Συνέχεια του:

Πλασματικά έτη ασφάλισης: Αναγνώριση με εξαγορά μισθωτών και μη μισθωτών [πίνακες, παραδείγματα]

3. Υπολογισμός Μηνιαίας Εισφοράς Αναγνωριζόμενων Χρόνων

Για την ενιαία αντιμετώπιση των ασφαλιστικών περιπτώσεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες διευκρινίζονται ειδικότερα τα εξής:

[…]

3.2. Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι

3.2.1. Μοναδική ή πολλαπλή Μη Μισθωτή Απασχόληση

Η μηνιαία εισφορά εξαγοράς, υπολογίζεται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Παράδειγμα 1:

Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ, που για το έτος 2020 έχει επιλέξει την 3η ασφαλιστική κατηγορία, υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση τριών (3) ετών ασφάλισης λόγω σπουδών.

Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς, με εφαρμογή του παραπάνω πίνακα  ανέρχεται σε:

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι: Η αναγνώριση δε μπορεί να γίνει σε ασφαλιστική κατηγορία μικρότερη της πρώτης (1ης).

Ως εκ τούτου, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης) της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, που κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης χρόνου με εξαγορά έχουν ενταχθεί στην ειδική ασφαλιστική κατηγορία, θα πρέπει να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπολογιστεί η μηνιαία εισφορά εξαγοράς, με κατώτερη την 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Παράδειγμα 2:

Ελεύθερος επαγγελματίας, ασφαλισμένος π. ΟΑΕΕ, που για το έτος 2020 έχει επιλέξει την 3η ασφαλιστική κατηγορία, υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση επτά (7) μηνών ασφάλισης λόγω ανασφάλιστη περίοδος.

Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς, με εφαρμογή του παραπάνω πίνακα  ανέρχεται σε:

3.2.2. Μητέρες ασφαλισμένες

Η μηνιαία εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται εις ολόκληρον μη εφαρμοζομένων, στη περίπτωση αναγνώρισης χρόνου, των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008, που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών κύριας σύνταξης λόγω μητρότητας.

Παράδειγμα 3:

Ελεύθερη επαγγελματίας, ασφαλισμένη π. ΟΑΕΕ, που για το έτος 2020 έχει επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλει μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω μητρότητας που αντιστοιχεί στο μηνιαίο ποσό των 77.50€ ΚΣ (155€x50%), υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση δύο (2) ετών χρόνου ασφάλισης λόγω σπουδών.

Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς -λόγω σπουδών, με εφαρμογή του παραπάνω πίνακα  ανέρχεται σε:

3.2.3. Προαιρετική ασφάλιση

Ασφαλισμένοι που κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος αναγνώρισης τελούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης καταβάλλουν, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα, την εισφορά κλάδου σύνταξης της ασφαλιστικής κατηγορίας (άρθρα 35 και 36 ν. 4670/2020) που έχουν ενταχθεί, ως ανωτέρω.

3.2.4. Διακοπή ασφάλισης

Αιτούντες αναγνώριση χρόνου, που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης χρόνου έχουν διακόψει την ασφάλιση αντιμετωπίζονται, κατά περίπτωση, ως εξής:

     i.        Κατά  το έτος υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης είχαν ενεργή ασφάλιση

Εάν κατά το έτος υποβολής του αιτήματος αναγνώρισης είχαν ενεργή ασφάλιση και άρα είχαν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά αναγνώρισης υπολογίζεται επί της ασφαλιστικής κατηγορίας της επιλογής τους δηλαδή αυτή που είχαν επιλέξει όταν είχαν ενεργή ασφάλιση.

Παράδειγμα 4:

Πολιτικός μηχανικός, ασφαλισμένος π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, που για το έτος 2020 έχει επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία, διακόπτει την ασφάλιση τον 9.2020 και υποβάλλει τον Νοέμβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση χρόνου σπουδών ενός (1) έτους.

Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς, με εφαρμογή του παραπάνω πίνακα  ανέρχεται σε:

   ii.        Κατά  το έτος υποβολής του αιτήματος δεν είχε προηγηθεί ασφάλιση

Εάν κατά το έτος υποβολής του αιτήματος δεν είχε προηγηθεί ασφάλιση, επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να υπολογιστεί η μηνιαία εισφορά εξαγοράς, με ελάχιστη την εισφορά που αντιστοιχεί στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Παράδειγμα 5:

Γιατρός, ασφαλισμένος π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, που έχει διακόψει την υποχρεωτική ασφάλιση τον 3.2018, υποβάλλει τον Οκτώβριο 2020 αίτηση για αναγνώριση χρόνου τέκνων δύο (2) ετών.

Ο εν λόγω ασφαλισμένος θα πρέπει να επιλέξει από τις ασφαλιστικές κατηγορίες των αυτοαπασχολούμενων, με ελάχιστη την 1η Ασφαλιστική Κατηγορία και εν συνεχεία θα υπολογιστεί το ποσό της μηνιαίας εισφοράς εξαγοράς Κλάδου Σύνταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

3.2.5. Πολλαπλές αναγνωρίσεις

Εφόσον, κατά το ίδιο έτος, έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου με εξαγορά, η μηνιαία εισφορά εξαγοράς θα πρέπει να υπολογισθεί στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία και ειδικότερα, στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλεγεί κατά την πρώτη χρονικά υποβληθείσα αίτηση.

3.2.6. Παράλληλη ασφάλιση

Για τον υπολογισμό της εισφοράς εξαγοράς στις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης (μισθωτής και μη μισθωτής) και υπαγωγής στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρο 39 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, παρατηρούνται ιδιαιτερότητες και θα αναφερθούμε σε νεότερο άρθρο μας.

4. Εξόφληση εισφοράς αναγνώρισης

4.1. Διαδικασία εξόφληση εισφοράς αναγνώρισης

Ως προς τη διαδικασία εξόφλησης της εισφοράς αναγνώρισης με την προσθήκη εδαφίων εξειδικεύεται η διαδικασία εξόφλησης σε δόσεις.

Συνεπώς, για το σύνολο των ασφαλισμένων,

  • μισθωτών και
  • μη-μισθωτών,

η εξόφληση της εισφοράς αναγνώρισης γίνεται είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις ως εξής:

4.1.1. Εφάπαξ εξόφληση

Στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Ως εκ τούτου για εξαγορά χρόνου ασφάλισης που υπολείπεται του ενός έτους, δηλαδή των 12 μηνών ασφάλισης, δεν προβλέπεται έκπτωση.

Τα παραδείγματα 1 και 2 αν εξοφληθούν εφάπαξ έχουμε:

Η καταβολή του συνολικού ποσού της αναγνώρισης, όπως αυτό προσδιορίζεται μετά τον συνυπολογισμό της τυχόν δικαιούμενης έκπτωσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να γίνει εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011.

4.1.2.  Εξόφληση σε δόσεις

Στην περίπτωση της εξόφλησης σε δόσεις, το σχετικό ποσό εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.

  • Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης αναγνώρισης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνσή της με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης.
  • Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή υποβολής αιτήματος συνταξιοδότησης όπου ο αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης αξιοποιείται για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, πριν από την εξόφληση της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση της οφειλής ποσό ίσο με το 1/4 της σύνταξης.

5.  Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις αυτές έχουν εφαρμογή για αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου υποβληθείσες από 1.1.2020.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 31.12.2019 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Πηγή: Παλαιολόγου Ι. Λιάζου «Κοινωνική Ασφάλιση Πρακτικός Οδηγός έκδοση 1η 2022» (Υπό έκδοση)

*Ο Παλαιολόγος Ι. Λιάζος είναι Οικονομολόγος – Εργασιακός Σύμβουλος

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts