Σε 3,4 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το πρώτο εξάμηνο του 2023, μειωμένος κατά 6,5% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022 (3,6 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης στους κλάδους αλουμινίου και χάλυβα και των χαμηλότερων τιμών μετάλλων, εξισορροπήθηκε όμως από τις ισχυρές επιδόσεις του κλάδου καλωδίων, ο οποίος συνέχισε τη δυναμική του πορεία, καθώς και την ανάκαμψη του κλάδου σωλήνων χάλυβα.

Viohalco: Στα 0,12 ευρώ το μεικτό μέρισμα για τη χρήση του 2022

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA μειώθηκε κατά 24% σε 269 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2023 (πρώτο εξάμηνο 2022: 355 εκατ. ευρώ), κυρίως ως επακόλουθο της κάμψης του όγκου πωλήσεων συγκεκριμένων κλάδων, καθώς και των εντεινόμενων πληθωριστικών πιέσεων.

Το ενοποιημένο EBITDA μειώθηκε κατά 45% στα 225 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα αυξήθηκαν στα 89 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 50 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας την αύξηση των επιτοκίων.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για την περίοδο ανήλθαν σε 61 εκατ. ευρώ, έναντι 293 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών των μετάλλων έναντι αυξημένων τιμών την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, καθώς και λόγω αυξημένων επιτοκίων. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ έναντι 207 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022. Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,141 ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 0,799 ευρώ).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 130 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 163 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε στον κλάδο αλουμινίου και περιελάμβανε το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, την υλοποίηση της προγραμματισμένης αύξησης παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, λειτουργικές βελτιώσεις στο εργοστάσιο της Sofia Med στη Βουλγαρία, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την αντικατάσταση εξοπλισμού στα εργοστάσια του κλάδου χάλυβα.

Το κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 9% σε 1.346 εκατ. ευρώ έναντι 1.477 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών μετάλλων κατά τη διάρκεια του 2022. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε οριακά στα 2.041 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2022: 2.057 εκατ. ευρώ).

Επισκόπηση

Οι οικονομικές επιδόσεις της Viohalco παρέμειναν ισχυρές κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, χάρη στην ισχυρή παραγωγική βάση, το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και το εκτεταμένο ανεκτέλεστο υφιστάμενων έργων και νέων αναθέσεων. Τα παραπάνω στήριξαν τις επιδόσεις της Viohalco παρά την κάμψη της ζήτησης για προϊόντα αλουμινίου και χάλυβα, τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2023 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην αυξημένη ζήτηση στους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, χάρη στην πρόοδο των υφιστάμενων ενεργειακών έργων και στην εξασφάλιση νέων. Οι κλάδοι αλουμινίου και χάλυβα επέδειξαν συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα έναντι της φθίνουσας ζήτησης και των δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο αγοράς τους. Ο κλάδος χαλκού επέδειξε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, κυρίως χάρη στις βελτιώσεις της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής θέσης της θυγατρικής Sofia Med. Τέλος, ο τομέας ακινήτων κατέγραψε επίσης θετικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα η Noval Property προχωρεί βάσει χρονοδιαγράμματος αναφορικά με την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω δημόσιας προσφοράς.

Παρά τη μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι εταιρίες της Viohalco συνέχισαν να επενδύουν στις δραστηριότητές τους με στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους, ενώ παρέμειναν επικεντρωμένες στην υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία των εργαζομένων τους, καθώς και στην υλοποίηση των ευρύτερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων τους.

Ο κύκλος εργασιών του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 3.347 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 55 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 81% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2022, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) του βιομηχανικού τομέα ανήλθε σε 260 εκατ. ευρώ.

Ο βιομηχανικός τομέας της Viohalco αποτελείται από τους εξής κλάδους: αλουμινίου, χαλκού, καλωδίων, σωλήνων χάλυβα και χάλυβα.

  • Σε μια αγορά πληθωριστικών πιέσεων και εύθραυστης ζήτησης, ο κλάδος αλουμινίου επέδειξε την ανθεκτικότητά του και την ισχυρή θέση του, καθώς προσαρμόστηκε αποτελεσματικά στις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, παράλληλα με την σωστά ισορροπημένη εμπορική παρουσία του σε παγκόσμιες αγορές υψηλών προδιαγραφών.
  • Ο κλάδος χαλκού κατέγραψε ισχυρή αναπροσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία, κυρίως χάρη στις επιδόσεις της Sofia Med, θυγατρικής της ElvalHalcor. Το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον είχε αντίκτυπο στη ζήτηση στους περισσότερους τομείς της αγοράς, επηρεάζοντας κυρίως τα προϊόντα διέλασης κραμάτων χαλκού και τους σωλήνες χαλκού. Παρά τη χαμηλότερη ζήτηση, η Sofia Med συνέχισε να κερδίζει μερίδιο αγοράς και να αυξάνει την παραγωγή και τις πωλήσεις, στηρίζοντας σημαντικά την κερδοφορία του κλάδου.
  • Στον κλάδο καλωδίων, η αποτελεσματική εκτέλεση έργων υποβρύχιων καλωδίων υψηλών προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την υψηλή αξιοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής, ευνόησε την ανάπτυξη και βελτίωσε τις λειτουργικές επιδόσεις. Τα καλώδια ισχύος χαμηλής και μέσης τάσης κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, συμβάλλοντας σε αυξημένα περιθώρια κέρδους. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο μείγμα προϊόντων, καθώς και την έγκαιρη και αποτελεσματική εκτέλεση έργων, είχε ως αποτέλεσμα σημαντική βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας. Η ανάθεση συμβάσεων για αρκετά νέα έργα αύξησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών του κλάδου στο ποσό ρεκόρ του 1,85 δισ. ευρώ.
  • Μετά από δύο έτη σημαντικών αναταράξεων στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, το τέλος του 2022 σηματοδότησε την ανάκαμψη για τον κλάδο σωλήνων χάλυβα, η οποία συνεχίζεται δυναμικά και το 2023 από την αρχή του έτους. Η αυξημένη κερδοφορία ήταν απόρροια του υψηλού ποσοστού αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και της ανάθεσης νέων σημαντικών έργων. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν τα προηγούμενα χρόνια, βοήθησαν ώστε η Σωληνουργεία Κορίνθου να ενισχύσει την ανταγωνιστική της θέση και να αυξήσει το μερίδιο της στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καταλαμβάνοντας ηγετική θέση στις τεχνολογίες ενεργειακής μετάβασης, όπως οι αγωγοί δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) και μεταφοράς υδρογόνου. Ως επακόλουθο των παραπάνω, το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ανήλθε σε 0,63 δισ. ευρώ.
  • Ο κλάδος χάλυβα διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στις αγορές της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Κύπρου, παρά την αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε λόγω της ύφεσης στον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα και της δυσμενούς δυναμικής του τομέα μηχανολογικών εφαρμογών, στοιχεία που αναμένεται να συνεχιστούν εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2023. Οι πωλήσεις λαμαρινών με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα αυξήθηκαν, κυρίως στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης. Οι όγκοι πωλήσεων των ειδικών χαλύβων και των προϊόντων μορφοσίδηρου διατηρήθηκαν, ενώ η ζήτηση για χάλυβα οπλισμού και χονδρόσυρμα στις αγορές της Ευρώπης και των Βαλκανίων επηρεάστηκε αρνητικά. Ο ελληνικός κατασκευαστικός τομέας αποδείχτηκε θετική εξαίρεση, με συνεχή αύξηση της ζήτησης για οικιστικά έργα και έργα υποδομών, μολονότι με πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σχέση με το 2022.

Τομέας ακινήτων

Τέλος, στον τομέα ακινήτων, η Noval Property κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα παρά τις μακροοικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που επηρεάζουν τον κλάδο. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στη συνεχή ενεργή διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και την πρόοδο του επενδυτικού της προγράμματος, το οποίο οδήγησε στην αύξηση τόσο της εύλογης αξίας του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου, όσο και των κερδών προ φόρων της εταιρίας. Αξιοσημείωτη ήταν η αυξημένη επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων της Noval Property, σε συνδυασμό με αυξημένα έσοδα από τα εν λόγω ακίνητα και τις υψηλότερες αναπροσαρμογές μισθωμάτων στο υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο. Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η πρόοδος των έργων ανάπτυξης και κατασκευής ιδίων ακινήτων της εταιρίας βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος, γεγονός που θα προσθέσει περισσότερα βιώσιμα και περιβαλλοντικά πιστοποιημένα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο αυτής.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Viohalco εφαρμόζει το μοντέλο του ιστορικού κόστους στις επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ ορισμένες θυγατρικές του τομέα ακινήτων (όπως η Noval Property) εφαρμόζουν το μοντέλο εύλογης αξίας. Με βάση το μοντέλο εύλογης αξίας, τα αποτελέσματα προ φόρων της Noval Property για το πρώτο εξάμηνο του 2023 πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 24,4 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των περιουσιακών της στοιχείων στις 30.6.2023 (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνιων μισθώσεων) ανήλθε σε 524,5 εκατ. ευρώ και η καθαρή της θέση (Ίδια Κεφάλαια) σε 386,8 εκατ. ευρώ.

Οι εταιρίες της Viohalco επιβεβαιώνουν εκ νέου την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή τους στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ESG) κινδύνων και στην αξιοποίηση των σχετικών ευκαιριών, στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες, προκειμένου να συνεκτιμηθούν οι πιθανές επιδράσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον. Το διεξοδικό πλαίσιο που έχει τεθεί, καλύπτει όλες τις θυγατρικές και επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην ενίσχυση των προγραμμάτων υγείας και ασφάλειας στις βιομηχανικές λειτουργίες τους, προωθώντας παράλληλα πρακτικές υπεύθυνων προμηθειών.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Στάσσης: «Η ΔΕΗ θα οδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση στη ΝΑ Ευρώπη» – Το μήνυμα από Ουάσιγκτον
Green |

Στάσσης: «Η ΔΕΗ θα οδηγήσει την ενεργειακή μετάβαση στη ΝΑ Ευρώπη» – Το μήνυμα από Ουάσιγκτον

Γνωρίζουμε πώς να αναπτύξουμε γρήγορα ΑΠΕ και ευέλικτη χωρητικότητα, πώς να επεκτείνουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και πώς να ανταποκριθούμε στη ζήτηση των πελατών για προσιτές τιμές, είπε ο κ. Στάσσης