Προτάσεις σε κομβικά ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η οικονομία της χώρας και η ελληνική κοινωνία γενικότερα καταθέτει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, κάνοντας έκκληση για «άμεση ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά με την χρήση κάθε δυνατού τρόπου». Παράλληλα, θεωρεί ως απόλυτη και άμεση ανάγκη την πραγματική αύξηση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τόσο μέσω του τραπεζικού συστήματος και των δυνατοτήτων που προφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και των διαρθρωτικών ταμείων αλλά και του αναπτυξιακού νόμου. Εξυπακούεται ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας του όποιου αναπτυξιακού θεσμικού πλαισίου, είναι η ύπαρξη απλού και σταθερού φορολογικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι οι πολιτικές αντιμετώπισης της παρούσας συγκυρίας θα πρέπει κατά προτεραιότητα να στοχεύουν στην αποτροπή περαιτέρω αποδυνάμωσης του παραγωγικού δυναμικού της χώρας το οποίο αποτελείται ουσιαστικά από Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και την αναπτυξιακή ενίσχυση του στη συνέχεια, αλλά και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την αποτροπή της αύξησης της ανεργίας.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο θεωρεί αναγκαία την  ανατροπή της τάσης μείωσης της ενεργού ζήτησης και της κατανάλωσης μέσω της διαφύλαξης τουλάχιστον του σημερινού επιπέδου εισοδημάτων.

Μεταρρυθμίσεις

Επίσης, σύμφωνα με το ΒΕΑ χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για την ψηφιακή μεταρρύθμιση του κράτους αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για το τέλος της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας, με στόχο όλο και περισσότερες συναλλαγές να γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων του κράτους στην Αυτοδιοίκηση θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα εκσυγχρονισμού, αρκεί να μεταφερθούν και οι απαραίτητοι πόροι. Επίσης, η διεύρυνση της συνεργασίας του κράτους με τον ιδιωτικό τομέα, με εκχώρηση δραστηριοτήτων όπου ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες, μπορεί να συμβάλει τόσο στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, όσο και στον ουσιαστικό περιορισμό των κρατικών δαπανών.

Ακόμη, ζητά ενίσχυση και όχι περαιτέρω μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

Επίσης, το Επιμελητήριο θεωρεί ανάγκη η χώρα να ασχοληθεί με την αντιμετώπιση των παρακάτω, θεμάτων:

-Ενίσχυση και ανάπτυξη παραγωγικών κλάδων διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών με ταυτόχρονη δημιουργία κλίματος ανάληψηςευθύνης και ρίσκου από όλα τα μέρη

-Διόρθωση του μοντέλου ανάπτυξης της οικονομίας μας που βασίζεται στην υπερβολική εξάρτησή μας από τον τουρισμό.

Προβλήματα

Ως προς την αντιμετώπιση των άμεσων και πιεστικών προβλημάτων ΣΗΜΕΡΑ:

-μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων στο 20%,

-περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από 3 σε 5 μονάδες,

-μείωση του ΕΝΦΙΑ και απαλλαγή από τον συμπληρωματικό φόρο,

-μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις στο 50%,

-πλήρης κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,

-Εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού του τέλους επιτηδεύματος, βάσει του πραγματοποιούμενου κύκλου εργασιών
καθιέρωση δύο βασικών συντελεστών ΦΠΑ 11% και 22%, με διατήρηση του υπερμειωμένου συντελεστή στο 6%,

-Ελαστικοποίηση του αυστηροποιημένου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών,καθώς πλέον η ακόμη και για μία ημέρα καθυστέρηση της διευθέτησης οποιασδήποτε οφειλής (καταβολή δόσης), συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.

-Μέτρα για την ενίσχυση της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας: ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, κίνητρα και παρεμβάσεις που ευνοούν την επιχειρηματική μεγέθυνση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξωστρέφεια, την πρόσβαση στην καινοτομία,

-Μεταρρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη: με στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη.

Εκσυγχρονισμός

Στο πεδίο της εγχώριας μεταποίησης, ένα άμεσο βασικό ζητούμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά στην κάλυψη της τεχνολογικής υστέρησης σε επίπεδο ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες. Προς αυτή την κατεύθυνση, προέχει η άμεση αναβίωση μιας πολιτικής με επίκεντρο τις ΜμΕ της εγχώριας μεταποίησης καθώς και η άμεση ενίσχυση των επενδύσεων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της ανθεκτικότητας των μεταποιητικών μικρών επιχειρήσεων.

Είναι καιρός πλέον, να δοθεί στη  μεταποίηση και ιδιαίτερα στην μικρομεσαία επιχείρηση, η προσοχή  που της αρμόζει βάσει και του υψηλού βαθμού συμβολής της στην εθνική μας οικονομία. Είναι απαράδεκτο εν μέσω πανδημίας η παραγωγική βάση της οικονομίας η μικρομεσαία επιχείρηση να μην έχει προτεραιότητα στα  μέτρα στήριξης και να στηρίζονται κλάδοι με  μηδενική προστιθέμενη αξία στην εθνική μας οικονομία.

Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

Οι αναδυόμενες προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης αναθεωρημένων και στοχευμένων πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς χαμηλής και μέσης τεχνολογικής εξειδίκευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εκπόνηση μιας συνθετικής Στρατηγικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις μικρές επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο, με παρεμβάσεις επικεντρωμένες σε επίπεδο αναγκών επιμέρους τομέων, διευκόλυνσης της ψηφιακής μετάβασης και της υιοθέτησης κομβικών ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και βελτίωσης προϋποτιθέμενων συνθηκών (π.χ. υποδομές, δεξιότητες, καθοδήγηση, χρηματοδότηση).

Για την υλοποίηση της Στρατηγικής προτείνεται η δημιουργία ενός Ταμείου Ψηφιακής Μετάβασης για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

-διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέες πηγές χρηματοδότησης και διεύρυνση των επιλογών χρηματοδότησης για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού (π.χ. αφορολόγητο αποθεματικό για επενδύσεις σε υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, φορολογικά κίνητρα, υπερ-αποσβέσεις και εκπτώσεις  δαπανών σε επιμέρους τεχνολογικές κατηγορίες, ειδικά προγράμματα στοχευμένων «μικροπιστώσεων ψηφιοποίησης»).

-διαμόρφωση ψηφιακών κέντρων και υποδομών επιμόρφωσης, επίδειξης και πιλοτικής χρήσης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα παρέχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία για πολύ μικρές μη – τεχνολογικές επιχειρήσεις.

-ειδικές δράσεις αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων σε επίπεδο πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνικών ψηφιακής επιμόρφωσης σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υπηρεσιών ψηφιακής καθοδήγησης επί θεμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού μικρών επιχειρήσεων.

Θέμα ηλεκτροκίνησης

Με την ηλεκτροκίνηση να είναι πλέον μια νέα πραγματικότητα στην ζωή μας και με τις τεχνολογικές εξελίξεις να τρέχουν, το Β.Ε.Α βλέπει την ανάγκη που δημιουργείται στα μέλη του για ιδιαίτερη επιμόρφωση.

Ήδη, το Β.Ε.Α. υποστήριξε τα Μέλη του, επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου, να συμμετέχουν στο πρώτο εκθεσιακό συνέδριο της ηλεκτροκίνησης και άμεσα προγραμματίζει ειδική ενημερωτική εκδήλωση με το θέμα, και υλοποίηση τεχνικών σεμιναρίων.

Η νέα πρόκληση που γεννήθηκε στο σύνολο του κλάδου των επισκευαστών αυτοκίνητου, είναι η άμεση ανάγκη για επιμόρφωση, στον τρόπο συντήρησης, αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ηλεκτροκίνηση, έτσι ώστε η συντήρηση κ΄ επισκευή των αυτοκινήτων, να γίνεται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για τους τεχνίτες οχημάτων, αλλά και τα οχήματα να είναι 100% ασφαλή για τους ελληνικούς δρόμους.

Βέβαια, η ενεργειακή κρίση που μας χτυπά, φαίνεται να επηρεάζει και το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης, καθώς το “καύσιμο” που καταναλώνουν είναι το ρεύμα, όπως επίσης και οι πρώτες ύλες επισκευής  ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, προέρχονται κυρίως  από το εξωτερικό, που έχουν ήδη δεχτεί ανατιμήσεις προς τα επάνω οπότε και επηρεάζει αρνητικά το κόστος τους, τόσο στην απόκτηση όσο και στην καθημερινή χρήση.

Τι φέρνει το νέο σύστημα αξιολόγησης τροφίμων

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας, θεσμικός εκπρόσωπος των παραγωγικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων, που γνωρίζει «εκ των έσω» τις ανάγκες και τα προβλήματα μιας βιοτεχνικής επιχείρησης, αντιλήφθηκε ήδη από το Μάιο του 2021, και ξεκίνησε να ασχολείται συστηματικά, τόσο με την επιστημονική διερεύνηση του νέου προωθούμενου από την Ε.Ε. «συστήματος Αξιολόγησης Διατροφικής Ποιότητας – Nutri-Score», όσο και με την συγκέντρωση θέσεων και απόψεων των παραγωγικών φορέων των κλάδων που θα είναι άμεσα πληττόμενοι, σε περίπτωση εφαρμογής του, από το ελληνικό κράτος. Το νέο σύστημα, με τον αλγόριθμο που προτείνεται για την αξιολόγηση, θα φέρει τεράστια σύγχυση στον καταναλωτή. Ένα πρώτο παράδειγμα μόνο: εξισώνει την Cola με το ελαιόλαδο και την Ketchup! Οι κλάδοι τροφίμων και γλυκισμάτων όπως και παραδοσιακών προϊόντων της μεσογειακής διατροφής, θα έρθουν αντιμέτωποι με μια νέα κρίση που μπορεί να θέσει και θέμα βιωσιμότητάς τους.

Ήδη, παρουσιάστηκαν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κο Σπ. Λιβανό, καθώς και τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ, κο Αντ. Ζαμπέλα, οι θέσεις των παραγωγικών επιχειρήσεων,  σχετικά με την καθιέρωση του νέου συστήματος Nutri-Score, καθώς και τα σημαντικά ζητήματα, με τα οποία θα έρθουν αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις – Μέλη μας, με την πιθανή υποχρεωτική εφαρμογή του.

Ο κύκλος των επαφών και δράσεων, του Β.Ε.Α., περιλάμβανε τηλεδιασκέψεις και συναντήσεις με τους Φορείς και κατέληξε στην πρόσφατη (29-9-2021) δημόσια υπογραφή ενός κειμένου κοινών θέσεων, με τον τίτλο «Πρωτοβουλία για ένα Αποτελεσματικό Σύστημα Διατροφικής Εκπαίδευσης», το οποίο ήδη μέχρι σήμερα, προσυπογράφουν 16 παραγωγικοί Φορείς, μεταξύ των οποίων (ενδεικτικά):
Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών προϊόντων, Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, η ΓΣΕΒΕΕ, το Ινστιτούτο   Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.).

Στόχος της δημόσιας υπογραφής του παραπάνω κειμένου της «Πρωτοβουλίας», ήταν και παραμένει, τόσο η  υιοθέτηση στρατηγικής, για την ορθή ενημέρωση των  καταναλωτών, όσο και η στήριξη των μικρών και πολύ μικρών παραγωγικών βιοτεχνικών επιχειρήσεων – Μελών μας και όχι μόνο.

Από τις θετικές εξελίξεις, της παραπάνω εκδήλωσης της «Πρωτοβουλίας», ήταν η υποβολή ερωτήματος για το θέμα, από την ευρωβουλευτή κα Σπυράκη, στην Κομισιόν. Κυρίως όμως, άνοιξε ο δρόμος του δημόσιου διαλόγου για το θέμα, στην Ελλάδα, για πρώτη φορά.

Επόμενες άμεσες ενέργειες της «Πρωτοβουλίας» είναι, η αναζήτηση συνεργειών και συντονισμένων παρεμβάσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με τεκμηριωμένες επιστημονικά θέσεις, με χώρες της Μεσογείου, όσο και των Βαλκανίων  και της Κεντρικής Ευρώπης, όπως Βουλγαρία, Ρουμανία, Τσεχία.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Οικονομία
Κτηματολόγιο: Κλείνει ο κύκλος κτηματογράφησης της χώρας
Ακίνητα |

Τέλος το κτηματολόγιο - Καταγράφηκαν 39 εκατομμύρια ιδιοκτησίες

Υπεγράφη η τελευταία σύμβαση κτηματογράφησης μεταξύ Ελληνικού Κτηματολογίου και του αναδόχου για την περιοχή Θεσπρωτίας – Κέρκυρας. Σύμφωνα με το business plan του Κτηματολογίου, τα τελευταία προγράμματα έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το β’ εξάμηνο 2025.