Αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.

Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών: Ο Παναγιώτης Γεωργίου νέος επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (η «Εταιρεία») κατά τη συνεδρίασή του στις 27.7.2023 συγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, δυνάμει (α) της απόφασής του με ημερομηνία 29.6.2023 περί της εκλογής της κ. Diony C. Lebot και του κ. Παναγιώτη I.-K. Παπάζογλου ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με ισχύ από τις 27.7.2023, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών κ.κ. Richard R. Gildea και Shahzad A. Shahbaz αντίστοιχα και (β) της από 27.7.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (η «Τακτική Γενική Συνέλευση») για τον ορισμό των δύο νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Diony C. Lebot και Παναγιώτη I.-K. Παπάζογλου, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα:
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, Γενικός Διευθυντής

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι κυρίες Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ασπασία Φ. Παλημέρη, Carolyn G. Dittmeier, Elanor R. Hardwick και Diony C. Lebot και οι κ.κ. Παναγιώτης I.-K. Παπάζογλου,Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος και Jean L. Cheval.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010

Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτή ορίστηκε με την από 22.7.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και δύναται να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου

Δυνάμει της από 27.7.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει:

− Η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από πέντε (5) Μέλη του, και ειδικότερα από τέσσερα (4) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, και από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος.

− H θητεία των Μελών της Επιτροπής που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017,
συμπίπτει με τη θητεία τους ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

− Τα Μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, και πληρούν τα κριτήρια και διαθέτουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Σε περίπτωση παραίτησης,
θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας του Μέλους της Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. στ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ορίζει Μέλος αυτού ως νέο Μέλος σε αντικατάσταση του Μέλους που εκλείπει, για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 και 2 του του ν.
4548/2018.

Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων: (α) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 27.7.2023 όρισε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και (β) η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της που διεξήχθη την ίδια ημέρα όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε
σώμα, ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου

Carolyn G. Dittmeier (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης I.-K. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Jean L. Cheval, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος ως εκπρόσωπος και καθ’ υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων και τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού πλαισίου, αποφάσισε σχετικά με τη σύνθεση των υπόλοιπων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Jean L. Cheval (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ασπασία Φ. Παλημέρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Elanor R. Hardwick, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Diony C. Lebot, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος ως εκπρόσωπος και καθ’ υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Επιτροπή Αποδοχών

Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ασπασία Φ. Παλημέρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης I.-K. Παπάζογλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος ως εκπρόσωπος και καθ’ υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων

Elanor R. Hardwick (Πρόεδρος), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Carolyn G. Dittmeier, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Diony C. Lebot, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, Μη Εκτελεστικό Μέλος ως εκπρόσωπος και καθ’ υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Στουρνάρας για Attica Bank: Η συγχώνευση με την Παγκρήτια αποτελεί τη βέλτιστη λύση για το Δημόσιο
Επιχειρήσεις |

Στουρνάρας για Attica Bank: Η συγχώνευση με την Παγκρήτια αποτελεί τη βέλτιστη λύση για το Δημόσιο

Ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας υποστήριξε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ότι το Ελληνικό Δημόσιο με μία ετήσια απόδοση 4% θα έχει αποκομίσει περί τα 1,2 έως 1,6 δισ. ευρώ