Η Premia ανακοίνωσε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, συνολικής αξίας 75 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον, τα ποσοστά συμμετοχής των βασικών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν της Αύξησης, διαμορφώθηκαν ως εξής: Sterner Stenhus Greece AB 40,87%, Νequiter Invest AB 10,70%, ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί ΑΕ 7,86%. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Elias Tsiklos Holdings LTD, η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με το βασικό μέτοχο ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί, συμμετέχει με 1,95%. Επιπλέον, στο μετοχικό σχήμα της Premia Properties, εισήλθε μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης η Fastighets AB Balder, αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 17,22%.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χρηματιστήριο Αθηνών:

«Η εταιρεία “PREMIA ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ανακοίνωσε σήμερα ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης €1,44 ανά νέα μετοχή, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (η “Αύξηση”) που αποφασίστηκε με τις από 03.06.2021 και 07.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της, με βάση την εξουσία που του παρασχέθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.05.2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς με την πλήρη κάλυψη των 52.083.331 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης (οι “Νέες Μετοχές”) με την εισφορά στην Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας €27.484.787 και με την άντληση κεφαλαίων ποσού €47.515.213,44 (ήτοι αθροιστικά €75.000.000,44 ).

» 19.086.655 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με εισφορές σε είδος και 32.996.676 Νέες Μετοχές καλύφθηκαν με καταβολή μετρητών μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές (η “Δημόσια Προσφορά”), και μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, εφαρμοζόμενων μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 ή/και άλλων εξαιρέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου εθνικού δικαίου (η “Ιδιωτική Τοποθέτηση” και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η “Συνδυασμένη Προσφορά”).

» Οι Νέες Μετοχές της Συνδυασμένης Προσφοράς καλύφθηκαν κατά 1,36 φορές περίπου, αφού η ζήτηση από τους επενδυτές ανήλθε συνολικά σε 44.965.891 μετοχές.

» Κατόπιν των ανωτέρω, δεν έμειναν αδιάθετες μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης να ανέλθει σε 100,00%, ενώ τα ποσοστά συμμετοχής των βασικών μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατόπιν της Αύξησης, διαμορφώθηκαν ως εξής: Sterner Stenhus Greece AB 40,87%, Νequiter Invest AB 10,70%, ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί ΑΕ 7,86%. Σημειώνεται ότι η εταιρεία Elias Tsiklos Holdings LTD, η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με το βασικό μέτοχο ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί, συμμετέχει με 1,95%.

» Επιπλέον, στο μετοχικό σχήμα της Premia Properties, εισήλθε μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης η Fastighets AB Balder, αποκτώντας ποσοστό συμμετοχής 17,22%.

» Κατά την συνεδρίαση της 27 Ιουλίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστοποίησε την καταβολής της Αύξησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, όσον αφορά στην εισφορά των περιουσιακών στοιχείων, και διαπίστωσε την πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης, όσον αφορά στην καταβολή μετρητών, αφού έλαβε υπόψη του την από 27 Ιουλίου 2021 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημητρίου Μάνου (Α.Μ. ΕΛΤΕ2182) της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία “ATC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε.” (Α.Μ. ΕΛΤΕ 33) με τίτλο “ATC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές”.

» Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €26.041.665,50, με την έκδοση 52.083.331 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,50 εκάστης. Η διαφορά μεταξύ (α) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύφθηκαν με εισφορά περιουσιακών στοιχείων και αποτίμησης αυτών, ήτοι €17.941.459,50, και (β) της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που καλύφθηκαν με καταβολή μετρητών και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι €31.016.875,44, δηλαδή συνολικά €48.958.334,94, ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας “Διαφορά υπέρ το άρτιο. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €43.563.581, διαιρούμενο σε 87.127.162 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών του Ευρώ (0,50) η κάθε μία.

» Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ως άνω Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων των μετόχων που τηρούνται στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) και έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

» Η Εταιρεία επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους επενδυτές για συμμετοχή τους, που συνιστά μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο όραμα, τους στόχους και τη διοίκηση της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, δεσμεύονται για να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό ούτως ώστε να φανούν αντάξιοι της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών των επενδυτών.

» Επίσης η Εταιρεία ευχαριστεί για τις υπηρεσίες τους τον Κύριο Ανάδοχο, “Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ” και τους νομικούς συμβούλους POTAMITISVEKRIS και Milbank LLP».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Tράπεζες: Προς το τέλος της μακροχρόνιας προσπάθειας εξυγίανσης των ισολογισμών τους
Επιχειρήσεις |

Όλο και πιο κοντά στην εξυγίανση οι ελληνικές τράπεζες

Οι βασικοί παράγοντες ενίσχυσης της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να είναι οι μειωμένες προβλέψεις μετά τον καθαρισμό των NPEs και η βελτίωση των εσόδων από την πιστωτική επέκταση