Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε το β’ τρίμηνο του 2022 ο όμιλος Τιτάν, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 29% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2021 και με ανάκαμψη της κερδοφορίας.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (NPAT)του β΄ τριμήνου ήταν ανώτερα από τα αντίστοιχα του 2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας τα βασικά σημεία έχουν ως εξής:

• Βελτίωση της κερδοφορίας με αυξήσεις τιμών που κάλυψαν τις σωρευτικές αυξήσεις του κόστους.

• Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 26% το α’ εξάμηνο 2022, με τα έσοδα από πωλήσεις να ξεπερνούν το €1 δισ. (€1.035,5 εκ.), καθώς από τα τέλη του 2021 εφαρμόστηκαν σημαντικές αναπροσαρμογές τιμών. Το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση του κύκλου εργασιών.

• Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του β’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε €92,7 εκ., αυξημένα κατά 7% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2021 ενώ για το α’ εξάμηνο 2022 ανήλθαν σε €139,1 εκ., 2,5% χαμηλότερα από το α’ εξάμηνο 2021.

• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €43,9 εκ. το β’ τρίμηνο 2022, υψηλότερα από το 2021 κατά 2,9%, και για το α’ εξάμηνο ανήλθαν σε €45,2 εκ. έναντι €58,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω των χαμηλότερων αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου το 2022.

• Το ΔΛΠ 29 για υπερπληθωριστικές οικονομίες εφαρμόστηκε στην Τουρκία, αυξάνοντας τα μη-χρηματικά στοιχεία (non-monetary items). Το κέρδος από την υπεραξία επιχειρήσεως (goodwill) που προέκυψε αντισταθμίστηκε με ισόποση πρόβλεψη απομείωσης.

• Ολοκλήρωση εφαρμογής συστημάτων ψηφιακών λύσεων βελτιστοποίησης (RTO) σε όλη τη γραμμή παραγωγής τσιμέντου και στα δύο εργοστάσια της Αμερικής, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγή, χαμηλότερο κόστος, βελτίωση της ποιότητα των προϊόντων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

• Σημαντική μείωση των ειδικών εκπομπών CO2 κατά 5,6% το α’ εξάμηνο 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

• Η ανθεκτικότητα της ζήτησης στις αγορές που δραστηριοποιούμαστε επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για το υπόλοιπο του έτους, παρά τις αβεβαιότητες και τη μεταβλητότητα που διέπουν τις αγορές.

Οι προοπτικές

Η μακροοικονομική αναταραχή που παραμένει από τις αρχές του έτους έχει επιτείνει τη μεταβλητότητα και την αβεβαιότητα, καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί η εξέλιξη πολλών καθοριστικής σημασίας παραγόντων.

Πολλά θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη και τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και από τις συνέπειές του στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, οι κεντρικές νομισματικές αρχές ανά τον κόσμο καλούνται να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να αποτρέψουν την περαιτέρω υπερθέρμανση της οικονομίας, καθώς αυτή η κίνηση θα μπορούσε να ανακόψει την ανάπτυξη.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο ΤΙΤΑΝ εστιάζει στα μέσα που διαθέτει για να διασφαλίσει την παραγωγή, να προστατέψει την κερδοφορία, να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να συνεχίσει να εφαρμόζει τις στρατηγικές του Ομίλου για τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος. Σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς υλοποιούνται έργα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και σε όλες τις αγορές τίθενται σε κυκλοφορία τσιμέντα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κλίνκερ, τα οποία γνωρίζουν ευρεία αποδοχή.

Οι επενδύσεις

Επιπλέον, οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες τις φάσεις της παραγωγής μεταφράζονται σε μείωση του κόστους και βελτίωση της παραγωγής. Καθώς οι πιέσεις από πλευράς κόστους αναμένεται ότι θα διατηρηθούν αμείωτες σε όλες τις περιοχές, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις δυσμενείς συνθήκες που προκύπτουν παγκοσμίως εξαιτίας του υψηλότερου κόστους, αναπροσαρμόζοντας δυναμικά τις τιμές προκειμένου να διασφαλίσει τις επιδόσεις του.

Στις ΗΠΑ, τα θεμελιώδη μεγέθη διατηρούν τη δυναμική τους. Η δραστηριότητα στον κλάδο κατοικιών παραμένει αυξημένη, παρά τις ανησυχίες που προκύπτουν σχετικά με τα αυξανόμενα επιτόκια και την οικονομική προσιτότητα. Καθώς οι δημόσιοι προϋπολογισμοί βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αναμένεται ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα για τα δημόσια έργα θα συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί όταν αρχίσει η υλοποίηση του νέου πακέτου έργων υποδομής το 2023. Επισημαίνεται ότι ο Όμιλος έχει παρουσία σε ορισμένες από τις περισσότερο αναπτυσσόμενες περιοχές των ΗΠΑ, οι οποίες εμφανίζουν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από αυτούς της υπόλοιπης χώρας.

Ο ΤΙΤΑΝ, ειδικά μετά το πρόγραμμα επενδύσεων που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, θα βρεθεί σε πολύ καλή θέση για να επωφεληθεί από την ανάπτυξη της αγοράς.

Οι οικονομίες της Ευρώπης έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κρίση λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της πιο άμεσης έκθεσής τους στα δίκτυα ενέργειας που έχουν πληγεί. Ενώ η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα της εξασφάλισης ενέργειας και να διατηρήσει την ανάπτυξη στην περιοχή, η προοπτική του κατασκευαστικού κλάδου παραμένει μεν θετική αλλά ενέχει σημαντική αβεβαιότητα.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος και η διάρκεια του αυξημένου κατά πολύ κόστους ενέργειας θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ζήτησή κατά το δεύτερο εξάμηνο.

Στην Ελλάδα η δραστηριότητα θα συνεχίσει να αντλεί στήριξη από τα μεγάλης κλίμακας επενδυτικά έργα που άρχισαν να υλοποιούνται, χάρη στα οποία διαμορφώνεται ένας ορίζοντας αυξημένης ζήτησης για αρκετά έτη. Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής σεζόν -η οποία φαίνεται ότι θα κινηθεί σε πολύ καλά επίπεδα,
αναμένεται η εκκίνηση σχετιζόμενων με τον τουριστικό κλάδο έργων, προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες για την επόμενη σεζόν. Η έλλειψη διαθέσιμου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στις οικοδομικές δραστηριότητες ενδεχομένως να επιβραδύνει τον ρυθμό των εργασιών. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που, δυστυχώς, παρατηρείται στις αγορές όλης της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Η δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη θα συνεχίσει να αποτυπώνει τις διαφορές μεταξύ των αγορών, ενώ τα επίπεδα δραστηριότητας αναμένεται να διατηρηθούν. Τα επίπεδα της συνολικής κερδοφορίας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό και από τα επίπεδα του κόστους που θα διαμορφωθούν κατά το β’ εξάμηνο του έτους. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη στρατηγική τοποθέτησή του στις χώρες προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Η αγορά της Αιγύπτου αναμένεται ότι θα αντεπεξέλθει στις μακροοικονομικές δυσκολίες, δεδομένης της σημασίας του κατασκευαστικού κλάδου. Επιπλέον, οι διατηρούμενες ποσοστώσεις παραγωγής στον κλάδο τσιμέντου εξασφαλίζουν καλά επίπεδα τιμών και ανάκαμψη της κερδοφορίας.

Στην Τουρκία αναμένεται ότι θα συνεχιστεί η κάμψη των πωλήσεων, εάν δεν σταθεροποιηθεί η οικονομία της χώρας. Οι εκλογές που μέχρι στιγμής είναι προγραμματισμένες για το 2023 ενδέχεται να προσφέρουν μια προσωρινή ανάπαυλα, ενώ η αγορά έχει διαχειριστεί την κρίση με δυναμική τιμολόγηση και με την πλήρη εκμετάλλευση των σημαντικών εξαγωγικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η Βραζιλία, μια χώρα που έχει μεγάλο και νεαρό πληθυσμό, δέχεται ισχυρό πλήγμα από τις πληθωριστικές πιέσεις. Η αγορά τσιμέντου ενδέχεται να υποχωρήσει ελαφρώς καθώς η κυβέρνηση σκοπεύει να διατηρήσει τη δυναμική του στεγαστικού της προγράμματος και να αμβλύνει τις ανησυχίες σχετικά με την οικονομική προσιτότητα, σε μια κρίσιμη εκλογική χρονιά

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Podcast ΒΑΒΕΛ – Μάρκος Βερέμης (Upstream, BigPi): Πρέπει να σκεφτόμαστε την εισαγωγή κατηρτισμένων στελεχών
Startups |

Podcast ΒΑΒΕΛ – Μάρκος Βερέμης (Upstream, BigPi): Η αξιοκρατία δεν άνθισε ποτέ στο Δημόσιο, γιατί τα κόμματα αγαπούν τις startups

Πρέπει να σκεφτόμαστε την εισαγωγή κατηρτισμένων στελεχών - Η αξιοκρατία δεν άνθισε ποτέ στο Δημόσιο – Γιατί όλα τα κόμματα αγαπούν τις startups – Σε ποιους τομείς οι καλύτερες προοπτικές