Εντός των ημερών αναμένεται να κοινοποιηθούν τα έντυπα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν και Ε3) και οι εγκύκλιοι που απαιτούνται για τη φορολογική μεταχείριση των ενισχύσεων που πήραν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Στη συνέχεια αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, όπου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ισχύουν τα ακόλουθα :

Φορολογικός συντελεστής : Οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα (για τα υπαγόμενα στη φορολογία έσοδά τους), οι συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών (εκτός των αγροτικών) οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες,  οι συμμετοχικές ή αφανείς (εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα) και οι κοινοπραξίες θα φορολογηθούν με συντελεστή 24%, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών θα φορολογηθούν με συντελεστή 10% και τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, θα φορολογηθούν με συντελεστή 29%.

Τέλος επιτηδεύματος : Στα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους θα επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος 800,00 ευρώ ενώ σε αυτά που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους θα επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος 1.000,00 ευρώ, (η περιοχή του Νομού Αττικής λογίζεται ως μια πόλη, καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης). Στα υποκαταστήματα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων θα επιβληθεί επιπλέον τέλος επιτηδεύματος ύψους 600,00 ευρώ ανά υποκατάστημα. Επισημαίνεται ότι ως υποκατάστημα νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επαγγελματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το Π.Δ.33/1979 που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.3874/2010 όπως ισχύει.

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος : Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 θα βεβαιωθεί ποσό ίσο με 70% του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους ως προκαταβολή φόρου, με εξαίρεση τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα όπου το ποσοστό προκαταβολής φόρου διαμορφώνεται στο 100%.

Συνολική οφειλή : Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται μετά την έκπτωση:

α) Του φόρου που παρακρατήθηκε.

β) Του φόρου που προκαταβλήθηκε.

γ) Του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή η μείωση του φόρου εισοδήματος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Επισημαίνεται ότι εάν το φορολογικό έτος είναι μικρότερο των 12 μηνών, ο προσδιορισμός της προκαταβολής γίνεται κανονικά, δηλαδή χωρίς καμία μείωση.

Με την εγκύκλιο Ε.2089/2021 της Α.Α.Δ.Ε. έγινε δεκτό ότι, ο φόρος που καταβάλλεται από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα σε χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) για εισόδημα που προκύπτει και φορολογείται εκεί σύμφωνα με την οικεία ΣΑΔΦ, εκπίπτει από το συνολικό ποσό φόρου του προσώπου αυτού στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις και μέχρι του ύψους που ορίζουν οι εφαρμοστέες διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦ που προβλέπουν την πίστωση του φόρου και αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φόρων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του Ν.4172/2013. Σε περίπτωση, δε, που μετά από την αφαίρεση και των λοιπών φόρων προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

Υποβολή δήλωσης : Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, των οποίων το φορολογικό έτος έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

Καταβολή του φόρου : Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 27η Αυγούστου 2021 θα πραγματοποιηθεί σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 6 επόμενων μηνών.

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
«New age» προσεγγίσεις στον δημόσιο τομέα;
Experts |

«New age» προσεγγίσεις στον δημόσιο τομέα;

Το μέλλον επιφυλάσσει όχι απλώς μια επαγγελματική διοίκηση με τον παραδοσιακό της χαρακτήρα, αλλά μια διοίκηση πολυδιάστατη, συνθετική διαφόρων επαγγελμάτων, η οποία λειτουργεί με ένα ενιαίο αξιακό σύστημα και κοινό όραμα-αποστολή

ΕΕ: Πόσο μακριά είναι από τον στόχο της ενιαίας αγοράς ενέργειας
Experts |

Πόσο μακριά από το στόχο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας είναι η ΕΕ

Για δυόμιση πλέον δεκαετίες, η πορεία προς την ενοποίηση των εθνικών αγορών της ηλεκτρικής ενέργειας και των εθνικών αγορών του φυσικού αερίου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζεται από συνεχείς διαπραγματεύσεις

Value at Risk: Ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο για την εκτίμηση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Academia |

Πως μπορείτε να εκτιμήσετε τον κίνδυνο στις επενδύσεις (για μικρούς και μεγάλους επενδυτές)

Η έννοια της VaR απαντά με άμεσο τρόπο στο πρόβλημα της εκτίμησης του κινδύνου βοηθώντας τον αναλυτή να προσδιορίσει τη μέγιστη αναμενόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα