Στο σημερινό μας σημείωμα θα δούμε πως γίνεται η διασύνδεση με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο κατά την έναρξη της νέας ατομικής επιχείρησης και πως ολοκληρώνεται τεχνικά η έναρξη της.

Στ. Διασύνδεση με Π/Σ ΓΕΜΗ και Υποχρεώσεις Δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Μέσω της διασύνδεσης της εφαρμογής του άρθρου 1 με το Π/Σ του Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιούνται οι εξής ενέργειες:
α) Προέλεγχος και αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/ και διακριτικού τίτλου: Η εφαρμογή του άρθρου 1 διασυνδέεται με το Ενιαίο Μητρώο Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και αυτόματα πραγματοποιείται έλεγχος και δέσμευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 52-54 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) [ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4919 (ΦΕΚ Α’ 71/07-04-2022) Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις] και την υπ’ αρ. 68281/2022 (Β’ 3647) υπουργική απόφαση (Αφορά : Επωνυμία και διακριτικός τίτλος φυσικών ή νομικών προσώπων – Η απόφαση με τους κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και προδέσμευσης) .

Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Α μέρος)

β) Μετά την υποβολή της έναρξης και την «εγγραφή» στην Α.Α.Δ.Ε., μέσω διαλειτουργικότητας με το Γ.Ε.ΜΗ., πραγματοποιείται εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και λήψη αριθμού Γενικού Εμπορικού Μητρώου.
γ) Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4919/2022 (Α’ 71).

Διευκρίνηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4919/2022

i.            Τα δεδομένα του Γ.Ε.ΜΗ. τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή ως βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί και αποθηκεύεται σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και το οποίο διανέμεται μέσω δικτυακού ιστότοπου ή ψηφιακής πλατφόρμας. Το λογισμικό, το υλικό, τα δεδομένα και οι βάσεις δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος Γ.Ε.ΜΗ. ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων επί αυτών.

ii.            Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και τον φάκελο, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά ως μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων και σε υποδομές τεχνολογίας και επικοινωνίας. Ειδικότερα:

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη: Ηλεκτρονική υπηρεσία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης (Β’ μέρος)

α) Στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων καταχωρίζονται οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των υπόχρεων,

β) στον φάκελο, ο οποίος τηρείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, καταχωρίζονται όλες οι πράξεις και τα στοιχεία της εταιρείας που υπόκεινται σε εμπορική δημοσιότητα, καθώς και τα δικαιολογητικά και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τα συνοδεύουν.

iii.            Για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα, οι πιστοποιημένοι χρήστες των Υ.Γ.Ε.ΜΗ., οι πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι Γ.Ε.ΜΗ., οι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και οι εξωτερικοί χρήστες του Γ.Ε.ΜΗ. που επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικά, αποσπάσματα ή αντίγραφα εγγραφών που έχουν καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ., υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ζεύγος ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που λαμβάνουν κατά τη διαδικασία εγγραφής. Η χορήγησή τους γίνεται από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., κατόπιν αυθεντικοποίησης των κωδικών διαπιστευτήριων τους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ταυτοποίησης των χρηστών μέσω του συστήματος ΤΑΧΙSnet ή οποιασδήποτε άλλης διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου ή των προβλεπόμενων στον Κανονισμό 910/2014 (e-iDAS).
δ) Εγγραφή της ατομικής επιχείρησης στο καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο.

2. Μετά την ολοκλήρωση της έναρξης εργασιών οι ατομικές επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 33 του ν. 4919/2022, καθώς και κάθε μεταβολή αυτών.

Ζ. Ολοκλήρωση Έναρξης

Κατόπιν των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται βεβαίωση έναρξης εργασιών από την Α.Α.Δ.Ε., στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην εφαρμογή. Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται, αποστέλλονται στην ΕΨΠ και αποκτούν τα χαρακτηριστικά του άρθρου 27 του ν.4727/2020 (Α’ 184).

Διευκρίνηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 27 περί  «Έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης»

i.            Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου (χρήστης) δύναται να εκδίδει έγγραφα μέσω της ΕΨΠ.

Στην έννοια του χρήστη περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως δικαστικοί συμπαραστάτες.

ii.            Για την έκδοση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του χρήστη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24.

iii.            Τα έγγραφα της παρ. 1 φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, από τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες:

α) Ως ηλεκτρονικά έγγραφα διακινούμενα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), χωρίς να απαιτείται ηλεκτρονική υπογραφή ή άλλη ηλεκτρονική σφραγίδα και με ισχύ πρωτότυπου εγγράφου.

β) Ως έντυπα έγγραφα, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΨΠ, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης και με ισχύ αντιγράφου.

iv.            Η επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης.

v.            Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων που έχουν εκδοθεί μέσω της Ε.Ψ.Π., τόσο κατά τη συναλλαγή των διοικούμενων με τους φορείς του δημόσιου τομέα όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, αρκεί η επίκληση του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης της παρ. 4.

Απόστολος Αλωνιάτης, Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts