Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Attica Group στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών της αναβληθείσας στις 7 Σεπτεμβρίου 2023 ετήσιας γενικής συνέλευσης η οποία έλαβε χώρα χθες 26 Σεπτεμβρίου.

Attica μετά το θάνατο του Αντώνη: Ανακαλεί «bonus», προσλαμβάνει σύμβουλο εξυγίανσης

Μεταξύ των θεμάτων που εγκρίθηκαν ήταν η οικονομική χρήση του 2022 όπως και οι αμοιβές των μελών του δ.σ. για την ίδια χρονιά. Συγχρόνως συμφωνήθηκε ο υποχρεωτικός έλεγχος για τη χρήση του 2023 να ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία Grant Thorton και ο πρόωρος τερματισμός του υφιστάμενου προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της εισηγμένης:

«Η Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι την 26η Σεπτεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η εξ αναβολής από την 7η Σεπτεμβρίου 2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 210.283.020 μετοχές, επί συνόλου 215.805.843 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 97,44%.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

2. Ενέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022
– 31.12.2022, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

3. Ανέθεσε τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών «GRANT THORNTON A.E. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κατεχάκη 58, με Α.Μ.ΣΟΕΛ 127

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

4. Ανακοινώθηκε η εκλογή του κ. Ιωάννη Βογιατζή του Γεωργίου, ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Λουκά Παπάζογλου, Παναγιώτη Δικαίο, Ηλία Τρίγκα, Ιωάννη Βογιατζή, Ευστράτιο Χατζηγιάννη και Μαρία Σαρρή, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου, Ευστράτιος Χατζηγιάννης και Μαρία Σαρρή

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

6. Υποβλήθηκε η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

7. Υποβλήθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει

8. Αποφασίστηκε ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Περαιτέρω αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος αυτού

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

9. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία έως την τρέχουσα Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και την προκαταβολή αμοιβών στα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που θα παρέχουν, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

10. Ψήφισε θετικά επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν.4548/2018. Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.3 του Ν.4548/2018

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

11. Ενέκρινε τη χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

12. Αποφάσισε τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του θέματος Ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας»

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

13. Αποφάσισε τη μη συζήτηση και τη μη λήψη απόφασης επί του θέματος Ημερήσιας Διάταξης «Πρόταση μετόχου για την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων µε αυτή εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)»

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

14. Αποφάσισε την πρόωρη λήξη του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού προγράμματος

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων 210.283.020, ήτοι ποσοστό 97,44% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφισαν: Υπέρ 210.283.020 (100% των παρισταμένων με δικαίωμα ψήφου).

Εκτός ημερησίας διατάξεως, ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ. Παναγιώτη Δικαίου του Γεωργίου, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε πλήρωση κενωθείσας θέσης Εκτελεστικού Μέλους.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Μασούτης: Δυνατή πρεμιέρα για το 1ο Grand Μασούτης της Αττικής στην Γλυφάδα
Τρόφιμα – ποτά |

Με πλήθος κόσμου άνοιξε το 1ο Grand Μασούτης της Αττικής

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., Γιάννης Μασούτης, μαζί με στελέχη της εταιρείας, υποδέχτηκαν πλήθος κόσμου στη γιορτή εγκαινίων του Grand Μασούτης, μέσα σε χριστουγεννιάτικη, γιορτινή ατμόσφαιρα