Στις 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΚΤΕΡ, κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Μεταξύ των θεμάτων, περιλαμβάνεται η έγκριση της οικονομικής χρήσης του 2022, οι αμοιβές των μελών του δ.σ. και η διάθεση δωρεάν μετοχών σε στελέχη και εργαζόμενους της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρει:

«Με την από 06/07/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 28η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο ELECTRA PALACE ATHENS, οδός Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα 10557, (αίθουσα Alkyoni-Electra, 1ος όροφος), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2022, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
 2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2022 και λήψη απόφασης διανομής μερίσματος. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση της απόφασης.
 3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2022 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.2023 έως 31.12.2023.
 4. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.
 5. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση
 6. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση
 7. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση
 8. Εγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, για κάθε επιτρεπόμενη εκ του νόμου χρήση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των σχετικών διατυπώσεων και διαδικασιών.
 9. Εγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018.
 10. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2023 και καθορισμός αμοιβής τους.
 11. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουλίου 2023, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 9 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε Επαναληπτική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, οδός Νίκης αρ. 15, Αθήνα 10557, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Ι. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας (αρχική και επαναληπτική) έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης, ήτοι της 23ης Ιουλίου 2023 (Ημερομηνία Καταγραφής).

Η ίδια Ημερομηνία Καταγραφής (δηλαδή, η 23η Ιουλίου 2023), ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δοθέντος ότι η ημερομηνία αυτής δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Για τη συμμετοχή των μετόχων στη Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική) δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών τους ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της Ημερομηνίας Καταγραφής και της ημερομηνίας της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής).

ΙΙ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιωμάτων ψήφου μέσω αντιπροσώπων

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Έντυπο πληρεξουσιότητας για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ekter.gr) και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57). Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι 26.07.2023 και ώρα 13:00 για την αρχική Συνέλευση ή μέχρι 07.08.2023 και ώρα 13:00 για την επαναληπτική Συνέλευση.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος : α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και γ’.

Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα (χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της) ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία. Επίσης δεν υπάρχει καταστατική πρόβλεψη που να επιτρέπει κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή αντικατάστασης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

ΙΙΙ. Δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, οι μέτοχοι έχουν, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα δικαιώματα:

i. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του ν.4548/2018.

ii. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παραγρ. 3 του ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια

αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση των μετόχων περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους i) και ii) ανωτέρω, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

 • Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, ισχύουν δε τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 ν. 4548/2018, δηλ. μπορούν να συμμετέχουν τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που είναι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.
 • Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

 1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.
 2. Μετά την αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας.
 3. Στις περιπτώσεις iv), v) και vi) ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Επίσης στις περιπτώσεις iv) και v) ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

Αντίστοιχες ημερομηνίες για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και για τυχόν επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση iv) ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας μέσω της ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ..

ΙV. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παραγρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανόμενης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ekter.gr) και σε έγχαρτη μορφή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μετόχων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., στο τηλ. 210 3259700, Fax 210 3259710, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις