1.4. Αποδοχές Άδειας και Επίδομα Άδειας

1.4.1. Αποδοχές

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 539/45, κατά τη διάρκεια της αδείας του ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές», δηλαδή τις αποδοχές εκείνες που θα ελάμβανε εάν εργαζόταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο. Στις αποδοχές περιλαμβάνεται ότι καταβάλλεται στο μισθωτό τακτικώς και μονίμως ως αντάλλαγμα της εργασίας του (Εφ. Αθ. 1950/1995).

Αποδοχές, μεταξύ άλλων, αποτελούν και:

α) η αμοιβή για τακτική εργασία κατά Κυριακή, εορτές ή νύκτα (Α.Π. 659/2003, Α.Π. 1449/2002, Α.Π. 273/93, Α.Π. 540/85, Α.Π. 1318/84 κλπ),

β) η αμοιβή για υπερεργασία, εφόσον αυτή παρέχεται τακτικά (Α.Π. 702/2002, Α.Π. 703/2002, Α.Π. 588/93, Εφ. Αθηνών 371/85 κλπ),

γ) η αμοιβή για νόμιμη τακτική υπερωρία που θα πραγματοποιούσε ο μισθωτός κατά το διάστημα της αδείας του, αν εργαζόταν κατά το διάστημα αυτό (Α.Π. 911/1986, Εφ. Αθηνών 1950/1995 κλπ).

Στις αποδοχές αδείας, δεν υπολογίζονται, μεταξύ άλλων

– η αποζημίωση για παράνομη υπερωριακή εργασία (Α.Π. 1339/2005),

– η αναλογία των δώρων εορτών (Εφ. Αθ. 1950/1995),

διότι οι αποδοχές αδείας συσχετίζονται με τις αποδοχές του διαστήματος της άδειας και όχι αορίστως με τις τακτικές αποδοχές όπως συμβαίνει με τα δώρα (επιδόματα) εορτών στα οποία υπολογίζεται η αναλογία του επιδόματος αδείας.

Κανονική άδεια εργαζόμενων, αριθμός δικαιούμενων ημερών και λοιπά θέματα (Μέρος Α’) [Πίνακες]

1.4.2. Επίδομα Αδείας

Εκτός από τις αποδοχές αδείας οι μισθωτοί δικαιούνται να λάβουν και «Επίδομα αδείας» (άρθρο 3 του Ν. 4504/66). Το δικαίωμα λήψης επιδόματος αδείας, αποτελεί συνακόλουθο του δικαιώματος λήψης κανονικής αδείας και υπολογίζεται όπως και οι αποδοχές αδείας, είναι δηλαδή ίσες προς το σύνολο των αποδοχών αδείας με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβεί, για όσους αμείβονται με

– μηνιαίο μισθό, τον μισό μισθό,

– ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή ποσοστά, τα 13 ημερομίσθια.

1.4.3. Χρόνος καταβολής

Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας του, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 8 του Α.Ν. 539/45, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.Δ. 4547/1966.

1.5. Διαλείπουσα, Εκ Περιτροπής ή Μερική Απασχόληση

1.5.1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 1892/1990 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 59 του Ν.4635/2019, οι μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί καθώς και οι εργαζόμενοι με εκ περιτροπής εργασία έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επιδόματος αδείας, με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν, εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει.

1.5.2. Χορήγηση άδειας σε εργαζόμενους με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία

Αναφορικά με τη χορήγηση άδειας σε εργαζόμενους με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία, εφαρμογή έχει η παρ. 2 του άρθρου 2 του Α.Ν.539/45 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1346/83, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.3302/2004.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω ρύθμιση, ο μισθωτός με διαλείπουσα εργασία δικαιούται

για κάθε ημερολογιακό έτος, άδεια με αποδοχές, ίση με το ένα δωδέκατο της άδειας που δικαιούται ένας πλήρως απασχολούμενος για κάθε μήνα απασχόλησης από την ημέρα της πρόσληψης.

