Είδαμε στο προηγούμενο σημείωμα μας πότε και που υποβάλουν δήλωση οι κάτοικοι εξωτερικού και τι πρέπει να συμπληρώσουν στον ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ.

Διαβάστε ακόμα: Φορολογία εισοδήματος και κάτοικοι αλλοδαπής (Α΄ μέρος)

Σήμερα θα δούμε τι πρέπει να συμπληρώσουν στον Πίνακα 2 του εντύπου Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Έντυπο Ε1)

Συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Στον πίνακα αυτό, οι κάτοικοι εξωτερικού, που έχουν κάνει αίτηση για να φορολογηθούν με τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 5Α, 5Β, ΚΑΙ 5Γ, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ – Ν.4172/2013), πρέπει να το δηλώσουν στους παρακάτω κωδικούς του πίνακα 2: Πληροφοριακά Στοιχεία Εκκαθάρισης, του έντυπου Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1).

Κωδικοί 039-040

Οι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη «ΝΑΙ» και αφορούν τους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, σχετικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Για φορολογούμενους που υπάγονται στις εν λόγω διατάξεις και πραγματοποίησαν επενδύσεις, από την 12/12/2019 και μετά, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξή τους στο άρθρο 5 Α και προκειμένου για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος του φορολογουμένου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4172/2013, η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να λάβει υπόψη της εισαγωγή συναλλάγματος που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησής του στην αλλοδαπή, κατά τα οριζόμενα στη υποπερίπτωση δδ’ της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. Α. 1036/2020 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών και Διοικητή της ΑΑΔΕ). Η πράξη προσδιορισμού φόρου του άρθρου 5Α εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Κωδικοί 041-042

Οι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη “ΝΑΙ” όταν έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013, αναφορικά με την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που λαμβάνουν σύνταξη από την αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική Απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός τους που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, εκτός κι αν αυτό φορολογείται διαφορετικά δυνάμει διατάξεων των ΣΑΔΦΕ.-Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει από τον φόρο της περίπτωσης αυτής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4172/2013, μέχρι τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον είτε προβλέπεται από τις ΣΑΔΦΕ δικαίωμα φορολόγησης και στα δύο κράτη, είτε δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ με το κράτος πηγής του εισοδήματος. Τυχόν υπερβάλλον ποσό φόρου δεν επιστρέφεται.

Κωδικοί 043-044

Οι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη “ΝΑΙ” όταν έχετε υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 και αφορούν στους φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ ΚΦΕ και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην ημεδαπή, από πλήρωση νέας θέσης εργασίας. Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική Απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, όπου αναγράφεται η επωνυμία και το ΑΦΜ του εργοδότη για τον οποίο πληρούται η προϋπόθεση της νέας θέσης εργασίας. Φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ ΚΦΕ απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α για το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματος του από μισθωτή εργασία στην Ελλάδα για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη.

Κωδικοί 385-386

Στον ίδιο πίνακα οι κάτοικοι αλλοδαπής θα πρέπει να συμπληρώσουν ακόμη τους κωδικούς 385-386
Οι κωδικοί 385- 386 συμπληρώνονται προκειμένου να γίνει υπαγωγή στις εξαιρέσεις του άρθρου 20 του ΚΦΕ, σχετικά με τις μειώσεις φόρου των φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής. Σε αυτούς τους κωδικούς καταχωρείται η ένδειξη όταν ο φορολογούμενος είναι κάτοικος χώρας – μέλους της Ε.Ε. ή ΕΟΧ και:

α) απέκτησε στην Ελλάδα τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματός του ή

β) το φορολογητέο εισόδημά του είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούταν την μείωση του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας του.

Για την υπαγωγή στην περίπτωση σ’ απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημά τους και για το εισόδημα που απέκτησαν στην Ελλάδα, ενώ για την εφαρμογή της περ. β απαιτείται βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι το φορολογητέο εισόδημα των εν λόγω φυσικών προσώπων στο κράτος κατοικίας τους είναι τόσο χαμηλό που ενώ θα δικαιούνταν της μείωσης του φόρου δυνάμει, της φορολογικής τους νομοθεσίας, δεν επωφελούνται αυτής (σχετ. οι C-39/2010, C-169/2003 και C 279/1993 αποφάσεις του ΔΕΕ). Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται από την αλλοδαπή χώρα οι ως άνω βεβαιώσεις, αρκεί αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης θεωρημένο κατά τα διεθνή νόμιμα.

Προσοχή:

Στον πίνακα 2 υπάρχουν ακόμη και οι κωδικοί 029-030, που πρέπει να συμπληρωθούν από όσους έχουν τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό.

Επιλέξτε “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ” στην περίπτωση που εσείς ή/ και η σύζυγός σας αποκτάτε εισοδήματα ή/και έχετε περιουσία ή/και τηρεί χρηματοοικονομικό λογαριασμό στην αλλοδαπή και επιλέγεται ή συμπληρώνεται η χώρα, καθώς και μία από τις κάτωθι κατηγορίες:

1. εισόδημα στην αλλοδαπή 2. περιουσία στην αλλοδαπή

Ως περιουσία νοείται και επιλέγεται διακριτά:

α) ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

β) χρηματοοικονομικός λογαριασμός στην αλλοδαπή (πχ. τραπεζικές καταθέσεις, χρηματοοικονομικές επενδύσεις)

γ) χρηματοοικονομικά προϊόντα αλλοδαπού εκδότη που έχουν επενδυθεί μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος (στην προκειμένη περίπτωση αναγράφεται ο ΑΥΜ του ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος/ θεματοφύλακα)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4428/2013 (Ενότητα Γ’ του Τμήματος VIII του Παραρτήματος Ι του άρθρου τρίτου του ν. 4428/2016), ως χρηματοοικονομικός λογαριασμός της πιο πάνω περίπτωσης 2β) νοείται κάθε λογαριασμός που τηρείται σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Στον όρο περιλαμβάνονται οι Καταθετικοί Λογαριασμοί, οι Λογαριασμοί Θεματοφυλακής και:

α) σε περίπτωση Επενδυτικής Οντότητας, κάθε συμμετοχικό ή συνδεόμενο με οφειλή δικαίωμα επί του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος,

β) κάθε συμμετοχικό ή συνδεόμενο με οφειλή δικαίωμα επί του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος και γ) κάθε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με Αξία Εξαγοράς ή Συμβόλαιο Προσόδων που προσφέρεται από Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ή τηρείται σε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, πλην των μη συνδεόμενων με επενδύσεις και μη μεταβιβάσιμων συμβολαίων προσόδων άμεσης καταβολής που προσφέρονται σε φυσικά πρόσωπα και καλύπτουν παροχές σύνταξης ή αναπηρίας.

Κωδικοί 023-024

Αν ο φορολογούμενος είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής που υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα πρέπει να συμπληρώνονται και τους κωδικούς 023 -024.
Να θυμίσουμε ότι οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που απαλλάσσονται από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. σημειώνοντας “X” πάνω στη λέξη “ΝΑΙ” εάν ο ίδιος φορολογούμενος ή και τη σύζυγός σας ή και το άλλο μέλος του συμφώνου συμβίωσης, απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση.

Προσοχή:

Αν το ένας μέλος του γάμου/ συμφώνου συμβίωσης, είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και το άλλο μέλος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο σχετικός κωδικός, αλλά σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρονικών συναλλαγών, μπορεί να συμπληρωθούν και οι κωδικοί 049-050, ώστε οι αποδείξεις να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη των e-αποδείξεων του ετέρου μέλους. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και για τους υπόλοιπους φορολογούμενους που κάποιος από τους δυο απαλλάσσετε από τις e-αποδείξεις.

Διαβάστε ακόμα: Ηλεκτρονική εξόφληση αποδείξεων για το 2022 (Α΄ μέρος)

Διαβάστε ακόμα: Ηλεκτρονική εξόφληση αποδείξεων για το 2022 (Β΄ μέρος)

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts