Στις 27 Ιανουαρίου 2023 αναμένεται να τεθούν προς διαπραγμάτευση οι μετοχές της Austriacard στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως θα προκύψουν από την εξ ολοκλήρου απορρόφιση της ελληνικής εισηγμένης Inform Λύκος. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στις 30 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμες τόσο στο ελληνικό χρηματιστήριο, όσο και σε αυτό της Βιέννης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

Η εταιρεία AUSTRIACARD HOLDINGS AG (η “Εταιρεία” ή “η Απορροφώσα Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι στις 24.01.2023 θέτει στη διάθεση του κοινού το ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εισαγωγή όλων των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (“ATHEX”) και στο Χρηματιστήριο της Βιέννης (“VSE”) στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την AUSTRIACARD HOLDINGS AG της ελληνικής εισηγμένης εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (“INFORM” ή “Απορροφώμενη Εταιρεία”) (η “Διασυνοριακή Συγχώνευση”). Το ενημερωτικό δελτίο συντάχθηκε στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στα ελληνικά (“περιληπτικό σημείωμα”).

Το ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η “Ε.Κ.”) κατά τη συνεδρίασή στις 24.01.2023 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (“Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο”), τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού Νόμου 4706/2020, όπως ισχύει (το “Ενημερωτικό Δελτίο”). Επιπροσθέτως, το Ενημερωτικό Δελτίο κοινοποιήθηκε στην Αυστριακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοπιστωτικών Αγορών (“FMA”) από την Ε.Κ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Άρθρων 24 και 25 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (ο “Μηχανισμός Ευρωπαϊκoύ Διαβατηρίου”).

Η εισαγωγή των αρχικών μετοχών της Εταιρείας αναμένεται να λάβει χώρα

(i) στο ATHEX στις ή περί τις 27.01.2023 με αναστολή διαπραγμάτευσης έως την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης (η “Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης”) και

(ii) στο VSE στις ή περί τις 30.01.2023 χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης έως την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης. Η Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης για τις αρχικές μετοχές (οι “Αρχικές Μετοχές”) και τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης (οι “Νέες Μετοχές”) στο ATHEX και το VSE αναμένεται να είναι στις ή περί τις 27.03.2023 με το σύμβολο “ACAG”.

Το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας παρατίθεται κάτωθι:

* Η αίτηση καταχώρησης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα πρέπει να συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από δήλωση του Συμβουλίου Διοίκησης της Εταιρείας ότι δεν προσεβλήθη δικαστικώς η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας που ενέκρινε τη Διασυνοριακή Συγχώνευση ή ότι δεν ασκήθηκε αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητάς της εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία αυτής της απόφασης ή ότι όλοι οι μέτοχοι έχουν παραιτηθεί από το δικαίωμα να ασκήσουν τέτοια αγωγή με συμβολαιογραφικές παραιτήσεις.

** Η Οριστική Δικαστική Έγκριση Συγχώνευσης απαιτεί, μεταξύ άλλων, την έκδοση του Πιστοποιητικού πριν από τη Συγχώνευση από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών (Τμήμα Εισηγμένων Ανώνυμων Εταιρειών) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο θα βεβαιώνει ότι συνολικά τηρήθηκαν προσηκόντως όλες οι πράξεις και οι τυπικές διδαδικασίές πριν από τη Συγχώνευση σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Η ακριβής ημερομηνία της Οριστικής Δικαστικής Έγκρισης Συγχώνευσης εξαρτάται από το Αυστριακό Δικαστήριο Μητρώου Εταιρειών.

***Η καταχώριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών λαμβάνει χώρα την ημέρα που έπεται της Οριστικής Δικαστικής Έγκρισης Συγχώνευσης.

Σημειώνεται ότι το ως άνω αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από σειρά απρόβλεπτων παραγόντων και κατά συνέπεια είναι υποκείμενο σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι μέτοχοι θα ενημερωθούν μέσω σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης της Εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 24.1.2023, θα τεθεί στη διάθεση των επενδυτών σύμφωνα με άρθρο 21(2) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή στις 24.1.2023 στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

Επιπροσθέτως, εκτυπωμένα αντίγραφα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι στη διάθεση των επενδυτών χωρίς κόστος, μετά από αίτημά τους, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη, Αυστρία, όπως επίσης και στο δίκτυο του συμβούλου εισαγωγής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μετά από αίτημα.

Σύμφωνα με το άρθρο 21(5) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, η Ε.Κ. δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) τα εγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία, όπως επίσης και τα κράτη – μέλη υποδοχής, όπου τα ενημερωτικά δελτία κοινοποιούνται σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Σημαντικά στοιχεία Συναλλαγής

Η Εταιρεία συμμετέχει επί του παρόντος στη Διασυνοριακή Συγχώνευση με την INFORM, θυγατρική της Εταιρείας που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Διασυνοριακή Συγχώνευση ξεκίνησε από το Συμβούλιο Διοίκησης, κατόπιν έγκρισης του Εποπτικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στις 21.10.2022 και με την από 21.10.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της INFORM. Οι όροι του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Εταιρείας και Διοικητικού Συμβουλίου της INFORM και υπόκεινται, μαζί με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση, στην έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώμενης Εταιρείας. Η Διασυνοριακή Συγχώνευση αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έως τις 21.3.2023.

Το σκεπτικό της σκοπούμενης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και εισαγωγής είναι η δημιουργία ενός ισχυρότερου ομίλου με εισηγμένη τη μητρική εταιρεία του ομίλου (επικεφαλής μητρική εταιρεία συμμετοχών), αντί της θυγατρικής, με σκοπό:

  • να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος αυξημένης διαφάνειας και προβολής που απαιτεί η παρουσία της Εταιρείας σε δύο ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, και να εξασφαλίσει στον Όμιλο ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης,
  • να αυξήσει τη ρευστότητα των μετοχών της Εταιρείας δημιουργώντας έναν ισχυρότερο όμιλο με αυξημένη κεφαλαιοποίηση και μεγαλύτερη διασπορά, που θα ευνοήσουν όλους τους μετόχους,
  • να βελτιώσει το προφίλ του ομίλου τόσο με αυξημένη γεωγραφική παρουσία όσο και προϊοντική κάλυψη, καθώς και να παρέχει στον όμιλο ευρύτερες ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και αυξημένες οικονομίες κλίμακας, διευκολύνοντας την επέκταση του κλάδου Διαχείρισης Πληροφοριών σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, στις οποίες ο κλάδος Ψηφιακή Ασφάλεια έχει ήδη εδραιωθεί, και
  • να αυξήσει τις ευκαιρίες για τους εργαζόμενους του ομίλου να επωφεληθούν από ένα διεθνές, πιο στενά συνδεδεμένο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα ενθαρρύνει τη γνώση και την ανταλλαγή εμπειριών, θα παρέχει διεθνείς ευκαιρίες ανάπτυξης και θα επιταχύνει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρο τον όμιλο.

Με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση το ενεργητικό και παθητικό της Απορροφώμενης Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της Απορροφώμενης Εταιρείας στις επιχειρησιακές θυγατρικές που συνιστούν τον κλάδο Διαχείρισης Πληροφοριών του Ομίλου, θα μεταφερθούν στην Εταιρεία ως απορροφώσα εταιρεία με καθολική διαδοχή και οι μέτοχοι μειοψηφίας της Απορροφώμενης Εταιρείας θα γίνουν μέτοχοι της Εταιρείας.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποσκοπεί και δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά απόκτησης οποιωνδήποτε κινητών αξιών στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2(1)(δ) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και του άρθρου 58 του Ελληνικού νόμου 4706/2020, ή εκτός Ελλάδας. Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται και δεν αποτελεί διαφήμιση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 (ια) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο και του άρθρου 63 του Ελληνικού νόμου 4706/2020, ή εκτός Ελλάδας και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αγοράζουν οποιεσδήποτε κινητές αξίες βάσει της παρούσας ανακοίνωσης παρά μόνο βάσει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που δημοσιεύει η AUSTRIACARD HOLDINGS AG σε σχέση με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όλων των μετοχών της στο ATHEX και στο VSE στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Συγχώνευσης.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Xρηματιστήριο Αθηνών