για κάθε ημέρα απασχόλησης, άδεια με αποδοχές, ίση με το ένα τριακοσιοστό της άδειας που δικαιούται ένας πλήρως απασχολούμενος για κάθε μέρα απασχόλησης από την ημέρα της πρόσληψης.

Για τον υπολογισμό της άδειας αυτής ως μήνας θεωρείται η απασχόληση είκοσι πέντε (25) ημερών.

Αν προκύπτει κατά τον υπολογισμό αυτής, κλάσμα χρόνου άδειας που υπερβαίνει τη μισή ημέρα, το κλάσμα στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα.

Το επίδομα αδείας ισούται με τις αποδοχές αδείας με τον περιορισμό ότι δεν δύναται να υπερβεί το μισό μισθό ή τα δεκατρία ημερομίσθια.

Ο ανωτέρω υπολογισμός προϋποθέτει σταθερό ωράριο και κατά συνέπεια σταθερό τρόπο αμοιβής καθ’ εβδομάδα.

Υπολογισμός αποζημίωσης αδείας σε περίπτωση διαφορετικού ανά εβδομάδα ωραρίου

Αν ο αριθμός των ωρών απασχολήσεως διαφέρει από εβδομάδα σε εβδομάδα, τότε μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη το σύνολο των ωρών του (μειωμένου) ωραρίου κατά μήνα, το οποίο θα συγκριθεί με το σύνολο των ωρών του πλήρους (40 εβδομαδιαίων ωρών) ωραρίου κατά μήνα επίσης.

Το σύνολο των ωρών (πλήρους ωραρίου) κατά μήνα εξευρίσκεται από την σχέση:

Το μειωμένο ημερομίσθιο ή ο μειωμένος μισθός θα προσδιοριστεί και με εφαρμογή παραδείγματος, όπως παρακάτω:

Εάν ο μισθωτός απασχολείται για παράδειγμα επί:

– 20 ώρες την α’ εβδομάδα,

– 10 την β’ εβδομάδα,

– 20 την γ’ εβδομάδα,

– 12 την δ’ εβδομάδα,  και

– συνολικώς 62 ώρες,

1.4. Πρόσθετες Ομάδες Εργασίας – 4η βάρδια εργασίας

1.4.1. Δυνατότητες επέκτασης του χρόνου λειτουργίας των μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεων

Με τον Ν. 1892/1990 παρασχέθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές, που δεν εμπίπτουν δηλαδή στην κατηγορία των «συνεχούς λειτουργίας», να λειτουργούν στο σύνολό τους ή κατά τμήματα με σύστημα λειτουργίας τεσσάρων εναλλασσόμενων βαρδιών εργασίας (4η βάρδια) ή με πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού.

Αυτό δύναται να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 1892/1990:

– Μέσω 4ης βάρδιας

Με συγκατάθεση των εργαζομένων που μετέχουν στις εναλλασσόμενες βάρδιες δύναται να δημιουργηθεί η 4η βάρδια.

Η συγκατάθεση των εργαζομένων είναι υποχρεωτικά ατομική.

Προκειμένου οι ανωτέρω επιχειρήσεις να λειτουργήσουν 6 ημέρες την εβδομάδα, οφείλουν να χορηγούν στους εργαζομένους τις ημέρες της εβδομαδιαίας ανάπαυσης, ανά τρεις εβδομάδες, μία φορά τουλάχιστον, συνεχόμενα με ημέρα Κυριακής.

– Μέσω πρόσληψης πρόσθετου προσωπικού

– Προκειμένου να καλυφθεί η πλήρης λειτουργία της επιχείρησης στο σύνολό της ή σε κάποια τμήματα αυτής, είναι δυνατή η πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, το οποίο θα απασχολείται κατ εναλλαγή σε δύο ομάδες επί 12 ώρες την ημέρα, ώστε η επιχείρηση να λειτουργεί σε ημέρα Σαββάτου και Κυριακής ή Κυριακής και Δευτέρας. Π.χ. 06.00- 18.00 και 18.00 – 06.00. Δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να απασχολήσουν για εργασία το Σάββατο και Κυριακή ή Κυριακή και Δευτέρα το ήδη απασχολούμενο στις πέντε ημέρες, αλλά πρέπει να προσλάβουν πρόσθετο προσωπικό.

Στην περίπτωση αυτή, η συνολική αμοιβή για εργασία 24 ωρών ισούται με την εργασία 40 ωρών ή τυχόν λιγότερων ωρών, αν εφαρμόζεται βραχύτερο ωράριο εβδομαδιαίας εργασίας.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας, το προσωπικό αυτό δεν δικαιούται να ζητήσει επιπλέον αμοιβή για απασχόληση στις ημέρες αυτές, του Σαββάτου και της Κυριακής (Έγγραφο 1381/1995 Υπουργού Εργασίας).

Σε αυτές τις πρόσθετες ομάδες εργασίας, πρόσωπα που έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό δεν μπορούν να απασχοληθούν για περισσότερες ώρες από αυτές που υπολείπονται για να συμπληρωθούν οι 48 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας. Αντίστοιχα, η ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων είναι για 6 ημέρες. Με τον τρόπο αυτό, ο νομοθέτης επιδιώκει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι την περαιτέρω απασχόληση όσων εξαντλούν τα νόμιμα όρια εργασίας.

Οι πρόσθετες ομάδες εργασίας σε καμιά περίπτωση δεν είναι μερική απασχόληση, ούτε εκ περιτροπής, αλλά και ούτε διαλείπουσα απασχόληση.

Όσον αφορά

– στην άδεια και

– στο επίδομα αδείας, καθώς και στην αποζημίωση απόλυσης, αυτά υπολογίζονται όπως για κάθε μισθωτό πλήρους απασχόλησης. Σχετική είναι και η Γνωμοδότηση 570/1991 ΝΣΚ.

1.5. Λοιπά και Ειδικά θέματα – Επισημάνσεις

1.5.1. Αποζημίωση της χορηγηθείσας ή μη ληφθείσας κατά περίπτωση άδειας

Η αποζημίωση της χορηγηθείσας ή μη ληφθείσας κατά περίπτωση άδειας υπολογίζεται πάντα με βάση των αριθμό των ημερών που δικαιούται σε 6ήμερη σύστημα απασχόλησης ή με αναγωγή των ημερών που αναλογικά δικαιούται  στο 5νθήμερο σύστημα σε 6ήμερο από την εφαρμογή της σχέσης

Και για τα χρήματα που θα λάβει έχουμε:

Δικαίωμα λήψεως αδείας αποκτά στη συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης ο μισθωτός, από της προσλήψεως του, για κάθε 25 ημέρες πραγματικής εργασίας.

1.4.1. Γενικά – Επισημάνσεις

Για την ετήσια άδεια ισχύουν μεταξύ άλλων τα εξής:

– παγόρευση της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας κατά τη διάρκεια της αδείας

– Κατά τη διάρκεια της αδείας απαγορεύεται η απόλυση του μισθωτού από τον εργοδότη (άρθρο 5 παρ. 6 Α.Ν. 539/45).

– Απαγόρευση της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της αδείας.

– Απαγορεύεται η ανάληψη οποιασδήποτε έμμισθης εργασίας από τον εργαζόμενο, όσο βρίσκεται σε άδεια. Εργοδότης που θα απασχολήσει εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της ετήσιας κανονικής του άδειας, δικαιούται να μην καταβάλλει αμοιβή σε αυτόν για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (παρ. 2 του άρθρου 5 του Α.Ν. 539/45).

– ΕΓΚ οικ. 64597/ 3.9.2021 Ειδικότερα και σε ότι αφορά την χορήγηση κανονικής αδείας στους εργαζομένους που έχουν λάβει άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με τα ανωτέρω, επισημαίνεται ότι για την λήψη και τον υπολογισμό των ημερών κανονικής αδείας των εργαζομένων θα ληφθεί υπόψη και το χρονικό διάστημα κατά οποίο ο εργαζόμενος τελούσε σε άδεια άνευ αποδοχών (βλ. και παρ. 6 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945).

