Με το άρθρο 22Γ του Ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν.4728/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 148 του Ν.4876/2021, παρέχεται προσαυξημένη φορολογική έκπτωση σε ορισμένες διαφημιστικές δαπάνες των επιχειρήσεων. Στην αρχική του μορφή το άρθρο αυτό προέβλεπε την προσαυξημένη φορολογική έκπτωση συγκεκριμένων διαφημιστικών δαπανών για τα έτη 2020 και 2021 και με την τροποποίησή του προστέθηκε και το έτος 2022. Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του άρθρου 22Γ, όπως επίσης των συναφών διατάξεων του άρθρου 22Δ και της περίπτωσης ιστ’ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013, τα οποία προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 189 του Ν.4764/2020, σχετικά με την έκπτωση των διαφημιστικών δαπανών, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής με την εγκύκλιο Ε.2033/2021 της Α.Α.Δ.Ε.

Ειδικότερα, η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2021 και 2022, κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά :

α) Στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων, ή

β) Στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώρηση δια των ακόλουθων μέσων ψυχαγωγίας :

αα) της τηλεόρασης,

ββ) του ραδιοφώνου,

γγ) του κινηματογράφου,

δδ) του διαδικτύου, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του Ν.4339/2015, δηλαδή από επιχείρηση που εν τέλει μεταδίδει ή καταχωρεί τη διαφήμιση και όχι από τυχόν επιχείρηση που μεσολαβεί όπως για παράδειγμα διαφημιστής ή διαφημιστική επιχείρηση,

εε) των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του Ν.4339/2015, δηλαδή από επιχείρηση που εν τέλει μεταδίδει ή καταχωρεί τη διαφήμιση και όχι από τυχόν επιχείρηση που μεσολαβεί όπως για παράδειγμα διαφημιστής ή διαφημιστική επιχείρηση, καιστστ) των εφημερίδων και περιοδικών,

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό 60% για το φορολογικό έτος 2021 και προσαυξημένη κατά 30% για το φορολογικό έτος 2022 υπό την προϋπόθεση ότι η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2021 και το φορολογικό έτος 2022 ανέρχεται τουλάχιστον στο 105% του ποσού της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) της αντίστοιχης διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2019. Η προϋπόθεση αυτή εξετάζεται μεμονωμένα και εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε ένα έτος προκειμένου οι δαπάνες να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος πραγματοποίησής τους. Επομένως, εάν μια επιχείρηση πληροί την υπόψη προϋπόθεση σε ένα εκ των δύο ετών, δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες διαφήμισης προσαυξημένες στο έτος αυτό, ανεξάρτητα εάν στο άλλο έτος δεν δικαιούται την αντίστοιχη έκπτωση.

Για την πλήρωση της ανωτέρω προϋπόθεσης συγκρίνεται η προ έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστική δαπάνη των περιπτώσεων α’ και β’ του φορολογικού έτους 2019 (έτος βάσης) με την αντίστοιχη δαπάνη προ έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022, αντίστοιχα.

Την προσαυξημένη φορολογική έκπτωση για τις υπόψη διαφημιστικές δαπάνες δικαιούνται και οι επιχειρήσεις οι οποίες κατά το φορολογικό έτος 2019 δεν διενήργησαν καμία αντίστοιχη δαπάνη διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που εμφανίζονται στο μητρώο ως ευρισκόμενες «σε αδράνεια» εντός του 2019 (για όλο ή μέρος του έτους) καθώς και των επιχειρήσεων οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1.1.2020.

Η προσαυξημένη έκπτωση διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών, δηλαδή έχουν προβλεφθεί ειδικοί κωδικοί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Αν προκύψουν φορολογικές ζημιές μετά από την αφαίρεση αυτής της προσαύξησης, αυτές μεταφέρονται για να συμψηφιστούν με φορολογικά κέρδη στα πέντε επόμενα χρόνια με βάση το άρθρο 27 του Κ.Φ.Ε.

Σημείωση : Για το φορολογικό έτος 2020 προβλέπονταν προσαύξηση των υπόψη δαπανών κατά 100% εφόσον η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 είχε ανέλθει τουλάχιστον στο ισόποσο της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης των περιπτώσεων α’ και β’ για το έτος 2019, εκτός αν η επιχείρηση βάσει σχετικών κανονιστικών πράξεων της διοίκησης, είχε αναστείλει τη δραστηριότητά της ή είχε πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, οπότε η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 έπρεπε να είναι τουλάχιστον στο 70% της προ εκδόσεως πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου) διαφημιστικής δαπάνης των περιπτώσεων α’ και β’ για το έτος 2019.

Γιώργος Α. Κορομηλάς είναι Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων, Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E. και Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις και η σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό
Executive |

Οι σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις και η σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό

Η συστηματική διασύνδεση της εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας, την οποία ενθαρρύνει με τις δράσεις του ο ΣΕΒ, είναι μια επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς που επιστρέφει αξία στην κοινωνία και στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας