Βροχή τροπολογιών έχουν κατατεθεί το τελευταίο διήμερο στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία για την προστασία των καταναλωτών. Ειδικότερα, φέρνουν αλλαγές που διευκολύνουν τη λειτουργία των μεγάλων ξενοδοχειακών καταλυμάτων τα οποία δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους, δίνουν περαιτέρω ύψος έξι μέτρων στα ψηλά κτίρια των 200 μέτρων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, αίρουν την αποεπένδυση για τη ΔΕΗ, παρατείνουν τις άδειες κατεδάφισης για το γήπεδο της Λεωφόρου και δίνουν 12ετή παράταση εκμετάλλευσης δημοσίων ακινήτων.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες ρυθμίσεις δίχως την έγκριση περιβαλλοντικών όρων θα μπορούν να λειτουργήσουν για τους επόμενους μήνες τα ξενοδοχειακά καταλύματα. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» να διατηρούν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, ακόμη κι αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), αρκεί εντός τεσσάρων μηνών από την ψήφιση του νόμου (δηλαδή έως τα τέλη Σεπτεμβρίου) να καταθέσουν αίτημα για την έκδοσή της. Επιπλέον, τίθεται προθεσμία δύο ετών για την προσκόμιση της Α.Ε.Π.Ο. στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία χορηγεί το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Επίσης, για όσα «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» που διέθεταν Ειδικό Σήμα λειτουργίας το οποίο ανεκλήθη λόγω έλλειψης Α.Ε.Π.Ο., αυτό θα επαναχορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι εντός τεσσάρων μηνών θα έχει κατατεθεί αίτημα για έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Στην κατηγορία «κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα» περιλαμβάνονται μεγάλες τουριστικές υποδομές όπως ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), ξενώνες φιλοξενίας νέων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels), ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων κ.ά..

Συν έξι μέτρα στους ουρανοξύστες στο Ελληνικό

Ακόμη προτείνεται ρύθμιση που καθορίζει τις κατασκευές που επιτρέπονται πάνω από το μέγιστο ύψος των ψηλών κτιρίων (έως έξι μέτρα επιπλέον), καθώς και τις κατασκευές που επιτρέπονται χωρίς όριο ύψους. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, εντός των επιπλέον έξι μέτρων, θα επιτρέπονται φυτεμένα δώματα, κατασκευές και εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη συντήρηση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια των ψηλών κτιρίων, όπως μηχανήματα για καθαρισμό των όψεων, φώτα σήμανσης αεροπλοΐας, ηχοπετάσματα, αρχιτεκτονικά πετάσματα για κάλυψη όλων αυτών των κατασκευών, κατασκευές που περιλαμβάνουν απόληξη των κλιμακοστασίων ανελκυστήρα, τα φρεάτια ανελκυστήρων και τα μηχανοστάσια ανελκυστήρων κλπ.

Παράλληλα, εισάγονται κι άλλες τροποποιήσεις για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά. Αυτές προβλέπουν ότι οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών όπου απαιτούνται, θα έχουν τριετή διάρκεια ενώ καθορίζεται ειδική διαδικασία για την έκδοσή τους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το σύνολο των δικαιολογητικών θα ελέγχεται μια φορά από το Γραφείο Ελληνικού εντός προθεσμίας δέκα ημερών, μετά από την πάροδο της οποίας θα χορηγείται προέγκριση ή, εάν αυτή παρέλθει άπρακτη, θα τεκμαίρεται η χορήγηση προέγκρισης. Τέλος, ορίζεται ότι αναθεώρηση προέγκρισης απαιτείται μόνο όταν μεταβάλλονται σημαντικά τα πολεοδομικά μεγέθη, όπως δόμηση, κάλυψη, όγκος ή ύψος, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% σε σχέση με τα διαγράμματα που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο προέγκρισης.

Διπλή Ανάπλαση

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο για τον κλιματικό νόμο, έχει περιληφθεί ρύθμιση που επεκτείνει την ισχύ της άδειας κατεδάφισης του Γηπέδου του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τον νόμο για τη Διπλή Ανάπλαση, η άδεια κατεδάφισης, κατ` εξαίρεση από κάθε άλλη διάταξη, είχε ισχύ έως την ολοκλήρωση των εκτελούμενων εργασιών στο νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή του Βοτανικού, σύμφωνα με τη σχετική άδεια δόμησης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δέκα ετών. Με την προωθούμενη ρύθμιση η χρονική ισχύς της άδειας κατεδάφισης επεκτείνεται σε 20 έτη. Ακόμη, η δυνατότητα εξαίρεσης για 10 έτη από την κατεδάφιση που είχε δοθεί για τις αυθαίρετες εγκαταστάσεις της Λεωφόρου επεκτείνεται σε 20 έτη, όπως επίσης και η δυνατότητα νόμιμης λειτουργίας του υφιστάμενου γηπέδου ποδοσφαίρου.

12ετής παράταση εκμετάλλευσης δημοσίων ακινήτων

Με τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, επεκτείνεται για 12 χρόνια κάθε είδους σύμβαση επιχειρηματικής εκμετάλλευσης, ή δικαιόχρησης ή παραχώρησης τεχνογνωσίας και γενικά κάθε είδους σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και λειτουργίας ακινήτων Δημοσίου, ΝΠΔΔ (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου), Δήμων και Περιφερειών και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, εξαιρουμένων όσων ανήκουν στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Ειδικά για την παράταση μισθώσεων ακινήτων, στα οποία στεγάζονται τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία), σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κρίθηκε ότι αποτελεί αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να τονωθεί η οικονομική δυναμική των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Άρση της αποεπένδυσης της ΔΕΗ

Αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη συγχώνευση με απορρόφηση θυγατρικών επιχειρήσεων από τη μητρική. Ειδικότερα, προβλέπονται ρυθμίσεις με τις οποίες αντιμετωπίζονται θέματα λογιστικής, φορολογικής διοικητικής και συμβολαιογραφικής φύσης της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού της ΔΕΗ, με σκοπό να καταστεί δυνατή αμελλητί και να διευκολυνθεί η ολοκλήρωσή του, επιτυγχάνοντας έτσι, ταχεία και απρόσκοπτη επιστροφή στην πρότερη κατάσταση, ήτοι, στην περίπτωση της ΔΕΗ, την άρση της αποεπένδυσης από τις λιγνιτικές μονάδες και τη συγχώνευση της «Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και της «Λιγνιτικής Μελίτης Μονοπροσωπη Α.Ε».

Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί διότι στον νόμο 4533/18 με τον οποίο είχε καταστεί δυνατή η αρχική απόσχιση των δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ δεν είχαν ενσωματωθεί ρυθμίσεις για την περίπτωση απορρόφησης εταιρείας από ανώνυμη εταιρεία. Η απουσία τους καθιστά δυσχερή και επιβαρύνει με μεγάλες καθυστερήσεις την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της επιχείρησης καθώς δεν επιτρέπει την άμεση άρση της αποεπένδυσης και την υλοποίηση των από 1ης Σεπτεμβρίου 2021 δεσμεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Κατασκευές