– Η αξίωση λήψεως των αποδοχών αδείας, της κατά 100% προσαύξησης και του επιδόματος αδείας υπόκειται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 εδ. 17 του  Αστικού Κώδικα. (ΑΠ 1719/2010)

1.4.2. Βιβλίο Αδειών

Σύμφωνα με την περίπτωση 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014, κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

i. Ονοματεπώνυμο μισθωτών,

ii. ημερομηνία πρόσληψης,

iii. αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας,

iv. χρονολογία έναρξης χορηγηθείσας αδείας και

v. χρονολογία λήξης χορηγηθείσας αδείας,

vi. αποδοχές αδείας,

vii. επίδομα αδείας.

Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού έτους λήψης της κανονικής άδειας.

Το Βιβλίο αδειών πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας της Επιθεώρησης Εργασίας που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας.

1.4.1. Υποχρεώσεις εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Πέραν της τήρησης του Βιβλίου αδειών, οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Απριλίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (ΥΑ 109084/2021).

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011 όπως ισχύει.

1.4.2. Πρόσθετες Υποχρεώσεις εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος της ψηφιακής κάρτας

Με την Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου εργασίας υπάρχει υποχρέωση να δηλώνονται μέχρι την 10η του επόμενου μήνα από τον μήνα που γίνεται χρήση οποιασδήποτε άδειας θεσμοθετημένης ή μη, με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές πλην της αδικαιολόγητης απουσίας, φυσικά και η ετήσια ή κανονική άδεια.

Ειδικότερα:

Από  την 12.1.2023, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει, πλέον, την απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, δύνανται:

– να δηλώνουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, τις άδειες για τους εργαζομένους τους, απογραφικά και έως τη λήξη του πρώτου δεκαημέρου του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τους.

Η δήλωση θα είναι δυνατή από την πρώτη ημέρα του μήνα χορήγησης της άδειας έως και τη δέκατη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.

Αυτό βέβαια  δημιουργεί υποχρέωση δήλωσης για πολλούς μήνες μακροχρόνιες άδειες, όπως πχ μητρότητας 119 ημέρες, προστασίας μητρότητας 9 μήνες, γονική άδεια 4 μήνες κλπ.

Οι δηλώσεις θα αφορούν άδειες που χορηγήθηκαν από τον μήνα Ιανουάριο του 2023 και μετέπειτα.

Επισημάνσεις

– Για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρέχεται και δυνατότητα ορθής επανάληψης με τη συμπλήρωση του μοναδικού κωδικού και της ημερομηνίας υποβολής της αρχικής.

– Με την υποβολή της δήλωσης με ορθή επανάληψη, ανακαλείται η αρχική δήλωση και ισχύει μόνο το περιεχόμενο της νέας δήλωσης.

– Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης δήλωσης.

– Με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δυνατότητες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την σχετική νομοθεσία που διέπει την χορήγηση της κάθε άδειας που καταχωρείται.

– Επίσης, υποστηρίζεται η Εισαγωγή στοιχείων για έναν ή περισσότερους εργαζόμενους από επισυναπτόμενο αρχείο XLSX (Microsoft Excel Worksheet).

Αξίζει να επισημανθούν τα παρακάτω:

– Η ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ δεν αντικαθιστά το ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και αφορά μόνο την κανονική άδεια των εργαζομένων.

– Η ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ περιλαμβάνει τις πάσης φύσεως άδειες (θεσμοθετημένες και μη) που χορηγούνται την περίοδο που αφορούν:

– ανεξάρτητα του ημερολογιακού έτους δικαιούται να λάβει την άδεια ο εργαζόμενος όπως για την κανονική άδεια την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου κάθε έτους  είναι δυνατόν να έχει χορηγηθεί η άδεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους πχ Ιανουάριος 2023 χορηγήθηκαν άδειες του 2022 αυτές θα καταχωρηθούν κανονικά στην  ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ που πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 10η Φεβρουαρίου 2023 καθώς και

– αν είναι με αποδοχές ή άνευ αποδοχών

– αν προβλέπεται η καταχώρηση τους και με άλλη διαδικασία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ πχ γονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών (άρθρο 62 ν. 4808/2021) κλπ ή σε άλλο σύστημα πχ ασθένεια κλπ

Η εν λόγω δήλωση δεν καταργεί την υποχρέωση του Ε11, της διαδικασίας αίτησης κλπ, που αναφερθήκαμε ήδη.

Η δήλωση αδειών περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία εργαζόμενου:

– Προσωπικά Στοιχεία: ΑΦΜ, Επώνυμο, Όνομα

– Ημερομηνία Από

– Ημερομηνία Έως

– Τύπος Άδειας (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα)

– Ώρα Από – Ώρα Έως (σε περίπτωση τύπου Ωροάδειας)

1.4.3. Μετά την πάροδο της δήλης ημέρας

Εάν παρέλθει η προθεσμία χορήγησης της άδειας αν δηλαδή παρέλθει η δήλη ημέρα της 31ης Μαρτίου του επόμενου έτους:

– Η αξίωση μετατρέπεται σε χρηματική (ενδεικτική νομολογία ΑΠ 1234/ 2003, ΑΠ 455/2010, ΑΠ 434/2011)

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον μισθωτό τις αποδοχές αδείας, αποζημίωση μη ληφθείσας:

– Χωρίς προσαύξηση όταν δεν υπήρξε άρνηση χορήγησης εκ μέρους του εργοδότη (όταν ο μισθωτός δεν δέχεται να λάβει άδεια ΑΠ 1224/1976),

– Με προσαύξηση  100% των αποδοχών αδείας, όταν η άδεια ζητήθηκε και ο εργοδότης αρνήθηκε την χορήγηση αυτής. (ΑΠ 1568/1999, ΑΠ 376/2006) καθώς και όταν ο εργοδότης όφειλε να γνωρίζει ότι ο μισθωτός δικαιούται περισσότερες ημέρες αδείας. (ΑΠ 1191/1985)

Δεν οφείλεται αποζημίωση 100% των αποδοχών αδείας, όταν:

– δεν αποδεικνύεται ότι ο μισθωτός ζήτησε την άδεια του και ο εργοδότης τον ανάγκασε να εργαστεί κατά τον χρόνο αυτό. (ΑΠ 636/2000)

– ο μισθωτός δεν έλαβε την άδεια με δική του επιθυμία για λόγω αύξησης των αποδοχών του. (ΑΠ 1305/2008)

– δεν υπάρχει πραγματική δυνατότης χορηγήσεως.

Για την προσαύξηση 100% των αποδοχών αδείας η οποία είναι ποινή, δεν τάσσεται δήλη ημέρα καταβολής. (ΑΠ 1240/2014), από συνδυασμό διατάξεων.

Το  επίδομα αδείας δεν διπλασιάζεται διότι ο νόμος 539/1945 αναφέρεται μόνο για τις αποδοχές αδείας

– Σύμφωνα με την νομολογία, η μεταφορά είναι ανίσχυρη έστω και αν έγινε με την συναίνεση του μισθωτού (ενδεικτικά ΑΠ 1234/2003)

– Παράταση, με διοικητική λύση -50239/77 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας- χωρεί, για μερικές μέρες στο επόμενο έτος:

ü εάν δεν επαρκούν οι μέρες μέχρι την 31/12 (ΣΣ ήδη 31.3) εφόσον ο μισθωτός που θα την λάβει έχει επιστρέψει από ασθένεια ή άδεια τοκετού τον τελευταίο μήνα ή

ü ο μισθωτός ασθενήσει κατά την διάρκεια της άδειας, οπότε η άδεια παρατείνεται τόσες ημέρες όσες είναι και οι εργάσιμες ημέρες της ασθένειας του

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Εργασιακών και Ασφαλιστικών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts