Ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 530,24 εκατ. ευρώ έναντι 347,92 το 2021 παρουσίασε η Attica Group για το 2022.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 57,75 εκατ. ευρώ έναντι 41,96 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους σε 17,05 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,19 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021.

Attica Group: Σχεδιάζει αγορά πλοίου, «πράσινες» επενδύσεις και νέα ξενοδοχεία

Τα ενοποιημένα κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από το κέρδος που προέκυψε από πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής των τιμών καυσίμων που ο όμιλος διενεργεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πολιτικής (κέρδη 26,65 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022 έναντι κερδών 12,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021).

Η αύξηση του κύκλου εργασιών που ανήλθε στα 530,24 εκατ. ευρώ έναντι 347,91 το 2021 είναι αποτέλεσμα της αύξησης των πληροτήτων των πλοίων σε όλες τις κατηγορίες εσόδων – βοηθούμενη και από την απόφαση της Πολιτείας για άρση του μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών (λόγω Covid 19) στα πλοία από τα μέσα Μαρτίου 2022, της αύξησης κατά 28,6% των δρομολογίων των πλοίων καθώς και της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων, ως επακόλουθο των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών επέτρεψε στον όμιλο να καλύψει τα ιδιαίτερα αυξημένα λειτουργικά του έξοδα, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 87,87 εκατ. ευρώ έναντι 97,36 εκατ. στις 31.12.2021.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ανήλθαν σε 688,04 εκατ. ευρώ έναντι 673,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021, και αφορούν κυρίως στην αξία των ιδιόκτητων πλοίων του ομίλου. Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 497,70 εκατ. ευρώ έναντι 481,59 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2022 σε 357,75 εκατ. που αντιστοιχούν σε 1,66 ευρώ ανά μετοχή. Στις 31.12.2022 ο όμιλος απασχολούσε 1.596 εργαζόμενους.

Απόκτηση νέου πλοίου και δραστηριοποίηση στον ξενοδοχειακό κλάδο

Στις 29.03.2023 η εταιρία ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου Clementine από την εταιρεία CldN Ferries NV έναντι συνολικού τιμήματος 13,4 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς. Η παράδοση του πλοίου είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα το καλοκαίρι 2023.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Attica Group άρχισε να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της κλάδο, τον ξενοδοχειακό, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον ελληνικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό εξαγόρασε εντός του 2021, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον ‘Αγιο Γεώργιο Νάξου, και εντός του 2022 την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Tinos Beach που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου.

Αγορές και μεταφορικό έργο

Η Attica Group δρομολογεί 33 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries» και «Hellenic Seaways». Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά, τα 12 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό.

Τα πλοία του oμίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας – Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2021, αυξήθηκε κατά 38% στους επιβάτες, κατά 16% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11% στα φορτηγά οχήματα. Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τη χρήση 2021 αυξήθηκε κατά 28,6%.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Επενδύσεις – Καινοτομία – Περιβάλλον

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 προστέθηκαν στο στόλο του Ομίλου τρία υπερσύγχρονα πλοία τύπου Aero Catamaran, τα οποία ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία Brødrene Aa της Νορβηγίας. Τα Aero Highspeed 1, 2 και 3 ξεκίνησαν τα δρομολόγια τους στις γραμμές του Αργοσαρωνικού στις αρχές Αυγούστου 2022, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Στις 29.03.2023 η Εταιρία ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου Clementine από την εταιρεία CldN Ferries NV έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ 13,4 εκατ. τοις μετρητοίς. Η παράδοση του πλοίου είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα το καλοκαίρι 2023.

Εντός του 2022 εγκρίθηκε η νέα Περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου. Η υλοποίηση της άρχισε ήδη με τον καθορισμό στρατηγικών στόχων που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, την πρόβλεψη για εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής βελτίωσης σε πλοία καθώς και τη διενέργεια συγκεκριμένων δράσεων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου.

Απορρόφηση της ΑΝΕΚ

Στις 21.09.2022 η εταιρία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές, καθώς και με μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των 80 εκατ. ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Η συμφωνία υπεγράφη στις 23.09.2022.

Στην από 26.09.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρίας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ακτοπλοΐα