Ειδικότερα Θέματα – Τέλος Παρεπιδημούντων του Άρθρου 1 ΤΟΥ Ν.339/1976

Οδηγίες για την υποβολή του (Α’ μέρος)

Σύμφωνα με την παρ. 5Α του άρθρου 111 του Ν.4446/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν.5073/2023, από 1.1.2024 οι επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα με 3 ακίνητα και πάνω και νομικά πρόσωπα) με αντικείμενο δραστηριότητας «Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» και «Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων εκτός των ψηφιακών πλατφορμών της οικονομίας του διαμοιρασμού» υποχρεούνται στην επιβολή τέλους παρεπιδημούντων.

Το τέλος παρεπιδημούντων περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία για την επιβολή του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ.

Τι είναι το Τέλος Παρεπιδημούντων

Σύμφωνα με του Άρθρου 1 ΤΟΥ Ν.339/1976.

1. Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων:

α) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, εφ’ όσον ή διαμονή διαρκεί έλαττον του εξαμήνου, οριζόμενον εις 0,5% επί του καταβαλλομένου μισθώματος κλίνης, ενοικιαζομένου δωματίου, διαμερίσματος, χώρου ή θέσεως εις ωργανωμένην κατασκήνωσιν (CAMPING). Το τέλος βαρύνει τον μισθωτήν εισπράττεται δε υποχρεωτικώς υπό του εκμισθωτού, αποδιδόμενον ευθύνη αυτού εις τον δικαιούχον δήμον ή κοινότητα.

Ειδικώς προκειμένου περί ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας, το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων καθορίζεται εις ποσοστόν 0,5% επί της τιμής κλίνης, συμβεβαιούμενον και συνεισπραττόμενον μετά του φόρου κύκλου εργασιών προσαυξανομένου κατά το άνω ποσοστόν, και αποδιδόμενον εις τον δικαιούχον Δήμον ή Κοινότητα υπό του υποχρέου δια την είσπραξιν αυτού επιχειρηματίου εντός της προθεσμίας αποδόσεως του Φ.Κ.Ε.

Ο δικαιούχος Δήμος ή Κοινότης δεν διενεργεί έλεγχον των στοιχείων εισπράξεων εκ διανυκτερεύσεων, αρκούμενος εις τον υπό του Δημοσίου έλεγχον των στοιχείων εισπράξεως του Φ.Κ.Ε.

Εν περιπτώσει μη καταβολής εντός της ως άνω προθεσμίας, το τέλος βεβαιούται υπό του δικαιούχου Δήμου ή Κοινότητος επί τη βάσει των περί Φ.Κ.Ε. στοιχείων της οικείας οικον. εφορίας και εισπράττεται κατά τας εκάστοτε περί εισπράξεως των δημοτικών και κοινοτικών εσόδων διατάξεις προσηυξημένον κατά ποσοστόν 1% δι’ έκαστον μήνα καθυστερήσεως. Η προσαύξησις δεν δύναται να υπερβή το 50% του αρχικώς βεβαιωθέντος χρέους.

β) Επιβάλλεται υπέρ των δήμων, στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα, β) ζυθοπωλείων και μπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, γ) καντινών και δ) νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, καφωδείων, κέντρων διασκέδασης και χορευτικών κέντρων με μουσική, με την επιφύλαξη ότι στα κέντρα και τα καταστήματα της περ. δ) το τέλος σε ποσοστό μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) στα ακαθάριστα έσοδα αυτών εφαρμόζεται για τα έτη 2021 και 2022, το δε επιβαλλόμενο ετήσιο τέλος για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα έτη δεν δύναται να είναι κατώτερο του ποσού των τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ, ενώ για το έτος 2023 και εφεξής, το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς ελάχιστο ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό.

Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε εμπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωμένα τμήματα των SUPERMARKETS και των πολυκαταστημάτων, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Επί των εσόδων των επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%).

Στους δήμους και στις περιοχές – τμήματα δήμων όπου δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:
α) ειδών λαϊκής τέχνης, β) ενθυμίων και δώρων, γ) ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ και εκμάθησης καταδύσεων, γενικότερα ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, δ) ειδών χειμερινών σπορ, σκι και ορειβασίας, σχολών εκμάθησης χειμερινών σπορ, ε) ενοικιάσεων αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων ποδηλάτων και ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) και παρόχων Ε.Π.Η.Ο. προς κοινή χρήση και στ) τουριστικών προϊόντων-αναμνηστικών κάθε είδους.

Σε περίπτωση διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο άσκησης πολλαπλών οικονομικών δραστηριοτήτων από τα ανωτέρω καταστήματα, για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου τέλους λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία προέρχονται μόνο από τη λιανική πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1080/1980 (Α’ 246) και τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Φ.Π.Α.

Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει τον λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλει στο οικείο δημοτικό ταμείο.

γ) Τέλος επι των λουομένων εις φυσικάς ιαματικάς πηγάς, οριζομένον εις δέκα τοις εκατόν επι τους αντιτίμου εκάστης λούσεως, βαρύνει δε τον λουόμενον, ως λούσεων νοουμένων και των εισπνοών ατομικών τε και ομαδικών ως και των ρινοπλύσεων.

Πως υποβάλλεται (A’  μέρος)

Σύμφωνα με τις Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων

1. Ε Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης στην υπηρεσία myAADE. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω την παραπάνω δήλωση;

Α Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων myAADE. Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν οι δηλώσεις να υποβάλλονται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων.

2. Ε Μπορώ να υποβάλλω εκπρόθεσμες δηλώσεις μέσω της υπηρεσίας myAADE;

Α Ναι. Μπορείτε να υποβάλλετε αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις οικονομικής χρήσης από 01-01-2022 και μετά. Ειδικά για ποσά οφειλόμενων τελών παρεπιδημούντων και ακαθάριστων εσόδων έτους 2022, καθώς και εσόδων της περιόδου από 01-01-2023 έως και 31-10-2023, η δήλωση απόδοσης υποβάλλεται για το σύνολο των οφειλόμενων ποσών έως και 30-11-2023 και η καταβολή διενεργείται έως και την ίδια ως άνω ημερομηνία.

3. Ε Μπορώ να υποβάλλω Συμπληρωματικές δηλώσεις;

Α Ναι. Οι συμπληρωματικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής υποχρεωτικά. Δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης. Οι ανακλητικές δηλώσεις υποβάλλονται στους οικείους δήμους.

4. Ε Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης;

Α Όχι. Μετά την Οριστική υποβολή της Δήλωσης δεν μπορείτε να τη διαγράψετε. Εάν η διαφορά σας είναι θετική μπορείτε να υποβάλλετε συμπληρωματική δήλωση από την εφαρμογή, εάν είναι αρνητική, δηλαδή έχετε υποβάλλει περισσότερα από ότι είναι το σωστό, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον οικείο Δήμο για να γίνει η διόρθωση.

5. Ε Πότε μια οριστικοποιημένη δήλωση θεωρείται και παραληφθείσα;

Α Μια δήλωση θεωρείται παραληφθείσα, μετά την οριστική υποβολή της.
 
6. Ε Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία οφειλής χωρίς να έχει καταβληθεί το τέλος;

Α Σε περίπτωση εκπροθέσμου δηλώσεως ή μη καταβολής των τελών εντός των προθεσμιών επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου προσαύξηση ίση με δύο επί τοις εκατό (2%) του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Στο επόμενο σημείωμα μας  θα δούμε και τις υπόλοιπες οδηγίες για την υποβολή του Τέλος Παρεπιδημούντων του Άρθρου 1 ΤΟΥ Ν.339/1976

Αλωνιάτης Απόστολος

Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει
Experts |

Ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού – Τι ισχύει

Αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το κύρος της δήλωσης συνέχισης και υποκατάστασης, ασκούνται με ανακοπή μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την ημέρα της κατά την παράγραφο 1 ανάρτησης