πρώτα χρήματα.

Ο μηχανισμός RRF — που βρίσκεται στο επίκεντρο του NextGenerationEU — θα διαθέσει έως και 672,5 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Βασικός πυλώνας σε όλο αυτό το σχέδιο αποτελούν οι πράσινες επενδύσεις, οι οποίες στην πλειοψηφία των χωρών πλησιάζουν ή ακόμα και ξεπερνούν το 50% των χρημάτων που θα διατεθούν.

Πόσο «πράσινα» είναι όμως τα Σχέδια Ανάκαμψης που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα;

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Κομισιόν, από τα εγκεκριμένα Σχέδια προκύπτουν τα εξής:

Ελλάδα

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου από την Επιτροπή, το 38 % των συνολικών κονδυλίων της Ελλάδας διατίθεται για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Σε αυτά περιλαμβάνονται επενδύσεις για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση του καθεστώτος στήριξης για τους παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, το σχέδιο υποστηρίζει επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις και την ανάπτυξη τοπικών αστικών σχεδίων με έμφαση στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αστικών περιοχών στην κλιματική αλλαγή. Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν τη στήριξη ενός εθνικού προγράμματος αναδάσωσης και μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ενίσχυση των συστημάτων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης καταστροφών, που καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις επενδύσεις για τον μετριασμό των πλημμυρών.

Σλοβακία

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου από την Επιτροπή, το 43% των συνολικών κονδυλίων της Σλοβακίας διατίθεται για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους.

Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε νέες δυνατότητες ανανεώσιμης ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, πρασινοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων (συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των σχολείων), ανάπτυξη νέων υποδομών για σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, δημόσιες συγκοινωνίες, απαλλαγή από τον άνθρακα της βιομηχανίας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Αυστρία

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου από την Επιτροπή, το 59% των συνολικών κονδυλίων της Αυστρίας διατίθεται για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Αυτό περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα της Αυστρίας που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω κινήτρων για φιλικές προς το κλίμα τεχνολογίες, προτιμησιακούς φορολογικούς συντελεστές για προϊόντα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και τιμολόγηση εκπομπών CO 2 . Τα μέτρα αυτά συνοδεύονται από στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για εταιρείες και νοικοκυριά που έχουν ανάγκη.

Άλλα μέτρα επενδύουν στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την απαλλαγή από τον άνθρακα της βιομηχανίας, τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία. Αυτές οι επενδύσεις συνοδεύονται από σχετικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης του πλαισίου στήριξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της σταδιακής κατάργησης των συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου.

Λουξεμβούργο

Σύμφωνα με την αξιολόγηση του σχεδίου από την Επιτροπή, το 61 % των συνολικών κονδυλίων του Λουξεμβούργου διατίθεται για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους.

Αυτό περιλαμβάνει μέτρα για την προμήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ένα έργο οικιστικής περιοχής στο Neischmelz, ένα πρόγραμμα στήριξης για την ανάπτυξη σημείων φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και το πρόγραμμα “Naturpakt” που ενθαρρύνει τους δήμους να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Δανία

Το 59% των συνολικών κονδυλίων της Δανίας διατίθεται για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Περιλαμβάνονται φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ενεργειακή απόδοση, βιώσιμες μεταφορές και πρωτοβουλίες στον γεωργικό τομέα. Όλα στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της δανικής οικονομίας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας της βιοποικιλότητας.

Ισπανία

Το 49% των συνολικών κονδυλίων της Ισπανίας διατίθεται για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους.

Αυτό περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας των αστικών και των μεγάλων αποστάσεων, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη βιομηχανία απαλλαγής από άνθρακα και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, καθώς και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για το πράσινο υδρογόνο και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με τη διατήρηση των παράκτιων χώρων, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας βελτιώνοντας τη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων.

Πορτογαλία

Το σχέδιο της Πορτογαλίας διαθέτει το 38% των κονδυλίων σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων ή την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας σε βιομηχανικές διαδικασίες.

Ιταλία

Το ιταλικό σχέδιο διαθέτει το 37% των συνολικών δαπανών για μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Το σχέδιο περιλαμβάνει επενδύσεις για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Προβλέπει επίσης μέτρα για την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου. Το σχέδιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις μεταφορές, με επενδύσεις σε βιώσιμη αστική κινητικότητα και σιδηροδρομικές υποδομές.

Γερμανία

Το σχέδιο Ανάκαμψης της Γερμανίας αφιερώνει τουλάχιστον το 42% της συνολικής της διάθεσης σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Το σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα για την απαλλαγή από άνθρακα από τη βιομηχανία, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανανεώσιμο υδρογόνο, τις επενδύσεις σε βιώσιμη κινητικότητα και την ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

Λετονία

Η Λετονία διαθέτει το 38% του συνόλου των κονδυλίων σε μέτρα που υποστηρίζουν τους κλιματικούς στόχους. Το σχέδιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, με επενδύσεις για την αναμόρφωση των δικτύων μεταφορών στην μητροπολιτική περιοχή της Ρίγας. Περιλαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων κατοικιών και την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με επενδύσεις στην πρόληψη πλημμυρών και πυρκαγιών.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Green
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή – Η δυστοπία ενός διψασμένου πλανήτη
Green |

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγή – Η δυστοπία ενός διψασμένου πλανήτη

Το φαινόμενο αυτό, που μοιάζει να προμηνύει την επερχόμενη «δυστοπία» ενός διψασμένου πλανήτη, καταγράφεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες του κόσμου, ενώ ενισχύεται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Σε επικίνδυνα επίπεδα η ρύπανση στην Αττική
Green |

Σε επικίνδυνα επίπεδα η ρύπανση στην Αττική

Μεγάλη η επιβάρυνση στο Κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Υψηλές οι συγκεντρώσεις και στην υπόλοιπη Αττική, με τα επίπεδα της σωματιδιακής ρύπανσης να ξεπερνά πολλές φορές τα όρια του ΠΟΥ. Δείχνει να περιορίζεται, ώρα με την ώρα, αλλά με αργούς ρυθμούς.

Επικίνδυνο κοκτέιλ ρύπων και υψηλών θερμοκρασιών στη Αθήνα
Green |

Επικίνδυνο κοκτέιλ ρύπων και υψηλών θερμοκρασιών στη Αθήνα

Θάλαμος αερίων έχει γίνει η πρωτεύουσα. Οι καυτές θερμοκρασίες εκτόξευσαν τα επίπεδα όζοντος και μικροσωτιδίων τις τελευταίες ημέρες, ενώ σήμερα αναμένεται να φανεί εάν και πόσο οι συγκεντρώσεις τους θα επηρεαστούν από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη.

Λέκκας – Πού οφείλεται η ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη
Green |

Λέκκας: Πού οφείλεται η ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς στη Βαρυμπόμπη

Εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες (χαμηλή σχετική υγρασία και υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα) ο καθηγητής επισημαίνει τρεις επιπλέον παράγοντες που επέδρασαν καταλυτικά στην ανάπτυξη της πυρκαγιάς