Τους όρους με τους οποίους οι επενδυτές μπορούν να λάβουν δάνεια από τα 12,7 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών.

Το κείμενο «επιλεξιμοτήτων» δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο  Σκυλακάκη και αφορά σε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις που προωθούν την πράσινη, ψηφιακή μετάβαση, την καινοτομία, τις οικονομίες κλίμακος και τις εξαγωγές. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κάλυψη του 30% – 50% του κόστους των σχεδίων, για πέντε κατηγορίες επιχειρηματικών πλάνων ( ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη μετάβαση, εξωστρέφεια, ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη) και την αξιολόγηση από ανεξάρτητους ελεγκτές. Ανάμεσα στους όρους περιλαμβάνεται η απαίτηση για τουλάχιστον 20% ίδια συμμετοχή και τουλάχιστον 30% πόρων τρίτων. με διάρκεια του δανείου από 8 έως 12 έτη.

Τα τραπεζικά ιδρύματα αξιολογούν την αξιοπιστία του εκάστοτε επενδυτή και τη βιωσιμότητα της επένδυσης, χωρίς παρέμβαση του κρατικού μηχανισμού, ενώ πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι ελεγκτές αξιολογούν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), ενώ παράλληλα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους κατά περίπτωση κανόνες κρατικών ενισχύσεων (ΓΑΚ, De Minimis, κ.λπ.).

Ανά πυλώνα προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας βασιζόμενοι, για παράδειγμα, σε δείκτες καινοτομίας και ανάπτυξης. Ενδιαφέρον έχει το κομμάτι των κριτηρίων για τον πυλώνα της εξωστρέφειας που μπαίνει στο προσκήνιο το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

 • Εξωστρέφεια: α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 20% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα. β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 20% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου. Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα σχέδια τουριστικών επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών.

 • Συνεργασίες (υφιστάμενες): Δέσμευση του επενδυτή ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε υφιστάμενο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη-συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά την επόμενη πενταετία, ο  μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά τα τρία προηγούμενα έτη, είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά την ίδια περίοδο.

 • Συνεργασίες (νέες): Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δέσμευση του επενδυτή ότι θα συμμετέχει σε νέο συνεργατικό σχηματισμό μεταξύ μη-συνδεδεμένων επιχειρήσεων, τουλάχιστον κατά την επόμενη πενταετία. Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά τα τρία προηγούμενα έτη, είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συνεργασία κατά την ίδια περίοδο. Τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας.

 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις: Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει νέο σχήμα, το οποίο προκύπτει από εξαγορά ή συγχώνευση η οποία ολοκληρώθηκε κατόπιν της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης. Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν στην συγχώνευση ή εξαγορά κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος κατά τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με το μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών μεταξύ των νομικών προσώπων που μετέχουν στην εξαγορά ή συγχώνευση κατά την ίδια περίοδο.

 • Πράσινη μετάβαση: Επενδύσεις που συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους  τουλάχιστον στο 40%

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός: Επενδύσεις  που συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους τουλάχιστον στο 20%

 • Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη: Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας τουλάχιστον στο 20%

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια των δανείων είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:

 1. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων

 2. Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

 3. Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

 4. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

 5. Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)

 6. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ)

 7. Μετακινήσεις / εξοδολόγια

 8. Υπηρεσίες τρίτων

 9. Αναλώσιμα

 10. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.)

 11. Κόστος κεφαλαίων

 12. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)

 13. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Σημειώνεται ότι:

 1. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

 2. Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του Ταμείου υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους 5 πυλώνες του δανειακού προγράμματος καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα.

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Οικονομία