Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Λεβεντέρης ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι δυνάμει της από 27.12.2022 συνεδρίασής του εξέλεξε την κυρία Αρετή Λεβεντέρη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίας Λητώς Λεβεντέρη, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας.

Η εν λόγω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας τους.

Λεβεντέρης: Πώληση ακινήτου στον Πειραιά – Στο 1,3 εκατ. ευρώ το τίμημα

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Συνοπτικές Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 2023 N. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28ης Ιουνίου 2023

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 28.6.2023, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 5 μέτοχοι, εκπροσωπούνται 3.801599 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 45,68 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 454.815 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., καθώς και της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την ίδια εταιρική χρήση.

Από την Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2022 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,68 % του ομόφωνα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, (108 Ν. 4548/2018). Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022 (117 παρ.1 Ν.4548/2018).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την συνολική διαχείριση της εταιρείας για την χρήση 2022 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ίδια χρήση.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,68 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 3ο Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018). Υποβολή και ψήφιση (με συμβουλευτική ψήφο) της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022. (112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018).

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022 .

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,68 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 4ο Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 (109 Ν. 4548/2018) και προέγκριση της καταβολής των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση επί των καταβληθεισών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδοχών κατά την εταιρική χρήση 2022 , ενώ ουδείς μέτοχος καταψήφισε ή απείχε, την αναθεώρηση της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 17.06.2022.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,68 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή / ελεγκτικής εταιρείας και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Έγκριση της αμοιβής αυτών η εκλογή νέων από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την Ελεγκτική Εταιρεία «ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε» με Α.Μ ΣΟΕΛ 146 και Α.Μ ΕΛΤΕ 2 η οποία θα ορίσει τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ελεγκτή για την διενέργεια του Τακτικού Ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023,της επισκόπησης των ενδιαμέσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2023 έως 30/6/2023 καθώς επίσης και του ελέγχου της Φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας και της χορήγησης της «Ειδικής Έκθεσης Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του

Ν 4174/2014 για την χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023. Η αμοιβή της ανέρχεται, κατ’ ανώτατο στο ποσό στο ποσό των € 12.000.- για τον τακτικό έλεγχο και στο ποσό των € 12.000.- για τον φορολογικό έλεγχο, και €3.000 για τον έλεγχο του αρχείου EXRBL.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,68 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 6ο Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (44 παρ.1θ Ν4449/2017).

To Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης υπέβαλε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και παρουσίασε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,68 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 7ο. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου Διευθύνοντος Συμβούλου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος από άλλο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του Καταστατικού της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι δυνάμει της από 27.12.2022 συνεδρίασής του εξέλεξε την κυρία Αρετή Λεβεντέρη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης Διευθύνοντος Συμβούλου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίας Λητώς Λεβεντέρη, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας. Η εν λόγω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση που ακολουθεί τη λήξη της θητείας τους.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,68 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 8ο Έγκριση συμμετοχών μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η συμμετοχή μελών Δ.Σ. της Εταιρείας στην Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,68 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 9. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. (9 παρ.5 Ν4706/2020).

To Ανεξάρτητο Μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης υπέβαλε στην Τακτική Γενική Συνέλευση και παρουσίασε την Έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με σκοπό την ενημέρωση των μετόχων.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.801.599, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 45,68 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Υπέρ 3.801.599 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 9ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις