Συνδυαστικοί μπορούν να είναι οι υγειονομικοί έλεγχοι-επιθεωρήσεις στα πλοία από τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμανιών της χώρας, μαζί με τους ελέγχους για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ).

Αν το λιμάνι που διεξάγει τον υγειονομικό έλεγχο είναι αρμόδιο για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο του ΔΥΚ, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου και για την έκδοση των πιστοποιητικών του διεθνούς κανονισμού, εάν αυτό ζητηθεί από τον πλοίαρχο ή από την αρμόδια Αρχή.

Για την αποφυγή επικάλυψης των τακτικών υγειονομικών ελέγχων-επιθεωρήσεων σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανατεθεί στο «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η αρμοδιότητα για την κατάρτιση και την παρακολούθηση του προγράμματος των υγειονομικών ελέγχων-επιθεωρήσεων των πλοίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας υλοποίησης των υγειονομικών ελέγχων επιθεωρήσεων.

Τα παραπάνω ορίζονται σε εγκύκλιο του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, η οποία εκδόθηκε για την παροχή οδηγιών εφαρμογής της υπουργικής απόφασης περί «Ρύθμισης των επιμέρους λεπτομερειών για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας καλούνται να εφαρμόσουν τις παρακάτω διαδικασίες για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «EU Common Ship Sanitation Database».

Προκειμένου να δοθεί πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «EU Common Ship Sanitation Database», οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας καλούνται να αποστείλουν το αίτημα πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση phobservatory@uth.gr.

Συγκεκριμένα, οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας καλούνται να αποστείλουν σχετικό δελτίο συμπληρωμένο με τα στοιχεία των αρμόδιων υπαλλήλων στους οποίους θα δοθεί πρόσβαση προκειμένου:

α) να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την έκδοση των υγειονομικών πιστοποιητικών πλοίων που απαιτούνται από τον ΔΥΚ,

β) να καταχωρούν τα αποτελέσματα της διενέργειας υγειονομικών επιθεωρήσεων στα πλοία, καθώς και των αντίστοιχων εκθέσεων που εκδίδουν στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Handbook for the inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates) και στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο (European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships),

γ) να καταχωρούν πληροφορίες σχετικές με τους κινδύνους δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συμβάντων δημόσιας υγείας, τα οποία λαμβάνουν χώρα στα πλοία (περιγραφή συμβάντος, μέτρα που ελήφθησαν, προτεινόμενα μέτρα για να ληφθούν από τα επόμενα λιμάνια) στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα.

Οι υγειονομικοί έλεγχοι-επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται σε πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες πρέπει να διενεργούνται βάσει συγκεκριμένων προτύπων, όπως αναφέρονται στην προαναφερόμενη σχετική ΚΥΑ.

Το «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι αρμόδιο να τηρεί Μητρώο Επιθεωρητών, οι οποίοι πραγματοποιούν υγειονομικούς ελέγχους-επιθεωρήσεις σε επιβατηγά πλοία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου. Στο εν λόγω μητρώο συμπεριλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια που κάθε επιθεωρητής πρέπει να πληροί.

Εκπαίδευση προσωπικού υγειονομικών κρατικών φορέων

Οι καθορισμένοι λιμένες για την έκδοση πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου πλοίων κατά τον ΔΥΚ πρέπει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΥΚ να διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό με συγκεκριμένο γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο θα πρέπει να εκπαιδεύεται, αλλά και να λαμβάνει σχετικές τακτικές επιμορφώσεις.

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης όσον αφορά στις υγειονομικές επιθεωρήσεις ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο (European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships) και το Εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO Handbook for the inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates).

Στα θέματα που αφορούν στην ετοιμότητα, την προετοιμασία και τη διαχείριση συμβάντων δημόσιας υγείας το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των αρμόδιων Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας καθορίζεται από έγκυρες και επικαιροποιημένες οδηγίες των κρατικών και των ευρωπαϊκών φορέων, καθώς και του ΠΟΥ.

Το «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποστηρίζει τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στην εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού για την υλοποίηση του περιεχομένου του ΔΥΚ, διαθέτοντας εκπαιδευτική πλατφόρμα μάθησης, καταρτίζοντας εκπαιδευτικό υλικό, διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και ασκήσεις ετοιμότητας, καθώς κι άλλες δραστηριότητες σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, το ίδιο Παρατηρητήριο θα γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας τις σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις οποίες καλούνται να παρακολουθούν οι αρμόδιοι υπάλληλοι.

Διεθνείς πλόες

Σε ότι αφορά τη ρύθμιση των λεπτομερειών για τη συμμετοχή στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος υγειονομικών επιθεωρήσεων επιβατηγών πλοίων σε διεθνείς πλόες στους λιμένες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι οι υγειονομικοί έλεγχοι-επιθεωρήσεις που διεξάγονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο από τους επιθεωρητές που εργάζονται στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας των λιμένων της χώρας είναι επιθυμητό να συνδυάζονται, όπου είναι εφικτό, με τους ελέγχους για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο του ΔΥΚ 2005.

Εάν το λιμάνι που διεξάγει τον υγειονομικό έλεγχο έχει οριστεί ως αρμόδιο για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων στο πλαίσιο του ΔΥΚ 2005, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του ελέγχου για την έκδοση Πιστοποιητικών Υγειονομικού Ελέγχου – Απαλλαγής Μέτρων Υγειονομικού Ελέγχου πλοίων, εάν αυτό ζητηθεί από τον πλοίαρχο ή από την αρμόδια Αρχή.

Για την αποφυγή επικάλυψης των τακτικών υγειονομικών ελέγχων-επιθεωρήσεων σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανατεθεί στο «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» η αρμοδιότητα για την κατάρτιση και την παρακολούθηση του προγράμματος των υγειονομικών ελέγχων-επιθεωρήσεων των πλοίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας υλοποίησης των υγειονομικών ελέγχων επιθεωρήσεων.

Οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας που διαθέτουν το προσωπικό που πληροί τα κριτήρια, τα οποία περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο (European Manual for Hygiene Standards and Communicable Disease Surveillance on Passenger Ships), καλούνται να αποστέλλουν ετησίως στο «Παρατηρητήριο Δημόσιας Υγείας μέσων μεταφοράς και πυλών εισόδου» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ηλεκτρονικό μήνυμα στο inspection@shipsan.eu συμπληρωμένο το Δελτίο του Παραρτήματος ΙΙ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Σημειώνεται δε, ότι στην ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα EU Common Ship Sanitation Database δεν καταχωρούνται, αλλά ούτε και αποθηκεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση phobservatory@uth.gr μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής ευρωπαϊκής πλατφόρμας.

Πηγή: in.gr

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ακτοπλοΐα