Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για την αργία της 25ης Μαρτίου, τον τρόπο αμοιβής της και εργασιακά θέματα που προκύπτουν λόγω 5νθημέρου και σύμπτωσης αυτής με Σάββατο.

Νομοθετικό πλαίσιο

Στο ΝΔ 3755/57, όπως η παρ. 2 διεμορφώθη τελικώς με το άρθρο 91 του Ν. 4876/21 (ΔΕΝ 2022, τ. 1782 σ. 146 (154), ορίζονται τα εξής:

«1. Μισθωτοί, απασχολούμενοι κατά τας Κυριακάς και τας κατωτέρω αναφερομένας εορτάς, δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας περί της απασχολήσεως ταύτης και των άλλων ενδεχομένων συνεπειών, της υπό των υπ’ αριθμ. 8900/46 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, ως αυθεντικώς ηρμηνεύθη δια της υπ’ αριθμ. 25825/51 τοιαύτης, προβλεπομένης προσαυξήσεως εξ 75%, κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσεων, ως αύται ισχύουν σήμερον, οριζόμενα.

 1. Ως εξαιρέσιμες εορτές κατά τις οποίες παρέχεται η ανωτέρω προσαύξηση νοούνται: α) η της 25ης Μαρτίου, β) η της Δευτέρας του Πάσχα, γ) η της 1ης Μαΐου, δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), ε) η της 28ης Οκτωβρίου, στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου), ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου, η) η της 1ης Ιανουαρίου και θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου).
 2. Εις τους επί ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς, τους μη απασχοληθέντας εκ λόγων μη οφειλομένων εις τούτους κατά τας εν παραγρ. 2 ημέρας, καταβάλλεται δι’ εκάστην τούτων ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιόν των, άνευ ετέρας προσαυξήσεως».

Εισαγωγή

Η 25η Μαρτίου 2023, ανήκει στις υποχρεωτικές εξαιρέσιμες εορτές (αργίες) και είναι ημέρα Σάββατο και για την δυνατότητα του εργοδότη να απασχολήσει ή όχι εργαζόμενους την ημέρα αυτή καθώς και πως αμείβονται οι εργαζόμενοι σε περίπτωση που εργαστούν ή δεν εργαστούν ανάλογα με το σύστημα απασχόλησης (5νθήμερο ή 6ήμερο) των εν λόγω εργαζομένων, ισχύουν τα παρακάτω:

Εργαζόμενοι με 6ήμερο σύστημα απασχόλησης

 1. Μη απασχόληση των εργαζομένων την 25η Μαρτίου.

Οι μισθωτοί:

 • που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου, για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, χωρίς καμία προσαύξηση, ενώ
 • οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα λάβουν κάτι πρόσθετο γιατί η αμοιβή της αργίας θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους.
 1. Απασχόληση εργαζομένων την ημέρα της αργίας.

Οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται να λάβουν,

 • Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους (ακριβέστερα, τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχολήσεώς τους) και προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους,

Παράδειγμα

Εργατοτεχνίτης, απασχολείται με 6ήμερο σύστημα απασχόλησης με συμφωνημένο ημερήσιο μισθό  (μεροκάματο) 50€ και με νόμιμο μεροκάματο το κατώτατο των 31,85€ θα εργαστεί την 25η Μαρτίου για 6 ώρες θα λάβει για εκείνη την ημέρα τα παρακάτω:

και με βάση τα παραπάνω έχουμε:

ενώ

 • Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό,
 1. αν πρόκειται για μισθωτούς επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, μόνον προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί επί του νομίμου ωρομισθίου τους, για όσες ώρες απασχοληθούν, και όχι και άλλη αμοιβή, διότι η αμοιβή τους για την απασχόληση κατά την αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό τους,

Παράδειγμα

Εργαζόμενος, σε επιχείρηση που εργάζεται νομίμως τις Κυριακές, απασχολείται με 6ήμερο σύστημα απασχόλησης με συμφωνημένο μηνιαίο μισθό  1.000€ και με νόμιμο μισθό τον κατώτατο των 713,00€ θα εργαστεί την 25η Μαρτίου για 6 ώρες θα λάβει για εκείνη την ημέρα τα παρακάτω:

και με βάση τα παραπάνω έχουμε:

ενώ

 1. αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό θα λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν, και το 1/25 του καταβαλλομένου μισθού τους (ακριβέστερα, τόσα ωρομίσθια όσες ώρες εργασθούν, αφού το 1/25 του μισθού αντιστοιχεί στις 6,66 ώρες).

Παράδειγμα

Εργαζόμενος, σε επιχείρηση που ΔΕΝ εργάζεται νομίμως (αργούν) τις Κυριακές, απασχολείται με 6ήμερο σύστημα απασχόλησης με συμφωνημένο μηνιαίο μισθό  1.000€ και με νόμιμο μισθό τον κατώτατο των 713,00€ θα εργαστεί την 25η Μαρτίου για 6 ώρες θα λάβει για εκείνη την ημέρα τα παρακάτω:

και με βάση τα παραπάνω έχουμε:

Φυσικά τα παραπάνω ισχύουν όταν η 25η Μαρτίου είναι σε εργάσιμη ημέρα, δηλαδή

 • για μεν τους μισθωτούς με 6ημερη εβδομαδιαίως απασχόληση, σε οποιαδήποτε (εργάσιμη) ημέρα της εβδομάδος, (όπως είναι και το Σάββατο),
 • για δε τους μισθωτούς με 5νθημερη απασχόληση, σε ημέρα της εβδομάδος που δεν είναι γι᾽ αυτούς ημέρα αναπαύσεως (λόγω του 5νθημερου).

Εργαζόμενοι με 6ήμερο σύστημα απασχόλησης

Επειδή φέτος η 25η Μαρτίου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο [ΣΣ ημέρα αναπαύσεως (λόγω του 5νθημερου)], με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ορισμένα, επί πλέον των συνήθων, ζητήματα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη απασχόληση, με ημέρα αναπαύσεως το Σάββατο.

Συγκεκριμένα:

A.   Μη μετάθεση της αργίας

Δεν υπάρχει θέμα μεταθέσεως της εορτής σε άλλη ημέρα, διότι με το άρθρο 7 του Ν. 1400/83 έχουν καταργηθεί, τόσο για τον ιδιωτικό, όσο και για τον δημόσιο τομέα, οι διατάξεις περί μεταθέσεως των εορτών – αργιών όταν συμπίπτουν με Κυριακή ή με την ημέρα της εβδομάδος κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία λόγω εφαρμογής του πενθημέρου.

B.   Σε περίπτωση 5νθημέρου εργασίας με ημέρα ανάπαυσης το Σάββατο.

Όπως είναι γνωστό ότι με το σύστημα αυτό, οι μισθωτοί απασχολούνται μεν επί 5 ημέρες την εβδομάδα, αλλά με αυξημένο δηλαδή 8 ώρες την ημέρα σε σχέση με το 6ημερο ήτοι 6 ώρες και 40 λεπτά, καθημερινό ωράριο, έτσι  ώστε με την εργασία τους των 5 ημερών να καλύπτουν και την εργασία της 6ης ημέρας που σημαίνει σε εβδομαδιαία βάση και με τα δύο συστήματα εργάζονται 40 ώρες.

Για την απασχόλησή τους αυτή λαμβάνουν (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β´ της, από 26-2-75, ΕΓΣΣΕ),

 • οι ημερομίσθιοι 6 ημερομίσθια εβδομαδιαίως,
 • οι με μηνιαίο μισθό κανονικά το μισθό τους, που θεωρείται ότι αντιστοιχεί και στην έκτη ημέρα της εβδομάδος (θεωρείται δηλαδή ότι λαμβάνουν 6/25 του μηνιαίου μισθού κάθε εβδομάδα).

