Υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων και με στόχο την αλλαγή της παραγωγικής κουλτούρας, τα τομεακά προγράμματα που «τρέχουν» τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027 στο πλαίσιο της ΚΑΠ περιλαμβάνουν νέες υποχρεώσεις αλλά και κίνητρα για τους αγρότες.

Συνολικά τέσσερα τομεακά προγράμματα για τα φρούτα και λαχανικά, το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά, το μέλι και τον οίνο εντάσσονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας με συνολικό προϋπολογισμό τα 220,23 εκατ. ευρώ.

ΚΑΠ: Ποιοι και πώς θα λάβουν την αναδιανεμητική ενίσχυση – Οι «κόφτες» και τα ποσά

Όπως όλες οι παρεμβάσεις και δράσεις που εντάσσονται στη νέα ΚΑΠ, έτσι και στα τομεακά προγράμματα τίθενται ειδικοί στόχοι, οι οποίοι ενσωματώνουν την περιβαλλοντική, την κλιματική και την κοινωική διάσταση της γεωργίας,

Η σημαντικότερη διαφορά με την προηγούμενη περίοδο εφαρμογής των τομεακών προγραμμάτων έγκειται στην υποχρέωση της τήρησης των υποχρεώσεων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση που διέπουν το σύνολο των παρεμβάσεων του Στρατηγικού Σχεδίου.

Φρούτα και Λαχανικά

Ο κλάδος των φρούτων και λαχανικών αποτελεί τον δυναμικότερο της φυτικής παραγωγής, παράγοντας το 40% της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της ελληνικής γεωργίας, ενώ καλύπτει το 8% της καλλιεργούμενης γεωργικής γης. Οι καλλιέργειες κηπευτικών καλύπτουν το 2% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας, ενώ οι καλλιέργειες φρούτων (εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, οπωροφόρα) το 5%.

Τα χρηματοδοτικά κονδύλια (δαπάνη της Ένωσης) του τομεακού προγράμματος φρούτων και λαχανικών είναι ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη προγραμματική περίοδο 2023 – 2027.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών, μπορούν να περιλαμβάνουν επενδυτικές παρεμβάσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατάρτιση, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, συστήματα ποιότητας, συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης, αλλά και παρεμβάσεις απόσυρσης από την αγορά για δωρεάν διανομή ή άλλον προορισμό

Ελαιόλαδο και Επιτραπέζια ελιά

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού ελαιόλαδου και η μείωση της απόκλισης, που παρατηρείται στην τιμή που απολαμβάνει ο Έλληνας παραγωγός, η  αντιμετώπιση των προκλήσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της οποίας στην αγροτική παραγωγή αναμένεται να είναι οξύτερες συνθέτουν το πλέγμα των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο τομέα Ελιάς – Ελαιόλαδου, που θα εξυπηρετηθούν μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Τα χρηματοδοτικά κονδύλια (δαπάνη της Ένωσης) του τομεακού προγράμματος είναι ύψους 47,51 εκατ. ευρώ για τη προγραμματική περίοδο 2023 – 2027.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επενδυτικές παρεμβάσεις, συστήματα ποιότητας, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης καθώς και την επαναφύτευση ελαιώνων.

Να σημειωθεί ότι ως Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) όλες οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που υποβάλλουν πρόγραμμα εργασίας και που έχουν κατ’ ελάχιστον κύκλο εργασιών αξία παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου και λοιπών σχετιζόμενων προϊόντων κατ’ ελάχιστον 800.000.

Για ΟΕΦ που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ο κατ’ ελάχιστον κύκλος εργασιών αξίας παραγωγής ελιάς, ελαιολάδου ορίζεται στο ποσό των 300.000 ευρώ.

Μέλι

Το ποσό των 30,59 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στο τομεακό πρόγραμμα μελιού, το οποίο μεταξύ άλλων στοχεύει στην αναβάθμιση της αξίας του προϊόντος, την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών μελισσών, τον εξορθολογισμό της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών, την έρευνα κ.ά.

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις του Τομεακού Προγράμματος Μελιού και τα ποσά που θα διατεθούν είναι τα εξής:

  • Συμβουλές, εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων με δαπάνη 8.362.000 ευρώ
  • Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida) με δαπάνη 500.000 ευρώ
  • Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών με δαπάνη 46.626.450 ευρώ
  • Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθμού και τους εύρους των αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμένα εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων τους με δαπάνη 2.250.000 ευρώ
  • Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων με δαπάνη 1.800.000 ευρώ
  • Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων δράσεων και δραστηριοτήτων παρακολούθησης της αγοράς που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών με δαπάνη 1.150.000 ευρώ
  • Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων 500.000 ευρώ.

Κρασί

Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεω, την εγκατάσταση ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, την εισαγωγή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών καθώς και την διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύει μεταξύ άλλων το Τομεακό Πρόγραμμα Οίνου, με έξι διακριτές παρεμβάσεις. Στο πρόγραμμα αυτό θα διατεθούν 92,12 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων συνολικής δαπάνης της Ένωσης 33.758.000 ευρώ με δικαιούχους αμπελοκαλλιεργητές που κατέχουν αμπελώνες ή άδειες αναφύτευσης ή μετεγκατάστασης.

Το πρόγραμμα καλύπτει μία ή περισσότερες για την ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού, την μετεγκατάσταση των αμπελώνων, τις βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με το στόχο του προγράμματος.

Η δεύτερη παρέμβαση ύψους 25.362.000 ευρώ είναι των επενδύσεων των επιχειρήσεων αφορά επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων

Δικαιούχοι είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών.

Η παρέμβαση της πρώιμης συγκομιδής ύψους 4.500.000 ευρώ εφαρμόζεται στο σύνολο της χώρας, με στόχο την αποκατάσταση ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αμπελοοινική αγορά.

Δικαιούχοι είναι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών.

Ενημερωτικές εκστρατείες και συμμετοχή σε εκδηλώσεις περιλαμβάνει η παρέμβαση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων και το ενωσιακό καθεστώς των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, συνολικού ύψους 5.500.000 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι επαγγελματικές οργανώσεις, οι οργανώσεις οινοποαραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών και οργανισμοί δημοσίου δικαίου

Eπενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής

Η παρέμβαση αφορά σε ενισχύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία

Με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής θα υλοποιηθεί επενδυτική παρέμβαση ύψους 6.000.000 ευρώ, ενώ για την προώθηση οίνων σε Τρίτες Χώρες θα διατεθεί το ποσό των 17.000.000 ευρώ.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα AGRO