Ασφάλεια και εγγυήσεις αναφορικά με το ομολογιακό δάνειο που έχει εκδόσει η Θερμοηλεκτρική θα παρέχει η Motor Oil, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της.

Motor Oil: Απέκτησε την «Θαλής περιβαλλοντικές υπηρεσίες»

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι καθώς η δεύτερη κατέχει το 50% της πρώτης, η Θερμοηλεκτρική είναι εταιρεία άμεσα συνδεδεμένη προς τη Motor Oil και ως αυτού μπορεί να λειτουργήσει ως εγγυήτρια.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Motor Oil:

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής «Εταιρεία») ενημερώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο δυνάμει της από 28/3/2023 απόφασής του, παρείχε ειδική άδεια για την παροχή ασφάλειας από την Εταιρεία υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ») στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, και ειδικότερα παρείχε ειδική άδεια για τη σύναψη από την Εταιρεία:

(α) Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί Μετοχών (Share Pledge Agreement), μεταξύ (i) της Εταιρείας ως Ενεχυράζοντος (Pledgor), (ii) της ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ως Εκδότριας (iii) της τραπεζικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank A.E.» (εφεξής «Eurobank») ως Ενεχυρούχου Δανειστή Α (Pledgee A), υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent), για λογαριασμό των Ομολογιούχων και των Εκδοτών Εγγυητικών Επιστολών (LG(s) Issuers), και υπό την ιδιότητά της ως Αντισυμβαλλομένου στις Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνου Επιτοκίου (Interest Rate Hedging Counterparty) και (iv) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (εφεξής «Πειραιώς») ως Ενεχυρούχου Δανειστή Β (Pledgee Β) και Αντισυμβαλλομένου στις Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνου Επιτοκίου (Interest Rate Hedging Counterparty) και

(β) Σύμβασης Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων Δανείων Μετόχων (Shareholder Loan(s) Pledge Agreement), μεταξύ (i) της Εταιρείας ως Ενεχυράζοντος (Pledgor) και Ομολογιούχου Μειωμένης Εξασφάλισης (Subordinated Bondholder Β), (ii) της ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ως Εκδότριας, (iii) της Eurobank ως Ενεχυρούχου Δανειστή Α (Pledgee A), υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Bondholder Agent), για λογαριασμό των Ομολογιούχων και των Εκδοτών Εγγυητικών Επιστολών (LG(s) Issuers), και υπό την ιδιότητά της ως Αντισυμβαλλομένου στις Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνου Επιτοκίου (Interest Rate Hedging Counterparty) και (iv) της Πειραιώς ως Ενεχυρούχου Δανειστή Β (Pledgee Β) και Αντισυμβαλλομένου στις Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνου Επιτοκίου (Interest Rate Hedging Counterparty).

Δεδομένου ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε συμμετέχει κατά ποσοστό 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας ασκώντας κοινό έλεγχο επ’ αυτής, η ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ αποτελεί συνδεδεμένο πρόσωπο της Εταιρείας βάσει του άρθρου 99 παρ. 2 εδ. α’ του Ν. 4548/2018. Περαιτέρω, δυνάμει των υπό (α) και (β) ανωτέρω Συμβάσεων η Εταιρεία παρέχει προς τρίτους ασφάλεια υπέρ της ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ στο πλαίσιο έκδοσης από την τελευταία του ως άνω Ομολογιακού Δανείου. Κατά συνέπεια απαιτείται η παροχή ειδικής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για τη σύναψη των Συμβάσεων από την Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. έχοντας λάβει υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Quality Audit Services Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2023, έκρινε ότι η σύναψη των υπό εξέταση συμβάσεων είναι δίκαιη και εύλογη, προς όφελος της συνδεδεμένης εταιρείας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και δεν αναμένεται να βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρείας, των μετοχών της μειοψηφίας και τα μη συνδεδεμένα μέρη. Η έκθεση της Quality Audit Services Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην ειδικότερη επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες / Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις / 2023.

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 η ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την σύναψη των υπό εξέταση συμβάσεων ισχύει για έξι (6) μήνες.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018.

Μαρούσι, 4 Απριλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
ΕΒΕΠ: Τι ζητούν οι μικρομεσαίοι από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές
Επιχειρήσεις |

Τι ζητούν οι μικρομεσαίοι από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές - Ανοιχτή επιστολή του ΕΒΕΠ

Το δικαίωμα της ψήφου μας, είναι η επιλογή μας, είναι η φωνή μας, είναι η δύναμή μας και θα την χρησιμοποιήσουμε στην ευρωκάλπη ανάλογα, τονίζεται στην ανοιχτή επιστολή