Με αφορμή την επέκταση ισχύος, από 29.6.2022, της ΣΣΕ, στους εργαζόμενους στον κλάδο του επισιτισμού σε όλη την χώρα κρίναμε σκόπιμο να επισημανθούν τα παρακάτω θέματα:

Κήρυξη υποχρεωτικής της προσθήκης στην ΣΣΕ 24.5.2021 Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων

Διαβάστε επίσης: Νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Διάταξη

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4137, τεύχος Β΄ της 3.8.2022 η Απόφαση 73375/22 του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 29.7.2022 Σ.Σ.Ε «Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 20212023».

Η οποία ορίζει: «Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 29.7.2022 Σ.Σ.Ε «Προσθήκη στο άρθρο 5 της από 24.5.2021 Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας 2021-2023», με Π.Κ. 18/29.7.2022, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.»

Το νέο άρθρο 5 μετά την προσθήκη στην παρ. 2 των περιπτώσεων β, γ, δ, και ε, της εν λόγω Κλαδικής ΣΣΕ, ορίζει τα εξής:

«Άρθρο 5. – I. Διάφορες παροχές κ.λπ. Διατάξεις

1. Καθιερώνονται, πέραν των μέχρι τώρα προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες η Καθαρά Δευτέρα.

Για τις παραπάνω αργίες, σε όσους μισθωτούς εργασθούν θα καταβάλλεται προσαύξηση επί του νομίμου ημερομισθίου τους κατά 75%.

2. α. Καθιερώνεται πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία με 40 ώρες εργασίας και δύο ημέρες ανάπαυσης σε όλα τα καταστήματα.

β. Οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα, εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους, λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν, το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ’ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

γ. Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί, αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές δεν δυναται να θεωρηθεί απλή (μεμονωμένη) ή κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας -το οποίο εξακολουθεί να ισχύει- αφού όποτε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία ή συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.

δ. Η ρύθμιση των υποπαραγράφων β’ και γ’ εφαρμόζεται από την 1n Ιουλίου 2022 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022.

ε. Οίκοθεν νοείται ότι το σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα δεν θα υπολείπεται του καθορισμένου εκάστοτε ελάχιστου νόμιμου μισθού.

3. Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουμένων: Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο το χρόνο (εποχιακές), δηλαδή αυτές που λειτουργούν μέχρι εννέα (9) μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωμα αυτό για τον εργαζόμενο αποτελεί γραπτή ειδοποίηση-δήλωσή του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου εργασίας του, είτε στην έδρα του και να (την) αποστείλει μέχρι 20 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν την θερινή περίοδο και μέχρι 1 Σεπτεμβρίου για όσες λειτουργούν τη χειμερινή περίοδο.

Για να είναι έγκυρη η γραπτή δήλωση ,πρέπει να γίνει και να σταλεί συστημένη επιστολή στην επιχείρηση μέσω της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία ειδοποίησης νοείται η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Ο εργαζόμενος καλούμενος από την επιχείρηση υποχρεούται να παρουσιασθεί από τις παραμονές του Πάσχα και από τις αρχές Νοεμβρίου εκάστου έτους, αντίστοιχα.

Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργαζομένου αρχίζουν από την ημέρα που ο εργαζόμενος αναλάβει εργασία.

4. Για να διατηρηθεί ο θεσμός του μαιτρ στα καταστήματα πολυτελείας, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα Α’ κατηγορίας πρέπει να απασχολούνται σε όλες τις κατηγορίες των καταστημάτων αυτών (δηλ. καταστήματα πολυτελείας, κέντρα διασκέδασης και Καταστήματα Α’ κατηγορίας) και όχι μόνο στα καταστήματα Α’ κατηγορίας, ένδεκα σερβιτόροι στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι μαιτρ και ότι για κάθε 11 σερβιτόρους, μπορεί να απασχολείται ένας μαιτρ.

5. Η διαβάθμιση των κατηγοριών των μαγείρων-μαγειρισσών από την Γ’ στην Β’ και από την Β’ στην Α’ Κατηγορία θα γίνεται μετά από 7ετή συνολική προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, η οποία θα αποδεικνύεται από την ασφαλιστική βεβαίωση ΙΚΑ. Στα καταστήματα πολυτελείας που απασχολούν ένα Μάγειρα, αυτός θα θεωρείται και θα αμείβεται σαν Α’ Μάγειρας.

6. Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού εκκαθαριστικό σημείωμα ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος ανάλυση μισθοδοσίας. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις που έγιναν (Ν. 4254/2014).

7. Το διάλειμμα που λαμβάνεται για ανάπαυση και φαγητό θα χορηγείται μέσα στον εργάσιμο χρόνο, λαμβάνοντας όμως υπόψη για τη συγκεκριμένη ώρα πραγματοποίησής του τις ανάγκες της επιχείρησης.

Για τους υπαγόμενους στην παρούσα (περίπτωση I και II) έχουν εφαρμογή όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά.

II. Διάφορες παροχές κ.λπ. Διατάξεις

• (για το προσωπικό της περίπτωσης I)

1. Εις άπαν το περί ού η παρούσα προσωπικό της περίπτωσης I παρέχεται, πλην του μισθού, υποχρεωτικώς τροφή μετά άρτου (γεύμα ή δείπνο) από τα σερβιριζόμενα, από τον κατάλογο του καταστήματος είδη. Αυτή δέον να είναι επαρκής και καθαρά, χορηγείται δε δύο φοράς κατά τον χρόνον της εργασίας εντός του 24ώρου εφ’ όσον η εργασία αυτών διαρκεί πέραν των οκτώ ωρών, άλλως άπαξ.

Εις περίπτωσιν καθ’ ην καταστήματα τινά δεν παρέχουν τροφήν εις το υπ’ αυτών απασχολούμενον προσωπικόν δι’ οιονδήποτε λόγον, θα καταβάλλουν εις τούτο την αξίαν της ως άνω τροφής υπολογιζομένης εκάστοτε εις τιμήν κόστους αγοράς του καταστήματος.

2. Εις τους μαγείρους και ψητάδες (σκαριέρηδες) χορηγείται μπλούζα, σκούφια, και ποδιά, εις δε το λοιπό προσωπικό κουζίνας φόρμα. Τα είδη αυτά ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται από αυτόν όταν φθαρούν.

• (για το προσωπικό της περίπτωσης ΙΙ)

1. Απαγορεύεται στους εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα να απασχολούν μισθωτούς σε εργασίες καθαρίσματος υαλοπινάκων, αφοδευτηρίων, σαρώματος και σφουγγαρίσματος πλατειών και δαπέδων.

2. Σε όλο το προσωπικό χορηγείται μπλούζα και ποδιά, στον δε λαντζέρην ή λαντζέραν χορηγείται επιπλέον ένα ζεύγος χειρόκτια (γάντια) και ένα ζεύγος ελαστικών υποδημάτων (γαλότσες). Ειδικώς για τους σερβιτόρους, εφ’ όσον ο εργοδότης αξιώνει να φορούν στολή διάφορη της ειθισμένης (άσπρη μπλούζα μαύρο παντελόνι) τότε υποχρεούται να την προμηθεύει αυτός.

Όλα τα ανωτέρω είδη ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν.

Σχόλια – Παρατηρήσεις

Με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και στα πλαίσια της εφαρμογής της προσθήκης στην παρ. 2 του άρθρου 5 της ΣΣΕ, «ξεκαθαρίζει» το

πλαίσιο σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής 6ημέρου στα επισιτιστικά καταστήματα και επιλέγεται η ίδια ακριβώς διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στα εποχικά ξενοδοχεία.

Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι «καταργείται κάθε άλλη οδηγία και συγκεκριμένα η διευκρινιστική του Υπουργείου Εργασίας», δηλαδή με δελτίο τύπου

Ø καταργούνται οδηγίες εγκυκλίου της Γενικής Γραμματέα για την Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και ειδικότερα της παρ. 7 αυτής σύμφωνα με την οποία, ο εργαζόμενος:

ü μπορούσε να ζητήσει με αίτησή του στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τον επιμερισμό των σαράντα (40) ωρών εργασίας εβδομαδιαίως σε έξι (6) ημέρες αντί για πέντε (5), για προσωπικούς ή και για οικογενειακούς λόγους, μέχρι και πριν την ανάληψη της υπηρεσίας του.

ü Το ως άνω αίτημα θα μπορούσε να υποβάλει ηλεκτρονικά και θα εγκρινόταν (ή θα απορριπτόταν) από τον εργοδότη.

Ø Συνεπώς, με βάση την με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ νέα ΟΔΗΓΙΑ του Υπουργείου Εργασίας δε πρόκειται να υλοποιηθεί καμία διαδικασία για αίτηση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που ανέμεναν οι εργοδότες, οι λογιστές, οι υπεύθυνοι μισθοδοσίας -κάτι που από την αρχή σε σεμινάρια και σχετική αρθρογραφία, είχαμε επισημάνει ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστεί γιατί είναι έκνομη.

Επισημάνσεις

Ειδικότερα η ρύθμιση προβλέπει:

1) Οι μισθωτοί που υπάγονται στην ΣΣΕ των επισιτιστικών κλπ επαγγελμάτων,

Ø εάν εργαστούν σε ημέρες ανάπαυσης τους,

ü λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή και συγκεκριμένα αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο για κάθε ημέρα ανάπαυσης που εργάστηκαν,

ü το οποίο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόληση σε ημέρα ανάπαυσης λάβει χώρα καθ’ ημέρα Κυριακή ή σε ημέρα θεσμοθετημένης από την εργατική νομοθεσία αργίας.

2) Η απασχόληση σε ημέρες ανάπαυσης, εφόσον προκύψει και πραγματοποιηθεί,

Ø αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές και το οφειλόμενο ασφαλιστικό ημερομίσθιο των εργασθέντων, κατά τα παραπάνω, εργαζομένων και λειτουργεί υπέρ αυτών.

Ø Σε καμία λοιπόν περίπτωση η τυχόν εργασία τους κατά τις ημέρες αυτές

ü δεν δύναται να θεωρηθεί απλή μεμονωμένη η κατά σύστημα παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας – το οποίο εξακολουθεί να ισχύει –

ü αφού οπότε αυτή πραγματοποιείται αυτό γίνεται λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας των καταστημάτων που υπάγονται στην παρούσα και όχι από πρόθεση, επιθυμία η συμφωνία των μερών περί μη τήρησης του συμπεφωνημένου πενθημέρου.

3) Τα παραπάνω στην πράξη σημαίνουν:

i. Το ωράριο των εργαζομένων που θα αναγράφεται στους όρους της σύμβασης είναι υποχρεωτικά 5ήμερο/40ωρο εκτός αν εφαρμόζεται μερική ή εκ περιτροπής απασχόλησης όπου και πάλι αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε 5ήμερο

ii. Για επιπλέον απασχόληση 6ης ημέρας, η οποία μπορεί να λάβει χώρα μόνο λόγω εποχικότητας και αυξημένου φόρτου εργασίας, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

a. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: Υποβολή εκτάκτως στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, ΠΙΝΑΚΑ Ε4 καθότι απαιτείται καταγραφή της επιπλέον απασχόλησης και σχόλιο στις «Παρατηρήσεις» ότι πρόκειται για έκτακτη λόγω φόρτου εργασίας ή εποχικότητας.

Δηλαδή, ο εργοδότης οφείλει να υποβάλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 2 προγράμματα εργασίας

ü ένα για την κανονική απασχόληση και

ü συμπληρωματικό για τις έκτακτες απασχολήσεις

b. ΑΜΟΙΒΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ:

Επιπλέον αμοιβή ενός ημερομισθίου, για κάθε απασχόληση 6ης ημέρας.

Επισημαίνουμε ότι,

1 ημερομίσθιο 6ης ημέρας = 1/25 του μισθού Το οποίο, δεν ισοδυναμεί με 8 ώρες εργασίας (5νθημέρου) αλλά με 6,67 ώρες (6ημέρου)

Από το οποίο προκύπτει ότι η αμοιβή της 6ης ημέρας είναι μικρότερη από μια άλλη ημέρα.

Αν η εργασία της 6ης ημέρας την εβδομάδα συμπίπτει με Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία τότε έχουμε

Αμοιβή 6ης ημέρας = 1/25 μισθού * 1,75 Αν αμείβεται με τους μισθούς της ΣΣΕ

Επιπλέον ημέρα ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας εργαζόμενος απασχοληθεί 4 εβδομάδες σε 1 μήνα κατά την 6η ημέρα, θα λάβει 4 επιπλέον ασφαλιστικά ημερομίσθια

ü είτε αυτός αμείβεται με μηνιαίο μισθό,

ü είτε αμείβεται με ημερομίσθιο.

Παλαιολόγος Ι Λιάζος

Σύμβουλος εργασιακών και Ασφαλιστικώνε

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Καινοτομία: Η Ελλάδα μεταξύ των τριών χωρών στην Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη βελτίωση
Experts |

Καινοτομία: Η Ελλάδα μεταξύ των τριών χωρών στην Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη βελτίωση

Ελλάδα, ένα από τα τρία κράτη μέλη όπου οι επιδόσεις στην καινοτομία βελτιώθηκαν πάνω από 20 % από το 2015, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2022 (European Innovation Scoreboard) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Σεπτ. 2022