Τον τρόπο με τον οποίον θα ασκηθεί το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της Byte, δυνάμει της πρόσφατης απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περιγράφει σε ανακοίνωσή της η Ideal Holdings.

Η ανακοίνωση

«1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της απόφασης υπ’ αρ. 1/644/22.04.2013 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής, η «Απόφαση» και η «Ε.Κ.»), η εταιρεία με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.» (εφεξής, η «IDEAL») ανακοινώνει ότι την 11/10/2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. δυνάμει της υπ’ αριθμόν 17/967/11.10.2022 απόφασής του ενέκρινε το από 03/10/2022 αίτημα της IDEAL σχετικά με την άσκηση του κατ’ άρθρο 27 Ν. 3461/2006 (εφεξής, ο «Νόμος») δικαιώματος εξαγοράς (εφεξής, το «Δικαίωμα Εξαγοράς») των μετοχών των υπόλοιπων μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΥΤΕ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής, η «ΒΥΤΕ»), οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν την από 01/07/2022 Προαιρετική Δημόσια Πρόταση εξαγοράς (εφεξής, η «Προαιρετική Δημόσια Πρόταση») που υπέβαλε η IDEAL σύμφωνα με το Νόμο, για την απόκτηση του 100% των μετοχών εκδόσεως της ΒΥΤΕ.

Η ως άνω έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Κ. κοινοποιήθηκε στην IDEAL την 13/10/2022, ενώ ως ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της BYTE στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 26/10/2022.

2. Το Δικαίωμα Εξαγοράς αφορά στην απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών εκδόσεως BYTE (εφεξής, οι «Μετοχές») με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας πρότασης ή, κατ’ επιλογή του αποδέκτη, ίση με το Αντάλλαγμα σε Μετρητά.

Κατ’ αντιστοιχία με την Προαιρετική Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο προς τους μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθεί ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.

3. Προκειμένου οι μέτοχοι τους οποίους αφορά το Δικαίωμα Εξαγοράς να επιλέξουν να λάβουν το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είτε το Αντάλλαγμα σε Μετρητά, οι εν λόγω μέτοχοι θα πρέπει να παράσχουν εγκαίρως σχετική εντολή στο χειριστή του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. και να τον εξουσιοδοτήσουν να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να παραλάβει για λογαριασμό τους το είδος του ανταλλάγματος που θα έχουν επιλέξει κατά τη διαδικασία του Δικαιώματος Εξαγοράς. Έντυπο της σχετικής δήλωσης επιλογής θα διατεθεί στους Χειριστές μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση, σε περίπτωση (α) που κάτοχος Μετοχών δεν εξουσιοδοτήσει προσηκόντως το χειριστή του λογαριασμού αξιογράφων του/της στο Σ.Α.Τ. να εισπράξει το αντάλλαγμα για λογαριασμό του/της, ή (β) Μετοχών που δεν είναι ελεύθερες βαρών, δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων, ή (γ) Μετοχών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή στο Σ.ΑΤ. υπό ειδική εκκαθάριση, η IDEAL θα παρακαταθέσει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του οικείου δικαιούχου.»

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
ΕΒΕΑ: «Χάσμα» μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων για τις οικονομικές προοπτικές – Τι λένε για τις εξαγωγές
Επιχειρήσεις |

«Χάσμα» μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων για τις οικονομικές προοπτικές - Τι λένε για τις εξαγωγές

Η έρευνα του ΕΒΕΑ αναδεικνύει πως οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να δηλώνουν ότι δεν έχουν ενστερνιστεί τα δυνητικά οφέλη από την πράσινη μετάβαση