Την ερχόμενη Τρίτη τίθεται προς ψήφιση, η τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία ρυθμίζονται θέματα αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας της “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΕ”.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 20011413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 123) και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Συγκεκριμένα, με την υπόψη τροπολογία τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις (άρθρα 125 και 126 τον ν.4446/2016), που αναφέρονται σε θέματα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.» (Ε.Λ.Σ. Α.Β.Ε.Ε.):

i) Επιτρέπεται για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες [από εξήντα έξι (66) σε εβδομήντα οκτώ (78) μήνες, αρχής γενομένης από την 22η.12.2016], η χορήγηση στην ανωτέρω εταιρεία, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις και με την κείμενη διαδικασία:

  • αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη διευκόλυνση της λειτουργίας και της δραστηριότητας της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. καθώς και για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων πώλησης και μεταβίβασης κυρτότητας ή σχετικού προσυμφώνου για τα δύο μνημονευόμενα γήπεδα της εταιρείας,
  • πιστοποιητικών Φορολογικής Διοίκησης όπου βεβαιώνεται η καταχώριση των ανωτέρω γηπέδων στις δηλώσεις Φόρου ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.), αναστολής μέτρων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.

ii) Για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται να συμψηφιστούν αυτεπαγγέλτως οι πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και καταβολές προς την Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. με οφειλές της Εταιρείας προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), ασφαλιστικούς οργανισμούς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α. α” και β” βαθμού).

Με την ίδια τροπολογία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας τον Υπουργείου Εξωτερικών και συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωρινά, με υπουργική απόφαση, της έδρας προξενικής Αρχής, εντός της ίδιας περιφέρειας αρμοδιότητας, σε περιπτώσεις ένοπλης σύρραξης ή απρόσμενων φυσικών καταστροφών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του ΓΛΚ, προβλέπεται δαπάνη τον κρατικού προϋπολογισμού από την αντιμετώπιση του κόστους μεταφοράς προσωρινά της έδρας προξενικής αρχής, καθώς και υστέρηση ή μη διασφάλιση είσπραξης εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, ν.π.δ.δ., Φορείς Κοινωνικής ασφάλισης), από την παράταση για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες της ειδικής μεταχείρισης, πού δίδεται στην εταιρεία Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, το οριζόμενο χρονικό διάστημα.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επικαιρότητα