Στις 7 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα Χανιά, η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΕΚ, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει ότι, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 28-06-2023, καλεί τους κ.κ. Mετόχους – κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 και 1996 της εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) που έχει την έδρα της στα Χανιά, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας, Χανιά, Λ. Καραμανλή 148, την 07-09-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

  1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
  2. Υποβολή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022.
  3. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
  4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022.
  5. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
  6. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2023 έως 31-12-2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
  7. Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Α’ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2022 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2023 έως 31-12- 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
  8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
  9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
  10. Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας και εξ’ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 13-09-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Κ. Καραμανλή 148 Χανιά.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις