Η επιστροφή στην κανονικότητα με το άνοιγμα των καταστημάτων στον κλάδο εστίασης έσωσε την «παρτίδα» στον όμιλο Vivartia, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2021 ελέγχεται από το αμερικανικό fund CVC Capital που εκπροσωπείται από τον Άλεξ Φωτακίδη.

Για το 2021 οι πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν στα 591,9 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 7,9% σε σχέση με το 2020, κυρίως λόγω της συμβολής του ανοδικού τζίρου του κλάδου εστίασης (+30,3 εκατ. ευρώ), όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις για την προηγούμενη οικονομική χρήση.

Διαβάστε επίσης: Γιατί η Goody’s απορροφά Everest, Evercat και Pasteria

Ειδικότερα, η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, βελτίωσαν τις πωλήσεις του ομίλου κατά 43,7 εκατ. ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσης.

Αντίθετα, οι έντονες αυξητικές τάσεις των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών επιβάρυναν το λειτουργικό κόστος με αποτέλεσμα η κερδοφορία προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων να διατηρηθεί σε αντίστοιχα με το 2020 επίπεδα και να ανέλθει σε 43,3 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα παρουσίασαν μείωση κατά 23% σε σχέση με το 2020 (15,5 εκατ. ευρώ το 2021 έναντι 20,1 εκατ. ευρώ το 2020), συνέπεια της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού του ομίλου, ενώ, μετά την απομείωση παγίων και σημάτων και την πώληση συμμετοχών, τα συνολικά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 17,8 εκατ. ευρώ.

Οριακά κέρδη από ζημιές

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,9 εκατ. έναντι ζημιών 13,4 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ μειωμένος σημαντικά ήταν και ο φόρος εισοδήματος για τη χρήση 2021, που ανήλθε σε έσοδο 1,3 εκατ. έναντι εξόδου 3,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2020, το οποίο προήλθε κυρίως από την μείωση του φορολογικού συντελεστή από 24% σε 22% εντός του 2021.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, ο όμιλος εμφάνισε οριακά κέρδη μετά από φόρους ύψους 0,3 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2021, έναντι ζημιών 16,6 εκατ. ευρώ κατά το 2020.

Δάνεια

Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι ο όμιλος αναγνώρισε στην Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01-31/12/2021 ποσό ύψους ευρώ 4,087 εκατ. ευρώ. το οποίο αντικατοπτρίζει τις μεταβολές ή εκπτώσεις επί των μισθωμάτων συνεπεία της εξάπλωσης του Covid-19.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του ομίλου κατά την 31/12/2021 ανήλθαν σε 71,2 εκατ. ευρώ από 45,3 εκατ. ευρώ, επηρεαζόμενα κυρίως από την πώληση της συμμετοχής του ομίλου στην εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ, ενώ ο συνολικός δανεισμός του ανήλθε σε 425,9 εκατ. ευρώ έναντι 418,7 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή σχετίζεται με τη μείωση του δανεισμού που προέκυψε μέσα από την διαδικασία αναδιάρθρωσης του δανεισμού του ομίλου και με το νέο δάνειο που έλαβε η εταιρεία Μιχαήλ Αραμπατζής ΑΕ.

Το διαθέσιμο εισόδημα και ο κίνδυνος πωλήσεων

«Βασικός παράγοντας που δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των πωλήσεων όλων των κλάδων του ομίλου Vivartia είναι το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών που επηρεάζεται σημαντικά είτε από τα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, είτε από τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις», επισημαίνεται στις οικονομικές καταστάσεις για τις προοπτικές του 2022.

Ταυτόχρονα ζητήματα ανατιμήσεων και ζήτησης σε ευαίσθητες πρώτες ύλες, όπως οι ζωοτροφές, οι σπόροι και η παραγωγή γάλακτος έχει προκαλέσει η διεθνής αναταραχή σύμφωνα με τη διοίκηση της Vivartia. Όπως αναφέρει παρακολουθεί σθεναρά τη διακύμανση των τιμών και έχει αναπτύξει ένα πλάνο ενεργειών (αύξηση τιμών, συγκράτηση λειτουργιών εξόδων, κ.α.) με στόχο την μικρότερη δυνατή επίπτωση των ανατιμήσεων στα αποτελέσματα του ομίλου.

Στρατηγικό πλάνο

Μέσα σε αυτό το έντονα ευμετάβλητο περιβάλλον, η διοίκηση του ομίλου παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και παράλληλα να υλοποιεί το μέσο-μάκροπρόθεσμο στρατηγικό της πλάνο, βασικοί άξονες του οποίου είναι:

– Διατήρηση και ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης όλων των κλάδων στην Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δικτύων τους και μέσω νέων προϊοντικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών.

– Συνεχής αναβάθμιση της εμπειρίας των καταναλωτών μέσω της ψηφιακής καινοτομίας και αύξηση των επιπέδων πιστότητας τους, μέσω εργαλείων και μέσων που απαντούν στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες.

– Εξορθολογισμό και βελτιστοποίηση του λειτουργικού μοντέλου, μέσα από στοχευμένες επενδυτικές κινήσεις για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης και αποτελεσματικότερη διαχείριση του λειτουργικού κόστους.

– Την περαιτέρω επέκταση της παρουσίας των κλάδων του ομίλου σε ευρύτερες γεωγραφικές ζώνες ενδιαφέροντος με τη σύναψη συνεργασιών με στρατηγικούς εταίρους.

– Την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση του Ομίλου μέσα από στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις που θα οδηγήσουν στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πώληση εγκαταστάσεων σε Ταύρο και Ημαθία

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται η εξαγορά των μετοχών της εταιρείας Δανιήλ Σ. Γκατένιο & Υιός Α.Ε. από τη θυγατρική της VIVARTIA ΔΕΛΤΑ η οποία ολοκληρώθηκε την 8η Μαρτίου 2022, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού την 15η Φεβρουαρίου 2022, έναντι τιμήματος 16,3 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον οι συμφωνίες μεταβίβασης των εγκαταστάσεων της ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο Αττικής και στο Πλατύ Ημαθίας αγοραπωλησίες που θα ολοκληρωθούν έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης, καθώς και η ολοκλήρωση εξαγοράς της μειοψηφίας της Vivartia Συμμετοχών ΑΕ από τη VENETIKO HOLDINGS A.E είναι κινήσεις που εντάσσονται στη στρατηγική για την περαιτέρω ενδυνάμωση και επέκταση του ομίλου.

Γαλακτοκομικά

Οι πωλήσεις του κλάδου γαλακτοκομικών κατά την χρήση 2021 αυξήθηκαν κατά 1,6% και διαμορφώθηκαν σε 279,6 εκατ. ευρώ έναντι 275 εκατ. ευρώ το 2020.

Ο κλάδος διατήρησε τα ηγετικά μερίδια αγοράς του σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων που δραστηριοποιείται, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις κατηγορίες όπως τα φυτικά ροφήματα, τα γιαούρτια με φρούτα και δημητριακά, το βρεφικό γιαούρτι και το τσάι, παρουσίασε σημαντική μεριδιακή ανάπτυξη, τονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις.

Τα δημοσιευμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων (ΚΠΦΤΑ) διαμορφώθηκαν σε 16,7 εκατ. ευρώ το 2021 μειωμένα κατά 7,8 εκατ. έναντι του 2020, επηρεασμένα σημαντικά από τις αυξήσεις τιμών πρώτων υλών και ενέργειας. Τα ΚΠΦΤΑ προ της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 μειώθηκαν αντίστοιχα κατά 8,1 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε 14,1 εκατ. ευρώ

Σημειώνεται ότι τα ΚΠΦΤΑ έχουν επηρεαστεί από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με κινήσεις αναδιάρθρωσης του οργανισμού και των παραγωγικών του δομών ποσού 1,9 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις του Κλάδου Γαλακτοκομικών εκτός Ελλάδος ανήλθαν σε 71,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω βελτιστοποίησης της απόδοσης σε βασικές χώρες δραστηριοποίησης με νέα προϊόντα αλλά και λόγω δυναμικής εισόδου σε νέες υποσχόμενες αγορές.

Ειδικότερα οι εξαγωγές της μητρικής εταιρείας συνέχισαν την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 24,5% σε τζίρο σε σχέση με το 2020.

Αντίστοιχα, η θυγατρική εταιρεία του κλάδου στην Βουλγαρία διατήρησε τη θετική πορεία της ανάπτυξης των πωλήσεων κατά 9,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 52,5 εκατ. ευρώ (48,1 εκατ. το 2020).

Εστίαση

Ο κλάδος εστίασης της Vivartia, βαθιά επηρεασμένος από τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας COVID – 19 κατά τη χρήση 2020, παρουσίασε ανάκαμψη στον κύκλο εργασιών του στη χρήση 2021 κατά 30,2 εκατ. ευρώ (+26,6%) και διαμορφώθηκε σε 143,6 εκατ. ευρώ έναντι της χρήσης 2020 (113,4 εκατ.).

Ειδικότερα, οι συνολικές καθαρές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση έναντι του 2020 και στα τέσσερα βασικά σήματα του κλάδου, η οποία ανήλθε σε α) στο σήμα Goody’s κατά 21,2%, β) στο σήμα Flocafe κατά 32,3%, γ) στο σήμα Everest κατά 8,5%, και δ) στο σήμα La Pasteria κατά 45,4%.

Τα δημοσιευμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων (ΚΠΦΤΑ) διαμορφώθηκαν σε 14,5 εκατ. ευρώ το 2021 σημαντικά αυξημένα κατά 11,7 εκατ. ευρώ έναντι του 2020 (2,8 εκατ.) συμπεριλαμβανομένου και του ΔΠΧΑ 16. Τα ΚΠΦΤΑ προ της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 10,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 6,1 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος εστίασης περιλαμβάνει τις αλυσίδες εστιατορίων και καφεζαχαροπλαστείων με τα σήματα “Goody’s”, “Everest”, “La Pasteria”, “Kuzina”, “Papagallino”, “Flocafe” καθώς και τα νέα concepts “Bistro dei Cavalieri, Forno Luca, Herbs & Olives και Grain De Ble, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στην παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης (catering).

Κατεψυγμένα

Το 2021 ο κλάδος κατεψυγμένων κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξεως του 5,8% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 171,3 εκατ. ευρώ έναντι 161,9 εκατ. ευρώ το 2020.

Ο κλάδος κατεψυγμένων ενίσχυσε τα μερίδιά του σε αξία κατά 0,3% τόσο στην κατηγορία των λαχανικών και κατά 1,5% στην κατηγορία των φρέσκων σαλατών, ενώ παρουσίασε οριακές απώλειες στην κατηγορία της κατεψυγμένης ζύμης (-0,5%).

Ειδικότερα η αύξηση των πωλήσεων για τις δυο βασικές εταιρείες του κλάδου κατεψυγμένων, ανήλθε σε 4,8% για την εταιρεία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και 6,9% για την εταιρεία Μ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ.

Τα δημοσιευμένα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων διαμορφώθηκαν σε 26,6 εκατ. το 2021 οριακά αυξημένα κατά 0,2 εκατ. (+0,8%) έναντι του 2020 (26,4 εκατ.) επηρεασμένα από την σημαντική αύξηση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών.

Τα ΚΠΦΤΑ προ της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 0,1 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε 25,8 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές κατά το 2021, αυξήθηκαν κατά 8,7% σε σχέση με το 2020 και πλέον αντιπροσωπεύουν το 25,3% των πωλήσεων του ομίλου. Αναλυτικά, η αύξηση στα καταψυγμένα λαχανικά ήταν 13,7%, προερχόμενη κυρίως από τις αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ για τις κατεψυγμένες ζύμες η αύξηση ανήλθε σε 8,1%, προερχόμενη από τις αγορές της Ευρώπης.

Το αποτέλεσμα αυτό, οφείλεται στην συνέχιση της ανάπτυξης των υφιστάμενων πελατών, τη συνεργασία με νέους πελάτες και την είσοδο σε νέες αγορές, ενδυναμώνοντας την παρουσία του ομίλου σε άνω των 46 χωρών.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις