Καθαρά μετά φόρων κέρδη 680 εκατ. ευρώ πέτυχε η Εθνική Τράπεζα στο εννεάμηνο, επιτυγχάνοντας ενίσχυση της οργανικής της κερδοφορίας κατά 14% σε ετήσια βάση.

Ταυτόχρονα, συγκρατήθηκαν οι λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν κατά μόλις 2%, ως αποτέλεσμα της διαχείρισης της ζήτησης και της αυτοματοποίησης και κεντροποίησης των διαδικασιών, παρά τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις και τις υψηλότερες αποσβέσεις που απορρέουν από το επενδυτικό πρόγραμμα της τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας

Σε γραπτή του δήλωση ο CEO του ομίλου Παύλος Μυλωνάς υπογράμμισε ότι «η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα έναντι των δυσχερών συνθηκών που απορρέουν από την ενεργειακή κρίση, με τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας να παραμένει μεταξύ των υψηλότερων στη ζώνη του ευρώ».

Κατά τον ίδιο, ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με τα έως τώρα στοιχεία να υποδηλώνουν ότι τα έσοδα από τον τουρισμό θα ανέλθουν σε νέο ιστορικό υψηλό φέτος.

«Παράλληλα, η κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα, οι θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης ύψους 13 δισ. ευρώ περίπου, σε ακαθάριστη αξία, βοηθούν να μετριαστεί ο αντίκτυπος του πληθωρισμού στην πραγματική οικονομία» πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.

Σύμφωνα με τον CEO της τράπεζας, «η κεκτημένη δυναμική λόγω των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων του εννεαμήνου 2022, τα αμυντικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, όσον αφορά τη θέση της στον επιχειρηματικό και πιστωτικό κύκλο, η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από πολυετείς αναδιαρθρώσεις και διατηρούν χαμηλά επίπεδα μόχλευσης, καθώς και η ανάκαμψη των επενδύσεων με οδηγό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), καθιστούν την Ελλάδα σχετικά ανθεκτική απέναντι στις οικονομικές πιέσεις».

Οι επιδόσεις της τράπεζας

Αναφερόμενος στα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας, ο κ. Μυλωνάς σημείωσε ότι «παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, πετύχαμε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία αποτυπώνονται τόσο στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας μας, όσο και στην ενδυνάμωση του Ισολογισμού μας, συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας».

Όσον αφορά στην κερδοφορία, τόνισε ότι «τα οργανικά λειτουργικά κέρδη σε επίπεδο Ομίλου σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 41% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 464 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2022, πλησιάζοντας το στόχο που έχουμε θέσει για ολόκληρο το έτος (~490 εκατ. ευρώ), ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 680 εκατ. ευρώ».

Πρόσθεσε δε πως «η βελτίωση της κερδοφορίας μας βασίζεται κυρίως στην αύξηση των οργανικών εσόδων (+8% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της υγιούς επέκτασης των Εξυπηρετούμενων Δανείων που αντιστάθμισε τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και τη μικρότερη συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ».

Επιπλέον στήριξη, υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, προήλθε και από «την εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά +22% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης του όγκου συναλλαγών, καθώς και από τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, παρά τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Το κόστος πιστωτικού κινδύνου συνέχισε να κυμαίνεται κοντά στις 70 μ.β., χωρίς ενδείξεις επιδείνωσης από δημιουργία νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ή καθυστερήσεων άνω των 30 ημερών».

Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου, ανέφερε πως «τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα εξακολουθούν να μειώνονται, φτάνοντας τα 1,8 δισ. ευρώ ή μόλις 0,3 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις, διαμορφώνοντας το δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο 5,9%, κάτω από τα επίπεδα που έχουμε θέσει ως στόχο για το 2022».

Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών

Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της τράπεζας σε Ελλάδα και εξωτερικό, όπως αυτές παρουσιάζονται στην ανακοίνωση της διοίκησής της, ήταν οι εξής:

– Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 616 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2022, αντανακλώντας την εντυπωσιακή αύξηση των οργανικών κερδών κατά 37% σε ετήσια βάση, σε 443 εκατ. ευρώ.

Βασικοί συντελεστές της βελτίωσης της οργανικής κερδοφορίας ήταν η ισχυρή ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους, η εντυπωσιακή αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες, η συγκράτηση των δαπανών προσωπικού και η αποκλιμάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διακοπείσες δραστηριότητες και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη / (ζημίες), τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 654 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2022.

Η ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους επιταχύνθηκε το Εννεάμηνο 2022 (+5% σε ετήσια βάση, σε 892 εκατ. ευρώ), καθώς η υγιής επέκταση των Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Ελλάδα (+1,3 δισ. σε σχέση με το τέλος του 2021) και τα υψηλότερα καθαρά έσοδα από ομόλογα απορρόφησαν πλήρως τη δραστική μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ΜΕΑ (-78 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), καθώς και τη μικρότερη συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ.

Το Γ’ τρίμηνο 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 11% σε τριμηνιαία βάση σε 328 εκατ. ευρώ, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να αυξάνεται κατά 20 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και να διαμορφώνεται σε 209 μ.β.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση ύψους 23% σε ετήσια βάση σε 246 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2022, αντανακλώντας τις ισχυρές τάσεις στον όγκο συναλλαγών στον τομέα των καρτών, των πληρωμών και της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών (trade finance), καθώς και την ενίσχυση των προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα.

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 293 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2022, ενσωματώνοντας το όφελος από τις θέσεις παραγώγων της Τράπεζας που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, σε 544 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2022, αποτυπώνοντας τις εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις στα γενικά και διοικητικά έξοδα και τις υψηλότερες αποσβέσεις λόγω των στρατηγικών επενδύσεων της Τράπεζας στον τομέα της πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας αντικατάστασης του συστήματος Βασικών Τραπεζικών Εργασιών (Core Banking System).

Στο μέλλον, ο περαιτέρω εξορθολογισμός του αριθμού των εργαζομένων και του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να απορροφούμε τους κραδασμούς που δημιουργεί ο υψηλός πληθωρισμός, διατηρώντας το κόστος περιορισμένο.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 151 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2022, ήτοι 69 μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενισχύοντας το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 530 μ.β. σε σχέση με το τέλος του 2021.

– Διεθνείς δραστηριότητες

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 36 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2022 έναντι 5 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2021.

Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων (+9% ετησίως), τα αυξημένα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις (14 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ το Εννεάμηνο 2021), καθώς και τη δραστική περιστολή τόσο των λειτουργικών δαπανών (-14% ετησίως), όσο και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις(-34% ετησίως), ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης των διεθνών μας δραστηριοτήτων που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τα κόκκινα δάνεια

Τα ΜΕΑ στην Ελλάδα περιορίστηκαν περαιτέρω σε 1,8 δισ. ευρώ, με τη συνολική μείωσή τους από το τέλος του 2021 να ανέρχεται σε 0,3 δισ. ευρώ, αντανακλώντας οργανικές ενέργειες.

Μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Frontier και της μείωσης της περιμέτρου ρυθμισμένων ΜΕΑ, τα επίπεδα αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης δανείων (curings) έχουν μειωθεί σε απόλυτα νούμερα, αλλά το ποσοστό της τακτικής εξυπηρέτησής τους παραμένει υψηλό.

Αυτό αντανακλά κυρίως το χαρτοφυλάκιο Στεγαστικών δανείων της Τράπεζας, το οποίο απολαμβάνει ποσοστό αποκατάστασης της τακτικής εξυπηρέτησης (cure rate) της τάξεως του 90% περίπου από τις αρχές του 2021.

Ο περιορισμένος αριθμός αθετήσεων (defaults) και εκ νέου αθετήσεων (redefaults) διατηρεί τις καθαρές ροές ΜΕΑ σε αρνητικά επίπεδα, με τις καθυστερήσεις δανείων άνω των 30 ημερών να παραμένουν συγκρατημένες, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την αβεβαιότητα.

Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε περαιτέρω κατά περίπου 20 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 5,9% το Γ’ τρίμηνο 2022, σε επίπεδα χαμηλότερα του στόχου ύψους 6% που είχε τεθεί για το 2022.

Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 200μ.β. περίπου σε τριμηνιαία βάση, σε 82,8%, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Στις διεθνείς δραστηριότητες , ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 10,0% το Γ’ τρίμηνο 2022, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 74,1%.

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Με πλήρη εφαρμογή του ΔΛΠΧ9, ο δείκτης CET1 FL διαμορφώθηκε σε 15,2% , με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακή Επάρκειας (CAD FL) να ανέρχεται σε 16,3% το Γ’ τρίμηνο 2022, ενισχυμένοι κατά 20 μ.β. στο τρίμηνο, αντανακλώντας τα ισχυρά κέρδη του τριμήνου (+40 μ.β.), τα οποία απορρόφησαν την αρνητική επίπτωση (-15 μ.β.) από την αποτίμηση ομολόγων σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVTOCI).

Η οριστικοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας με την EVO Payments, η οποία αναμένεται το Δ’ τρίμηνο 2022, θα ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περαιτέρω, διαμορφώνοντας το δείκτη CET1 και το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας μετά την πλήρη επίπτωση του ΔΛΠΧ9 σε 15,8% και 16,9%, αντίστοιχα.

Ρευστότητα

Oι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, σε 55,7 δισ. ευρώ  το Γ’ τρίμηνο 2022, αντανακλώντας τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά, με τις καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες  να παραμένουν αμετάβλητες σε 1,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 53,9 δισ. ευρώ, διατηρώντας τη συσσώρευση μετρητών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντισταθμίζοντας παράλληλα τις πληθωριστικές πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

Ταυτόχρονα, το κόστος των καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου κυμαίνεται σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα.

Ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Γ’ τρίμηνο 2022 διαμορφώθηκε σε 55,1% στην Ελλάδα και σε 56,2% σε επίπεδο Ομίλου, με τους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) να υπερβαίνουν κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα διαμορφώθηκε σε 11,6 δισ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο 2022

Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT) για το Πρόγραμμα TLTRO ΙΙΙ θα έχει αρνητική επίπτωση στα καθαρά έσοδα από τόκους στο μέλλον, όμως η πλεονάζουσα ρευστότητα της ΕΤΕ συνιστά συγκριτικό πλεονέκτημα για την Τράπεζα, παρέχοντας στήριξη στα καθαρά έσοδα από τόκους από εδώ και στο εξής.

Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε 83%, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθαρή ροή νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (εξαιρουμένων των πωλήσεων χαρτοφυλακίων) παραμένει αρνητική.

«Η ισχυρή δυναμική των αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2022 αναδεικνύει τις μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της τράπεζας, οι οποίες αναδείχθηκαν και μέσα από το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας» σημείωσε ο κ. Μυλωνάς.

Κατά τον ίδιο, «παρότι βραχυπρόθεσμα το περιβάλλον περιλαμβάνει περισσότερους κινδύνους, η ελληνική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει θετική τροχιά ανάπτυξης, συνεχίζοντας να υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωζώνης για το 2023, με την Εθνική Τράπεζα να βρίσκεται σε πλεονάζουσα θέση, έτοιμη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη της οικονομίας και την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Ερευνα του ΕΒΕΑ για τις ελληνικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις |

Στο χείλος του γκρεμού 1 στις 3 επιχειρήσεις - Δεν θα αντέξουν νέα κρίση

Το 40,9% των επιχειρήσεων κατάφερε να αντεπεξέλθει στις αλλεπάλληλες συνθήκες αστάθειας που δημιούργησαν οι πολλαπλές κρίσεις από το 2009, ενώ σε ποσοστό 36,5% ανέφεραν ότι δύσκολα θα αντεπεξέλθουν σε μία νέα κρίση