Ακριβώς εξήντα χρόνια πριν από σήμερα, ο Οικονομικός Ταχυδρόμος σατιρίζει την πολιτική του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή στον τομέα των δημόσιων έργων.

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.5.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ανεκοίνωσε προ ημερών ο πρωθυπουργός ωρισμένα αειθαλή έργα, των οποίων απεφασίσθη εκ νέου η εκτέλεσις. Εκ των έργων αυτών προσδοκάται εις το μέλλον κλπ. κλπ.

Αυτό το εις το μέλλον  ενέπνευσεν εις ενδιαφερόμενον περισσότερον διά το παρόν αναγνώστην την στήλης αυτής, το ακόλουθον ανέκδοτον.

Μόλις επιστρέψας από την κηδείαν της γυναικός του απαρηγόρητος χήρος, ανελύετο εις συγκινητικούς λυγμούς και γοερούς θρήνους.

Κάποιος εκ των παρισταμένων φίλων, συμμεριζόμενος βαθύτατα τον πόνον του προσεπάθησε να τον παρηγορήση.

–       Μη στενοχωριέσαι τόσο πολύ καϋημένε και χάνης την υγείαν σου. Όλα θα διορθωθούν, θα περάσουν. Στο μέλλον θα ξανακάνης πάλι τη ζωή σου, θα βρης μια άλλη γυναίκα να…παρηγορηθής.

–       Στο μέλλον, μωρέ μου λες; Στο μέλλον το ξέρω. Απόψε τι γίνεται; Απήντησεν, απαρηγόρητος χήρος και ανελύθη εκ νέου εις λυγμούς!

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», 18.5.1961, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΑΤΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

Προκύπτει ότι από κτιριακής απόψεως τα 40% των Δημοτικών Σχολείων έχουν ανάγκην σημαντικών επισκευών, τα 7% τούτων είναι σχετικώς ετοιμόρροπα και τα υπόλοιπα, δηλ. τα 53% ευρίσκονται εις σχετικώς καλήν κατάστασιν, εκ των οποίων το ½ περίπου δεν έχει ανάγκην ουδεμιάς επισκευής.

Από απόψεως επίπλων τα 45% των σχολείων έχουν σημαντικάς ελλείψεις. Ως προς τα εποπτικά όργανα παρατηρούνται ελλείψεις εις τα 75% του όλου αριθμού των σχολείων.

(…)

Εις έκαστον σχολείον αναολογούν 96 μαθηταί και έκαστος διδάσκαλος έχει 43 μαθητάς. (…) Εν σχέσει προς τας άλλας Ευρωπαϊκάς Χώρας η Ελλάς παρουσιάζει μεγαλυτέραν αναλογίαν μαθητών κατά διδάσκαλον. (…) Ούτω, η αντίστοιχη αναλογία είναι 26 εις Ιταλίαν, 28 εις την Νορβηγίαν, 29 εις την Γαλλίαν και την Αυστρίαν, 36 εις την Γιουγκοσλαβίαν και την Ισπανίαν και 44 εις την Τουρκίαν.

(…)

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

Η παρεχομένη στοιχειώδης εκπαίδευσις γίνεται ακόμη δυσμενεστέρα αν ληφθή υπ’ όψιν, ότι μόνον τα 65% των παιδιών που εγγράφονται εις την α’ τάξιν του δημοτικού σχολείου, τελειώνουν την εξαετίαν της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως

(…)

Επί τη βάσει της ενεργηθείσης ερεύνης προκύπτει, ότι η αναλογία των αναλφαβήτων εις τους άνω των 10 ετών κατοίκους ανέρχεται εις 15% περίπου.

Ανεξαρτήτως των σφαλμάτων, τα οποία πιθανόν να περιέχη το εν λόγω ποσοστόν (…) δύναται να λεχθή, ότι ο αναλφαβητισμός εν Ελλάδι παρουσιάζει σοβαράν τάσιν μειώσεως, δεδομένου ότι κατά την απογραφήν του 1951 το ποσοστόν τούτο εκυμαίνετο περίπου εις τα επίπεδα του 23%.

Η σημαντική αυτή μείωσις οφείλεται αφενός μεν εις την φυσιολογικήν αποχώρησιν κατά την τελευταίαν δεκαετίαν του προκεχωρημένης ηλικίας πληθυσμού, του εμφανίζοντος μεγαλύτερον  σχετικώς ποσοστόν αναλφαβητισμού, αφ’ ετέρου δεν κυρίως εις την πληρεστέραν εφαρμογήν της υποχρεωτικής δημοτικής εκπαιδεύσεως εις τας αγροτικάς περιοχάς».

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επικαιρότητα
Κατρίνης: Η έλλειψη ρευστότητας δημιουργεί ασφυκτικό κλίμα σε επιχειρήσεις
Επικαιρότητα |

Κατρίνης: Η έλλειψη ρευστότητας δημιουργεί ασφυκτικό κλίμα σε επιχειρήσεις

Ο κ. Κατρίνης έκανε ειδική αναφορά στη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία το 55% των μικρών και το 72% των πολύ μικρών επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω του lockdown

Ζάεφ προς Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Μακεδονίας: «Αλλάξτε άμεσα ονομασία»
Επικαιρότητα |

Ζάεφ προς Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Μακεδονίας: «Αλλάξτε άμεσα ονομασία»

H συμμετοχή της χώρας στο EURO ως «FF’’M‘‘» (Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία «Μακεδονίας») έχει προκαλέσει νέες εντάσεις με την Ελλάδα, με την Αθήνα να βάζει στον «πάγο» την κύρωση των τριών μνημονίων συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων που ήταν προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα