Την υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών ανακοινώνει η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, όσον αφορά στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης, καθώς και στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.14 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.7.2023 ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, την υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών για την απόκτηση από την Εταιρεία (ή από οποιαδήποτε από τις Θυγατρικές της) ιδίων υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών σε ένα εύρος τιμών μεταξύ της τρέχουσας ονομαστικής αξίας της μετοχής, ήτοι επί του παρόντος Ευρώ 0,29 (ελάχιστη τιμή), και Ευρώ 3,00 (μέγιστη τιμή) ανά μετοχή, για χρονικό διάστημα 24 μηνών, αρχής γενομένης από την αμέσως επόμενη ημέρα της έγκρισής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.

Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που δύναται να αποκτηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών ανέρχεται σε 35.000.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό έως 1,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι το κόστος για την απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών κατά τους δώδεκα (12) πρώτους μήνες δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των Ευρώ 10.000.000.

Η απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών θα εξυπηρετεί όλους τους σκοπούς που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν διανομής ιδίων μετοχών, σε Μέλη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη η κεφαλαιακή επάρκεια και η ρευστότητα της Εταιρείας και του Ομίλου Εταιρειών της, ενώ οποιαδήποτε απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών θα γίνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιπρόσθετα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορηγήθηκε ειδική εξουσιοδότηση, προκειμένου να καθορίσει τυχόν άλλες λεπτομέρειες κατά τη διακριτική του ευχέρεια και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις