Στο μικροσκόπιο των επενδυτών μπαίνουν οι ελληνικές εισηγμένες χάρη στις θετικές επιδόσεις και την ανθεκτικότητα που έχουν επιδείξει στις διαδοχικές κρίσεις. Αυτό αναφέρει μιλώντας στον «OT» η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπογραμμίζοντας πως το επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται παρά την έντονη αβεβαιότητα που προκαλούν ο υψηλός πληθωρισμός, η άνοδος των επιτοκίων και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Βασιλική Λαζαράκου αναφέρεται και στις ενέργειες για την αναβάθμιση της λειτουργίας της Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι σύντομα ολοκληρώνεται και θα υιοθετηθεί ο νέος Οργανισμός της Επιτροπής με τον οποίο διαφοροποιείται η εσωτερική της διάρθρωση και η κατανομή των αρμοδιοτήτων ενώ ταυτόχρονα καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο με τις προτεραιότητες και τους στόχους ανά Διεύθυνση.

Διαβάστε επίσης – Λαζαράκου – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Να μην χαθεί το στοίχημα του εσωτερικού ελέγχου για τις εταιρείες»

Κάνει ειδική μνεία στο φλέγον ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, τονίζοντας πως η στρατηγική ESG αποτελεί προτεραιότητα ενώ στέκεται και στις εξελίξεις για τη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Αγορές Κρυπτο – Στοιχείων (MiCA), στην οποία η Επιτροπή συμμετέχει με συγκεκριμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Διαβάστε επίσης – Λαζαράκου: Ανέλαβε καθήκοντα ως μέλος του IOSCO

Ενόψει του Roadshow του ΧΑ στο Λονδίνο για το ελληνικό χρηματιστήριο και τις εισηγμένες εταιρίες, ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τις ελληνικές εισηγμένες;

Η ελληνική οικονομία την τελευταία τριετία παρουσιάζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης γεγονός που έχει προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και εκδηλώνεται με μείζονες επενδύσεις σε κρίσιμους κλάδους από πολυεθνικούς κολοσσούς. Αντίστοιχο ενδιαφέρον υπάρχει και για ελληνικές εισηγμένες, οι οποίες με τις θετικές οικονομικές επιδόσεις τους και την ανθεκτικότητα που έχουν επιδείξει στις διαδοχικές κρίσεις, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των επενδυτών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μία περίοδο που η διεθνής οικονομία είναι αντιμέτωπη με μεγάλες αβεβαιότητες που δημιουργούν ο υψηλός πληθωρισμός, η άνοδος των επιτοκίων, η ενεργειακή κρίση, οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, κα. Παρά λοιπόν τις αντιξοότητες της οικονομικής συγκυρίας, η ελληνική οικονομία διανύει έναν κύκλο δυναμικής ανάκαμψης.

Βασική προτεραιότητα για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι καταρχάς να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και στην ενδυνάμωση των δυνατότητων χρηματοδότησης των εισηγμένων εταιριών και της πραγματικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, αποστολή μας είναι η διασφάλιση της ορθής και αντικειμενικής τήρησης της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά που είναι καθοριστικής σημασίας για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό εκδηλώθηκαν οι πρωτοβουλίες μας για τον εκσυγχρονισμό της εταιρικής διακυβέρνησης, την υιοθέτηση νέου τύπου οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων αλλά και οι βελτιώσεις και αλλαγές του θεσμικού πλαισίου όπως και η αναδιάρθρωση της ίδιας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τι είδους ενέργειες έχουν γίνει από την Επιτροπή για τα θέματα της λειτουργίας της;

Μία από τις προτεραιότητες μας εξαρχής ήταν η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με έμφαση στην λειτουργική της ανεξαρτησία, στην ταχύτερη στελέχωσή και την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού – καθώς είναι υποστελεχωμένη – και συνολικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών κι έχουμε δρομολογήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπου μάλιστα πετύχαμε να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, και για πρώτη φορά, προχωρήσαμε στην εκπόνηση πενταετούς (2022-2027) Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο θέτει με σαφήνεια τους τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση και απαρτίζεται από πέντε άξονες.

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι συμβολή στην ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, μέσω της βέλτιστης διαμόρφωσης του κανονιστικού πλαισίου, της αποτελεσματικής εφαρμογής του, της ενίσχυσης της ενημέρωσης και της διαφάνειας στην αγορά, και της απλούστευσης των διαδικασιών.

Επιπλέον, σύντομα ολοκληρώνεται και θα υιοθετηθεί ο νέος Οργανισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τον οποίο διαφοροποιείται η εσωτερική διάρθρωση της Επιτροπής και η κατανομή των αρμοδιοτήτων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην διαχείριση δεδομένων και στην καινοτομία.

Επιπλέον, καταρτίζουμε Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο με τις προτεραιότητες και στόχους ανά Διεύθυνση κάθε χρόνο. Είναι μία συλλογική προσπάθεια όλων των στελεχών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές.

Στο 5ετές Στρατηγικό Σχέδιο αναφέρετε και τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Σε τι στάδιο συμμόρφωσης είναι σήμερα οι εισηγμένες εταιρίες ως προς τα κρίσιμα θέματα του ESG και τι πρωτοβουλίες λαμβάνει η ΕΚ;

Το Στρατηγικό μας Σχέδιο περιλαμβάνει, την προώθηση πολιτικών βιώσιμης χρηματοδότησης με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό. Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που προβάλλουν σήμερα σε θέματα βιωσιμότητας για τις κεφαλαιαγορές και τους επενδυτές.

Η Ευρώπη έχει θέσει στόχο τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και είναι ενδεικτικό ότι οι Ευρωπαϊκοί πόροι διατίθενται κατά προτεραιότητα σε επενδύσεις που άπτονται της πράσινης οικονομίας. Είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση με στόχο μία νέα οικονομία, κυκλική και πράσινη.

Τα κριτήρια ESG ενσωματώνονται με ταχύτατο ρυθμό στο κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς. Η στρατηγική ESG είναι στις προτεραιότητες για τις ελληνικές εισηγμένες, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Ως προς το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης είμαστε ένα βήμα μπροστά καθώς υφίσταται εθνική νομοθεσία που είναι εναρμονισμένη με τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.

Η πράσινη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η καινοτομία είναι σήμερα τα βασικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις διαβουλεύσεις και εργασίες για την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την ταξινομία και τις γνωστοποιήσεις για θέματα αειφορίας αλλά και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που είναι υπό επεξεργασία σήμερα.

Αναφέρατε για τη συμμετοχή της ΕΚ στα ευρωπαϊκά forα. Έχετε ενισχύσει την παρουσία της ΕΚ στο εξωτερικό;

Συμμετέχουμε ενεργά στις επιτροπές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) που διαμορφώνει τις θέσεις της ESMA στα επιμέρους θέματα. Επιπλέον, από το 2020 έχω εκλεγεί από το Συμβούλιο Εποπτών της ESMA το οποίο αποτελούν οι 27 εποπτικές αρχές ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Management Board) της ESMA. Πρόσφατα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκλέχθηκε και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Κεφαλαιαγορών (IOSCO) εκπροσωπώντας το σύνολο των εποπτικών αρχών της Ευρώπης που αποτελείται από 51 εποπτικές αρχές της κεφαλαιαγοράς.

Καταφέραμε έτσι σε μικρό χρονικό διάστημα να συμμετέχουμε ενεργά σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα στελέχη της Επιτροπής και εγώ εργαζόμαστε για την IOSCO και για τους άλλους φορείς στους οποίους συμμετέχουμε (IOSCO, ESMA, ΟΟΣΑ κλπ.) με υπευθυνότητα και αίσθηση ευθύνης με στόχο η συμμετοχή μας στα διεθνή σώματα να συνδράμει στην υποβολή, επεξεργασία και τελικώς υιοθέτηση βέλτιστων προτάσεων και πρακτικών για την ομαλή λειτουργία των κεφαλαιαγορών και την προστασία των επενδυτών.

Συμμετείχατε και στη διαμόρφωση του Κανονισμού για τα κρυπτο-στοιχεία; Τι περιλαμβάνει και πότε αναμένεται η υιοθέτησή του;

Συγκροτήσαμε συγκεκριμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν με σχόλια στη διαμόρφωση του σχεδίου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Αγορές Κρυπτο – Στοιχείων (MiCA). Το σχέδιο Κανονισμού αναμένεται να ψηφιστεί στις αρχές του 2023 από τα Ευρωπαϊκά όργανα. Η έναρξη εφαρμογής του είναι 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος, εκτός από κάποια συγκεκριμένα άρθρα για τα οποία η έναρξη εφαρμογής είναι 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος.
Ο Κανονισμός αυτός εισάγει τρεις μεγάλες κατηγορίες υποχρεώσεων: α) Υποχρεώσεις που αφορούν στην έκδοση/διάθεση ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση κρυπτο – στοιχείων, β) υποχρεώσεις που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών σε κρυπτο-στοιχεία και γ) υποχρεώσεις που αφορούν στην κατάχρηση αγοράς. Σήμερα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή μόνο ως προς τα θέματα που αφορούν στην αντιμετώπιση του «ξεπλύματος χρήματος» από παρόχους και όχι ως προς την προληπτική εποπτεία που θα ρυθμίζεται στο εξής με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Ζητήσατε από τις εταιρείες να ενημερώσουν για οικονομικά τους μεγέθη για το 9μηνο του 2022;

Στις 9 Νοεμβρίου στείλαμε επιστολή στις εισηγμένες εταιρείες με τις οποίες ζητήσαμε να προβούν σε ανακοίνωση αναφορικά με την εξέλιξη των δραστηριοτήτων τους και τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών τους κατά το γ’ τρίμηνο της χρήσης 2022.

Το πράξαμε με γνώμονα την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε μια περίοδο υψηλών προκλήσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης, των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και γενικότερα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Η Βασιλική Λαζαράκου είναι Διδ. Νομικής, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Μέλος του ΔΣ της ESMA & IOSCO

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Plus
Σύμβουλοι μάνατζμεντ: Ανακάμπτει η αισιοδοξία για την οικονομία, παραμένει η αβεβαιότητα
Executive |

Πιο αισιόδοξοι οι σύμβουλοι μάνατζμεντ, παραμένει η αβεβαιότητα για την οικονομία

Ο συνολικά χαμηλός βαθμός αισιοδοξίας οφείλεται στις αβεβαιότητες που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις της στις αγορές ενέργειας

Μεγάλη συναυλία κατά της φτώχειας από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, στις 19 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο
Plus |

Μεγάλη συναυλία κατά της φτώχειας από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, στις 19 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο

Θα συμμετάσχουν με αλφαβητική σειρά οι καλλιτέχνες: Στάθης Αγγελόπουλος, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Βασιλική Καρακώστα, Στέλλα Κονιτοπούλου, Νεκτάριος Σφυράκης και σε μία ξεχωριστή εμφάνιση η Κατερίνα Στανίση