Εγκρίθηκε η χορήγηση ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό φορέα «THERACELL LABORATORIES ΙΚΕ» συνολικού ενισχυόμενου κόστους 82.916.661 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό σχέδιο έχει χαρακτηριστεί στρατηγική επένδυση.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης η επένδυση αφορά στην κλινική ανάπτυξη και εφαρμογή προηγμένων αυτόλογων (ο ασθενής είναι ο δότης των κυττάρων) κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών η παραγωγή των οποίων θα πραγματοποιείται κοντά στα κέντρα νοσηλείας, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες αυτόνομες παραγωγικές μονάδες OMPULs (Orgenesis Mobile Processing Unit Laboratories) με την εφαρμογή του αποκεντρωμένου μοντέλου POCare (Point of Care), δηλαδή της ανάπτυξης, παραγωγής και χορήγησης των CGTs (Cell & Gene Therapies) πλησίον του ασθενούς.

Το αντικείμενο

Όπως σημειώνεται, το αντικείμενο της επένδυσης αποτελεί αρχική επένδυση σε νέα οικονομική δραστηριότητα και περιλαμβάνει:

α. την εγκατάσταση των OMPULs εντός του περιβάλλοντος χώρου, κοντά στο σημείο νοσηλείας των ασθενών, επιλεγμένων νοσοκομείων που διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο,

β. την ολοκλήρωση της βιομηχανικής έρευνας και των αυτοματισμών των OMPULs για μαζική παραγωγή θεραπειών,

γ. την πειραματική ανάπτυξη των θεραπειών μέσω των κλινικών δοκιμών στα πλαίσια της εγκριτικής διαδικασίας η οποία θα αφορά τη δοκιμή και τεκμηρίωση των νέων προϊόντων σε περιβάλλον πραγματικών συνθηκών ασθενειών και νοσηλείας, και

δ. την παραγωγή και διάθεση νέων κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών.

Σχέδιο

3. Το επενδυτικό σχέδιο της «THERACELL LABORATORIES ΙΚΕ» χαρακτηρίσθηκε σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 68/23-11-2021 (Β’ 5716) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) ως στρατηγική κατά την έννοια του ν. 4608/2019, εντάχθηκε στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 2» της περίπτωσης β, της παραγράφου 2, του άρθρου 10, δηλαδή στις στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον 50 νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και ο συνολικός τους προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 30.000.000 ευρώ, και της αποδόθηκαν τα κίνητρα των άρθρων 12 και 14 του παραπάνω νόμου.

Διαβάστε επίσης: Στρατηγικές επενδύσεις: Η διαδικασία επιλογής, οι υποχρεώσεις και οι αμοιβές των ελεγκτών

Δηλαδή, οι εγκρινόμενες ενισχύσεις εμπίπτουν στην κατηγορία των περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων και στην κατηγορία των ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι η επιχείρηση με την επωνυμία «THERACELL LABORATORIES ΙΚΕ» στην οποία συμμετέχουν με ποσοστό 50% η κάθε μία, η «THERACELL ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ORGENESIS MARYLAND INC.

Το εταιρικό κεφάλαιο του επενδυτικού φορέα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής ανέρχεται σε 25.000 ευρώ.

Κόστος επενδυτικού σχεδίου

Οι ενισχυόμενες δαπάνες που έγιναν αποδεκτές κατά την εισήγηση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», βάσει του υποβληθέντος επενδυτικού φακέλου, διακρίνονται σε επενδυτικές δαπάνες, ποσού 4.349.603 ευρώ, του άρθρου 14 “Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις” και σε δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, ποσού 78.567.058 ευρώ, του άρθρου 25 “Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης” του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΕΕ 651/2014. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 82.916.661 ευρώ.

Παρεχόμενες ενισχύσεις

– Φορολογικά Κίνητρα

Αποδίδεται το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής για τις ενισχυόμενες δαπάνες του εργαστηρίου στην Κόρινθο και των 7 OMPULs του επενδυτικού σχεδίου, ύψους 4.349.603,00 ευρώ. Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης της φοροαπαλλαγής ανέρχεται σε 1.957.321 ευρώ, ήτοι ποσοστού 45% της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.

– Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη

Αποδίδεται το κίνητρο της επιχορήγησης για έργα έρευνας και ανάπτυξης για τις ενισχυόμενες δαπάνες της πειραματικής ανάπτυξης, της βιομηχανικής έρευνας και των μελετών σκοπιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, ύψους 78.567.058 ευρώ. Το ύψος της χορηγούμενης επιχορήγησης για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ανέρχεται σε 31.728.747 ευρώ.

Πηγές χρηματοδότησης

Το χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου αναλύεται ανά πηγή χρηματοδότησης ως εξής:

A. Ίδια κεφάλαια

– Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 4.145.833 ευρώ

Β. Εξωτερική χρηματοδότηση

– Ομολογιακό δάνειο 37.000.000 ευρώ

– Τραπεζικός δανεισμός 10.042.081 ευρώ

Σύνολο Ίδιας Συμμετοχής 51.187.914 ευρώ

Η ίδια συμμετοχή του επενδυτικού φορέα, είτε μέσω ίδιων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, δεν πρέπει να περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Το ποσό των κεφαλαίων ανά πηγή χρηματοδότησης θα καθοριστεί ακριβώς με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και θα υπολογιστεί στο πραγματικό κόστος αυτού.

Διαβάστε επίσης: Αναπτυξιακός: Προκήρυξη για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Όροι χορήγησης της ενίσχυσης

Η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου εγκρίνεται με την προϋπόθεση τήρησης από τον επενδυτικό φορέα των παρακάτω όρων.

1. Τόπος εγκατάστασης

Η επένδυση θα υλοποιηθεί σε μισθωμένο βιομηχανικό ακίνητο στο 80ο χλμ. της Νέας Οδού Αθηνών – Κορίνθου, στον Δήμο Κορινθίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου θα κατασκευαστεί εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης μελλοντικών θεραπειών.

Οι αυτόνομες παραγωγικές μονάδες (OMPULs) θα τοποθετούνται προσωρινά σε επιλεγμένους χώρους εντός ή πλησίον νοσοκομείων και σε κάθε περίπτωση εγγύτερα στο σημείο νοσηλείας των ασθενών. Ο επενδυτικός φορέας υποχρεούται, κατά τον έλεγχο υλοποίησης της επένδυσης, να προσκομίσει έγγραφα για την χρήση των οικοπέδων στα οποία θα εγκατασταθούν οι ως άνω αυτόνομες παραγωγικές μονάδες.

2. Θέσεις εξαρτημένης εργασίας

Ο επενδυτικός φορέας είναι νεοϊδρυθείσα επιχείρηση και κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ένταξης στις διαδικασίες του ν.4608/2019 δεν απασχολούσε προσωπικό.

Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας της επένδυσης, ανέρχονται σε 174 ετήσιες μονάδες εργασίας.

Ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η 7η Μαΐου 2021 που αποτελεί και την ημερομηνία που δύναται να πραγματοποιηθεί η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Στις υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης της επένδυσης είναι και ότι οφείλει να τηρεί τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας για διάστημα το οποίο ανέρχεται σε 3 έτη.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις