Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα ποσά με τα οποία θα επιδοτηθούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στις περιοχές που έχουν πληγεί από την κακοκαιρίας «Daniel» προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος στις ηλεκτρολογικές τους εγκαταστάσεις και να λάβουν την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Στην ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση, αναγράφονται τόσο τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι, όσο και οι όροι και οι προϋποθέσεις για να λάβουν την επιχορήγηση.

Νωρίτερα, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε γνωστό ότι η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει αύριο Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023.

ΥΠΕΝ: Ανοίγει η πλατφόρμα για έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων στους πληγέντες από τον «Daniel»

Να σημειωθεί ότι η ΥΔΕ είναι το λεγόμενο χαρτί του ηλεκτρολόγου, το οποίο απαιτείται να διαθέτει κάθε κτίριο και οίκημα, το κόστος του οποίου για τον έλεγχο ανέρχεται στα 150 ευρώ για τις οικιακές παροχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τώρα περίπου 1.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές στις ηλεκτρολογικές τους εγκαταστάσεις χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση σε επιχειρήσεις και αγρότες. Οι ίδιες πληροφορίες λένε επίσης ότι το διαθέσιμο ποσό για τις επιδοτήσεις είναι της τάξεως των 10 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση για τις οικιακές παροχές θα ανέλθει στα 130 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ για τις επιχειρήσεις διαμορφώνεται από 350 έως 1.500 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι για τις μη οικιακές παροχές ο ΦΠΑ δεν επιδοτείται.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, το ύψος του ποσού της επιδότησης για τα έξοδα του έκτακτου ελέγχου της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης και της έκδοσης του σχετικώς απαιτούμενου πιστοποιητικού ΥΔΕ προκύπτει από το φορολογικό παραστατικό του Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη. Η επιδότηση δεν δύναται να υπερβαίνει τα ακόλουθα ποσά ανά παροχή:

α) Οικιακές παροχές (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ): εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

β) Παροχές κοινοχρήστων και παροχές δημόσιας χρήσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

 • για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έως και 35 kVA, τριακόσια πενήντα ευρώ (350) ευρώ
 • για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 35 kVA έως και 85 kVA, οχτακόσια ευρώ (800) ευρώ
 • για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 85 kVA έως και 250 kVA, χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ
 • για παροχή που συνδέεται στη μέση τάση, χίλια εφτακόσια ευρώ (1.700) ευρώ

γ) Μη οικιακές παροχές (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ):

 • για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έως και 35 kVA, διακόσια ογδόντα (280) ευρώ
 • για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 35 kVA έως και 85 kVA, εξακόσια πενήντα (650) ευρώ
 • για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη από 85 kVA έως και 250 kVA, χίλια πενήντα (1.050) ευρώ
 • για παροχή που συνδέεται στη μέση τάση, χίλια τριακόσια εβδομήντα ευρώ (1.370) ευρώ

Όταν η επιδότηση καταβάλλεται για εγκαταστάσεις που ανήκουν σε επιχείρηση, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Ο χρόνος καταβολής της επιδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας Daniel.

β) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη χορήγηση της επιδότησης διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

γ) Το ποσό της ενίσχυσης δυνάμει της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση προς αποκατάσταση της επελθούσας από τη θεομηνία Daniel ζημίας της καθώς και τυχόν ασφαλιστικής αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της επελθούσας ζημίας όπως ορίζεται στα άρθρο 50 του ΕΚ 651/2014, 37 του 2473/2022 και το άρθρο 49 του 2472/2022 κατά περίπτωση.

Δικαιούχοι – Κριτήρια για την κατάθεση

Δικαιούχοι είναι οι χρήστες οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

α) Είναι συνδεδεμένοι νόμιμα στο ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου 2023.

β) Στην παροχή για την οποία αιτούνται έκτακτες αναλύσεις και έκδοση ΥΔΕ, διεκόπη η ηλεκτρική παροχή μεταξύ της 4ης και της 11ης Σεπτεμβρίου 2023 και παραμένει εκτός ηλεκτροδότησης μέχρι την υποβολή της αίτησης, όπως επιβεβαιώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ, ή αν έχει επανασυνδεθεί, αυτό έχει γίνει με την έκδοση νέας ΥΔΕ.

γ) Το κτίσμα στο οποίο λαμβάνει χώρα ο έκτακτος έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε περιοχές της επικράτειας που τυγχάνουν έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (υπ’ αρ. 17 έως και 41 σημεία προοιμίου), σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), και έχει πληγεί από τη θεομηνία με την ονομασία «Daniel».

δ) i. Σε περιπτώσεις, η δαπάνη του άρθρου 1 να μην έχει καλυφθεί από άλλα μέτρα ενίσχυσης ή/και ασφαλιστήρια συμβόλαια.

 1. Εάν μέρος της δαπάνης έχει καλυφθεί με κάποιον ή κάποιους από τους ως άνω τρόπους, ο δικαιούχος δύναται να λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσης, ίση με τη διαφορά του ποσού που προβλέπεται στο άρθρο 4 κατωτέρω και του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί.
 2. Ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει προβεί σε έκτακτο έλεγχο των ηλεκτρικών των εγκαταστάσεων πρόκειται να διαπιστωθεί η αρτιότητα της εσωτερικής εγκατάστασης καθώς και τα στοιχεία αυτής στον περιβάλλοντα χώρο (γραμμικός πίνακας – μετρητή, γείωση) και να έχει εκδοθεί. η σχετική ΥΔΕ από Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη που κατέχει τη σχετική απαιτούμενη εκ της νομοθεσίας επαγγελματικής άδειας (σημείο 16 προοιμίου).
 3. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που ανήκουν σε επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 651/2014, 2472/2022 και 2473/2022, κατά περίπτωση, αναλόγως του τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Ως «επιχείρηση», νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι των Κανονισμών 651/2014, 2472/2022 και 2473/2022. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Cars are stuck on a bridge surrounded by flood waters, as storm Daniel hits central Greece, in the village of Flamouli, near Trikala, Greece, September 7, 2023. REUTERS/Stergios Spiropoulos NO RESALES. NO ARCHIVES.

Υποβολή και εξέταση αιτήσεων

1. Ο δικαιούχος υποβάλλει έγχαρτα στον τόπο αρμοδιότητας του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) ή ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ αίτηση για επιδότηση του έκτακτου ελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και της έκδοσης ΥΔΕ, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτημα για την υπαγωγή στο παρόν πρόγραμμα επιδότησης του κόστους έκτακτου ελέγχου της εσωτε- ρικής εγκατάστασης κτισμάτων που λήφθηκε από τις πλημμύρες κατά τα ως άνω αναφερόμενα και τις εκδόσεις της σχετικής απαιτούμενης ΥΔΕ, στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται έγχαρτα.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος που εκδίδεται μέσω gov.gr ή με ψηφιακή υπογραφή ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην οποία θα δηλώνει ότι:

i. Είναι ο χρήστης της παροχής για την οποία ζητά τον έκτακτο έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης αδειούχου εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

ii. Πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και συγκεκριμένα του άρθρου 2 αυτής. Ειδικά για την περίπτωση της περ. δ)ii της παρ. 1 του άρθρου 2, ο δικαιούχος δηλώνει και το ποσό που αιτείται να καταβληθεί.

iii. Αποδέχεται να καταβληθεί το αναλογούν ποσό στον Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη, καθώς και τον ΑΦΜ και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) αυτού, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του σχετικού ποσού από την ΔΕΔΔΗΕ.

iv. Όλα τα στοιχεία, πληροφορίες και έγραφα που προ- κομίζει στον ΔΕΔΔΗΕ ή αναρτά στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτης ο οποίος έκανε τον έκτακτο έλεγχο και ο οποίος εξέδωσε τη σχετική ΥΔΕ μέσω gov.gr ή με ψηφιακή υπογραφή ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία δηλώνει ότι πληρώνεται για το εκάστοτε συγκεκριμένο. αίτημα υπαγωγής οι προϋποθέσεις της παρ. 1.γ) του άρθρου 2, με ρητή αναφορά του αριθμού της παροχής και της διεύθυνσης του ακίνητου.

δ) Την ΥΔΕ που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση κατόπιν νέου ελέγχου αυτής.

ε) Φορολογικό παραστατικό του Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκατάσταση προς τον χρήστη της παροχής για τον επανέλεγχο και την έκδοση της ΥΔΕ.

2. Εάν πληρούνται τα σωρευτικώς τιθέμενα κριτήρια του άρθρου 2 και έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά του άρθρου 3, ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 36 του ν. 4508/2017, καταβάλλει, σύμφωνα και με τα προ- βλεπόμενα στο άρθρο 4, την επιδότηση για τον επανέ- λεγχο και την έκδοση της σχετικής ΥΔΕ, απευθείας στον Αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη που συνέταξε και υπέγραψε/εξέδωσε τη σχετική ΥΔΕ.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ενέργεια