Σε 37,85 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2022 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ καταγράφηκαν κέρδη 8,21 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το 2022 ο Όμιλος ΧΑ συνέχισε την υλοποίηση της στρατηγικής του, η οποία βασίζεται σε 5 πυλώνες: α) ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας, β) αύξηση εσόδων από υφιστάμενες υπηρεσίες και διερεύνηση νέων, γ) βέλτιστη εξυπηρέτηση των διεθνών πελατών του, δ) βελτίωση του λειτουργικού μοντέλου του Ομίλου και ε) ψηφιακή καινοτομία.

Τι λέει η Goldman Sachs για το ΧΑ: Πού βάζει τον πήχη για τον Γενικό Δείκτη

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2022 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε 37,85 εκ. ευρώ, έναντι 36,13 εκ. ευρώ της χρήσης 2021, σημειώνοντας αύξηση 4,8%. Το 55% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 13% προέρχεται από νέες εισαγωγές και άλλες υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες, ενώ το 32% από τις υπηρεσίες πληροφόρησης, τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το 2022 ανήλθε σε 23,98 εκ. ευρώ έναντι 21,71 εκ. το 2021, αυξημένο κατά 10,5%, κυρίως λόγω της αύξησης του μισθολογικού κόστους και του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2022 διαμορφώθηκαν σε 12,48 εκ. ευρώ έναντι 13,08 εκ. του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,6%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2022 διαμορφώθηκαν στα 8,73 εκ. ευρώ, έναντι 8,59 εκ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,6%.

Για το 2022, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 8,21 εκ. ευρώ παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το 2021.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,142 ευρώ έναντι 0,130 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόταση μερίσματος

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2022 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος EUR0,15 ανά μετοχή, ισόποσο με το μέρισμα χρήσης 2021.

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 30.12.2022 δημοσιευθέν χρηματοοικονομικό ημερολόγιο.

Εξέλιξη Στρατηγικών Στόχων

Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 2 νέες εισαγωγές εταιρειών στο Χρηματιστήριο, στον τομέα των κατασκευών και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, έναν κλάδο που αναμένεται να συνεχίσει την δυναμική του ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, είχαμε σημαντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς ομολόγων με 4 νέες εισαγωγές, από εισηγμένες και μη εταιρείες.

Όσον αφορά τις διεθνείς συνεργασίες, το 2022 ο Όμιλος ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο συνεργασίας με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) που είχε ως αποτέλεσμα τη συμμόρφωση του ΧΑΚ στον Κανονισμό Settlement Discipline από την 1η Φεβρουαρίου 2022 και τη διαμόρφωση υποδομής για την συμμόρφωση με τον κανονισμό CSDR. Επίσης, ο Όμιλος υπέγραψε συμφωνία με το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Ρουμανίας (BRM) για την παροχή μετα-συναλλακτικών υπηρεσιών σε Ρουμάνικα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε Φυσικό Αέριο που διαπραγματεύονται στο BRM.

Επιπλέον, το 2022, ο Όμιλος διοργάνωσε ή συμμετείχε σε σημαντικές εκδηλώσεις που συνδιοργανώθηκαν με άλλους φορείς της αγοράς με στόχο την προώθηση της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, τον Νοέμβριο, ένωσε για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με τη Morgan Stanley για τη διοργάνωση του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο, στο οποίο 28 εισηγμένες εταιρείες πραγματοποίησαν συναντήσεις με κορυφαίους ξένους θεσμικούς επενδυτές, ενώ τον Δεκέμβριο συμμετείχε στο 24ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum που διοργάνωσε στη Νέα Υόρκη η Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange). Με τίτλο «Sustaining Growth & Investment Momentum», το συνέδριο εστίασε στις επενδυτικές ευκαιρίες που αναδύονται στην Ελλάδα καθώς και στην ιδιαιτέρως βελτιωμένη εικόνα που παρουσιάζει η χώρα ως επενδυτικός και επιχειρηματικός προορισμός.

Τέλος, το 2022 ο Όμιλος ολοκλήρωσε μια σειρά από έργα με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει. Τον Νοέμβριο έθεσε σε εφαρμογή την νέα έκδοση του συστήματος συναλλαγών, ενώ ολοκλήρωσε, πρώτος στην Ελλάδα, την πιστοποίηση αυτόματης παροχής υπογραφών για υπηρεσίες ψηφιακής ταυτοποίησης.

Βιώσιμη ανάπτυξη

Όσον αφορά τον τομέα ESG [Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση], το 2022 ο Όμιλος δημιούργησε στην ιστοσελίδα του την ειδική πληροφοριακή ενότητα ATHEX BONDS GREENet, όπου προβάλλονται συγκεντρωμένα ομόλογα που διαπραγματεύονται στις αγορές του (Κύρια Αγορά, ΕΝ.Α) και κατά την έκδοσή τους προσδιόρισαν πως, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα (ICMA, CBI Certification, κλπ.), είτε θα αξιοποιήσουν τα αντλούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση Πράσινων, Κοινωνικών ή συνδυασμού Πράσινων και Κοινωνικών Έργων, είτε ότι οι αποδόσεις τους είναι συνδεδεμένες με ρήτρα αειφορίας.

Επίσης, προκειμένου να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς αλλά και σε κανονιστικές υποχρεώσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών δημοσίευσε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG, επικαιροποιώντας το περιεχόμενο και τους δείκτες σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιευμένα ή τροποποιημένα πρότυπα και τους κανονισμούς (SFDR, Taxonomy, GRI Standards 2021, TCFD, ΕΚΕΔ 2021 κλπ.).

Τέλος, το 2022 ο Όμιλος πιστοποιήθηκε με το Σήμα Ισότητας SHARE, το οποίο αποτυπώνει την έμπρακτη προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών εντός των επιχειρήσεων με στόχο την ισότητα των φύλων. Στο πλαίσιο της δέσμευσής του, μέσω του Σχεδίου Ισότητας που έχει δημοσιεύσει, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών θα συνεχίσει την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την ισότητα των φύλων και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή των εργαζομένων του. O Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών περιλαμβάνεται στις 18 πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν με το Σήμα SHARE.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Xρηματιστήριο Αθηνών