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της 25ης Μαρτίου 2023 και κατά την εβδομάδα 20-25 Μαρτίου 2023, οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 40 ώρες (έναντι των 33,33 ωρών απασχολήσεως των μισθωτών με εξαήμερο) δικαιούνται τα εξής:

 • α) Οι ημερομίσθιοι: Ένα ημερομίσθιο επί πλέον των 6 τα οποία λαμβάνουν συνήθως (που αντιστοιχούν στην απασχόληση των 40 ωρών), δηλαδή 7 ημερομίσθια βάσει του άρθρου 2 παρ. 3 του ΝΔ 3755/57, αφού δεν απασχολούνται κατά την ημέρα της αργίας για λόγους μη οφειλομένους σ᾽ αυτούς.

Σχετικό είναι και το υπ᾽ αριθμ. 1643/87 έγγραφο του Υπ. Εργασίας.

 • β) Οι με μηνιαίο μισθό:

Σύμφωνα με το υπ᾽ αριθμ. 1643/87 Έγγραφό του Υπουργείου Εργασίας εκφράζει την άποψη ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής πλέον αμοιβής στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχει για τους εν λόγω εργαζόμενους διάταξη περί καταβολής επί πλέον αμοιβής για την αργία, ανάλογη με την ισχύουσα για τους ημερομισθίους διάταξη του ΝΔ 3755/57.

Αντίθετα έχει νομική βάση η καταβολή 1/25 επί πλέον του μηνιαίου μισθού τους, ως αμοιβή για την ημέρα αργίας (της οποίας τις ώρες κάλυψαν εργαζόμενοι κατά τις υπόλοιπες 5 ημέρες της εβδομάδος ήτοι Δευτέρα με Παρασκευή), δεδομένου ότι ο μηνιαίος μισθός τους αντιστοιχεί μόνον στις εργάσιμες ημέρες του μηνός (στις οποίες φυσικά περιλαμβάνεται κατά το σύστημα αμοιβής και το Σάββατο εν προκειμένω της 25ης Μαρτίου 2023) και όχι και στις αργίες που τυχόν εμπίπτουν στο μήνα, η αξίωση λήψεως 1/25 επί πλέον του μισθού στηρίζεται στο πραγματικό γεγονός της παροχής επί πλέον εργασίας, για την οποία οφείλεται, κατ᾽ άρθρο 648 του Αστικού Κώδικος αμοιβή, αφού δεν καλύπτεται από τον μισθό. (Άποψη Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας).

Εννοείται ότι δεν γεννάται θέμα καταβολής επί πλέον αμοιβής (πέρα των 6 ημερομισθίων ή του μηνιαίου μισθού) στους μισθωτούς που θα εργασθούν 33,33 ώρες αντί των 40 την συγκεκριμένη εβδομάδα 20-25 Μαρτίου.

Η καταβολή της προσαυξήσεως 75% προϋποθέτει πραγματική απασχόληση κατά την ημέρα της αργίας.

Συνεπώς δεν δικαιούνται την προσαύξηση αυτή οι μισθωτοί με πενθήμερο, με την σκέψη ότι η απασχόλησή τους με αυξημένο ωράριο τις 5 ημέρες της εβδομάδος καλύπτει και την εργασία του Σαββάτου – αργίας, αφού δεν υπάρχει πραγματική απασχόληση κατά την ημέρα αυτή.

Πηγή: «Μισθοδοσία Προσωπικού ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» 3η ΈΚΔΟΣΗ &  ΔΕΝ

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος

Οικονομολόγος – Σύμβουλος εργασιακών & ασφαλιστικών

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Ο ιδιοκτήτης, πέραν της αξίας του ακινήτου, πρέπει να αποζημιωθεί και για διαφυγόντα κέρδη
Experts |

Απαλλοτριώσεις ακινήτων: Ο ιδιοκτήτης, πέραν της αξίας του ακινήτου, πρέπει να αποζημιωθεί και για διαφυγόντα κέρδη

Είναι νόμιμη η αξίωση του καθ' ου η απαλλοτρίωση για επιδίκαση διαφυγόντων κερδών από την εκμετάλλευση των επικειμένων εντός του απαλλοτριουμένου ακινήτου και του, μετά την απαλλοτρίωση, εναπομένοντος τμήματος αυτού