Η Flexopack ανακοίνωσε την «πλήρη και ολοσχερή κάλυψη» της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών. Πλέον, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στα 6.369.312,96 ευρώ.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής ως «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 1 και 21 του ν. 3556/2007 καθώς και της με αριθμό 1/434/03.07.2007 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την πλήρη και ολοσχερή κάλυψη και καταβολή του ποσού της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, συνεπεία της ασκήσεως των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan), το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της από 19.12.2019 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια της παρασχεθείσας από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2018 εξουσιοδοτήσεως και

(β) την από 25.05.2022 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε έξι εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τριακόσια δώδεκα Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (6.369.312,96 €) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες είκοσι τέσσερις (11.795.024) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (0,54 €) εκάστης.

Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 11.698.574 μετοχές, καθόσον οι υπόλοιπες 96.450 αποτελούν ίδιες μετοχές, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων αναστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων του ομολόγου
Επιχειρήσεις |

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκληρώθηκε η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων του ομολόγου

Οι 250.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 1.000 η κάθε μία εκδόσεως της Εταιρείας είναι εισηγμένες στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών