Συμφώνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από την 10η Ιανουαρίου 2022 μπήκε σε παραγωγική λειτουργία, η εφαρμογή «Χωριστές δηλώσεις εισοδήματος» για την υποβολή αιτήματος

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Υποβολή ξεχωριστής δήλωσης συζύγων

Το υπουργείο οικονομικών, σε υλοποίηση της απόφαση του ΣτΕ (ΣτΕ 1445/2016),για την δυνατότητα των ζευγαριών να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις, νομοθέτησε την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από το οικονομικό έτος 2019 και μετά.

Ποιο συγκεκριμένα:

α) Πώς δηλώνει κάποιος ότι θέλει να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση

Σύμφωνα με το νόμο, η φορολογική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον το επιλέξει τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους. Ο σύζυγος που επιθυμεί να δηλώνει τα εισοδήματά του ξεχωριστά, για κάθε φορολογικό έτος, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. έως και τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής του Ε1. Επισημαίνεται ότι η επιλογή υποβολής ξεχωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική για το φορολογικό έτος που αφορά, ενώ δεσμεύει και τον άλλο σύζυγο.

Η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στον σύνδεσμο:

https://www.aade.gr/polites/eisodima/gnostopoiisi-horistis-dilosis

είτε από εσάς με τους δικούς σας κωδικούς πρόσβασης είτε, από ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο λογιστή – φοροτεχνικό, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

β) Για ποια φορολογικά έτη μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές δηλώσεις.

Χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος συζύγων, μπορούν να υποβληθούν από το 2019 και εφεξής.

γ) Τι γίνεται με το εισόδημα ανηλίκων τέκνων.

Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και η φορολόγηση γίνεται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου παιδιού προστίθεται σε αυτή την περίπτωση στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

δ) Τι γίνεται με τα τεκμήρια των συζύγων.

Μέχρι σήμερα, στην κοινή δήλωση των συζύγων , η ετήσια δαπάνη διαβίωσης υπολογιζόταν συνολικά σε 5.000 , από 2.500 σε κάθε σύζυγο. Στην περίπτωση που οι σύζυγοι θέλουν να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις ή ετήσια δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται ατομικώς σε 3.000 για κάθε ένα από τους συζύγους , ότι ισχύει δηλαδή και για τους φορολογούμενους που είναι άγαμοι και υποβάλουν δηλώσεις μόνοι τους.

Τέλος οι σύζυγοι πρέπει να καλύπτουν από μόνοι τους τα τεκμήρια καθώς και το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του αφορολόγητου.

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης, βάσει των όσων ισχύουν μέχρι σήμερα, τα τεκμήρια καλύπτονται από το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή αν το εισόδημα ενός εκ των συζύγων δεν καλύπτει τα συνολικά τεκμήρια του τότε μπορεί να τα καλύψει το εισόδημα του άλλου συζύγου .

ε) Κάλυψη αφορολόγητου

Ξεχωριστά θα πρέπει να καλύπτουν οι σύζυγοι που υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις και το ποσό εξόφλησης δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να καλύπτεται πλήρως το αφορολόγητο.

Δηλαδή το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Στην περίπτωση που έχουμε την υποβολή κοινής δήλωσης το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Όμως, σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1017/15-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 63/22-01-2019).

«1. Οι έγγαμοι φορολογούμενοι που προτίθενται να υποβάλουν χωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, οφείλουν να εκφράσουν ρητά την πρόθεσή τους.

Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, (επιλέγοντας Πολίτες // Εισόδημα // Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης), μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή φοροτεχνικού με ειδική εξουσιοδότηση, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για την γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

2. Στην εφαρμογή αυτή δεν εισέρχονται τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, οι φορολογούμενοι σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.
3. Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η υποβολή κοινής δήλωσης και εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποίησε την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, γίνεται ενημέρωση του άλλου συζύγου από την Α.Α.Δ.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της.
4. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάψουν ή δηλώσουν γάμο μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται.»

Προσοχή: Να θυμίσουμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια οι σύζυγοι μπορούσαν με απλή αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , να ζητήσουν διαχωρισμό χρεών.

Οδηγίες για τις χωριστές δηλώσεις των φορολογουμένων (φορολογικό διαζύγιο) μπορείτε να βρείτε και στις ερωτήσεις και απαντήσεις που εξέδωσε το υπουργείο:

«ΑΑΔΕ – 20 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις χωριστές δηλώσεις»

ΑΑΔΕ – 20 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις χωριστές δηλώσεις

Παρατάσεις – Λοιπές υποχρεώσεις για την 28η Φεβρουαρίου 2022

Να θυμίσουμε ότι για την 28η Φεβρουαρίου 2022 έχουν παραταθεί και οι παρακάτω υποχρεώσεις.

Τέλη Κυκλοφορίας

Πληρωμή και ψηφιακή κατάθεση πινακίδων έως την 28η Φεβρουαρίου

Καταθέσεις δηλώσεων έως την 28η Φεβρουαρίου:

i. Των τροποποιητικών δηλώσεων με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων εφόσον η βεβαίωση εκδόθηκε εντός του 2021

ii. Των τροποποιητικών δηλώσεων εισοδημάτων εφόσον η βεβαίωση εκδόθηκε εντός του 2021 αλλά η αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου δεν έγινε εμπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ λόγω υπαιτιότητας του εργοδότη

iii. Των τροποποιητικών δηλώσεων αγροτικών ενισχύσεων εφόσον η βεβαίωση εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2021

iv. Των δηλώσεων αποβιωσάντων το 2020 που υποβάλλονται χειρόγραφα από τους κληρονόμους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ

v. Των δηλώσεων όσων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στο εξωτερικού το 2021 ή δεν έγινε δεκτό λόγω ανεπάρκειας ή ανακρίβειας των σχετικών δικαιολογητικών

Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts