Σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση επενδύσεων στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τις διασυνδέσεις μεταξύ των χωρών ανακοίνωσε η Ευρ. Επιτροπή.

Στόχος είναι να επιταχυνθούν επενδύσεις ύψους 584 δισ. ευρώ έως το 2030 με σκοπό την πράσινη μετάβαση, το άνοιγμα μεγαλύερου ηλεκτρικού χώρου για ΑΠΕ αλλά και για την αξιοποίηση νέων πράσινων τεχνολογιών, όπως το υδρογόνο.

 Έργα Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PCI/PMI)

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης η Ευρ. Επιτροπή άναψε το πράσινο φως σε 166 Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και Έργα Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PMI) τα οποία αποσκοπούν στην ενεργειακή ασφάλεια και τον περιορισμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Ανάμεσά τους είναι και επτά ελληνικά πράσινα projects:

 1.   Ηλεκτρική διασύνδεση Ισραήλ — Κύπρου — Ελλάδας (γνωστή ως EUROASIA Interconnector), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα κοινού ενδιαφέροντος: Διασύνδεση μεταξύ Hadera (Ισραήλ) και Κοφίνου (Κύπρος) και Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου και Κορακιάς στην Κρήτη.

2.   Αγωγός διασύνδεσης υδρογόνου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, που περιλαμβάνει την εσωτερική υποδομή υδρογόνου στην Ελλάδα, ως τα σύνορα με τη Βουλγαρία, και την εσωτερική υποδομή υδρογόνου στη Βουλγαρία, ως τα σύνορα με την Ελλάδα.

3.   Αγωγός από τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου ως την ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω Κύπρου και Κρήτης (γνωστός ως αγωγός EastMed), με σταθμό μέτρησης και ρύθμισης στη Μεγαλόπολη.

4.   Ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου – Ελλάδας (GREGY Interconnector)

5.   Υποθαλάσσια αποθήκη CO2 στον Πρίνο που αφορά τη μεταφορά εκπομπών αερίου από την Ελλάδα μέσω αγωγού και με πλοίο από Βουλγαρία, Ουγγαρία, Κύπρος, Ιταλία και Σλοβενία.

6.   το αντλησιοταμιευτικό της Αμφιλοχίας και

7.   η μονάδα μπαταριών της Πτολεμαΐδας

 Η Κομισιόν για τα έργα

 Η Ευρ. Επιτροπή με ανακοίνωση της αναφέρει ότι με την έγκριση του πρώτου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και έργων αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ΕΑΕ), ο οποίος συνάδει πλήρως με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, πραγματοποιεί σήμερα ένα ακόμη βήμα για να καταστήσει το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ ικανό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Αυτά τα βασικά διασυνοριακά έργα υποδομών θα βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για την ενέργεια και το κλίμα. Τα έργα θα επωφεληθούν από απλουστευμένες διαδικασίες αδειοδότησης και κανονιστικές διαδικασίες, και θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) της ΕΕ.

Ο κατάλογος αυτός εγκρίνεται στο πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας (ΔΕΔ-Ε), ο οποίος θέτει τέλος στη στήριξη των υποδομών ορυκτών καυσίμων και επικεντρώνεται στις διασυνοριακές ενεργειακές υποδομές του μέλλοντος. Περιλαμβάνει ΕΚΕ, τα οποία είναι έργα εντός της επικράτειας της ΕΕ, και για πρώτη φορά ΕΑΕ, τα οποία συνδέουν την ΕΕ με άλλες χώρες. Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε τα έργα να ολοκληρωθούν γρήγορα και να μπορέσουν να συμβάλουν στον διπλασιασμό της δυναμικότητας δικτύου της ΕΕ έως το 2030 και στην επίτευξη του στόχου της να ανέλθει στο 42,5 % το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Από τα 166 επιλεγμένα έργα:

  • πάνω από τα μισά (85) είναι έργα ηλεκτρικής ενέργειας, υπεράκτιων και έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, πολλά από τα οποία αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μεταξύ 2027 και 2030.
  • για πρώτη φορά, περιλαμβάνονται έργα υδρογόνου και ηλεκτρολυτικών κυψελών (65), τα οποία θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος και της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας της ΕΕ.
  • ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης 14 έργα δικτύων CO2 σύμφωνα με τους στόχους που έχουμε θέσει όσον αφορά τη δημιουργία αγοράς για τη δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.

 Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 Ο κατάλογος των ΕΚΕ και των ΕΑΕ εκδόθηκε σήμερα από την Επιτροπή, ως κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του κανονισμού ΔΕΔ-Ε, και στη συνέχεια θα υποβληθεί προς έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και οι δύο συννομοθέτες έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αποδεχθούν ή να απορρίψουν πλήρως τον κατάλογο, αλλά δεν μπορούν να τον τροποποιήσουν. Η διαδικασία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες, εφόσον ζητηθεί από τους συννομοθέτες. Μόλις εγκριθεί ο κατάλογος, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους φορείς υλοποίησης έργων και τα κράτη μέλη για να στηρίξει την ταχεία εφαρμογή του εν λόγω καταλόγου έργων, σύμφωνα με τα ενισχυμένα μέτρα που προτάθηκαν σήμερα στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα δίκτυα.

 Σχέδιο δράσης για τα ηλεκτρικά δίκτυα

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα και το Σχέδιο Δράσης για την επιτάχυνση των επενδύσεων στα ηλεκτρικά δίκτυα.

Όπως σημειώνει, «τα διασυνδεδεμένα και σταθερά ενεργειακά δίκτυα αποτελούν τον κορμό της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ και είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης». Με στόχο να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Επιτροπή προτείνει σήμερα ένα σχέδιο δράσης ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα και θα αναπτυχθούν περαιτέρω και ταχύτερα. Η Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει ένα υποστηρικτικό νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με την πλήρη ενοποίηση των αγορών της ΕΕ, το εκσυγχρονισμένο δίκτυο υποδομών θα εξασφαλίσει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα οφέλη της φθηνότερης και καθαρότερης ενέργειας.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 60 % περίπου από τώρα έως το 2030. Τα δίκτυα θα πρέπει να εξυπηρετούν ένα πιο ψηφιοποιημένο, αποκεντρωμένο και ευέλικτο σύστημα με εκατομμύρια ηλιακούς συλλέκτες στέγης, αντλίες θερμότητας και τοπικές ενεργειακές κοινότητες που θα μοιράζονται τους πόρους τους, περισσότερες υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα συνδέονται στο δίκτυο, περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα για φόρτιση και αυξανόμενες ανάγκες παραγωγής υδρογόνου. Δεδομένου ότι το 40 % των δικτύων διανομής μας είναι παλαιότερα των 40 ετών και η διασυνοριακή δυναμικότητα μεταφοράς αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2030, απαιτούνται επενδύσεις ύψους 584 δισ. ευρώ.

Ψηφιοποίηση και επέκταση

Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων όσον αφορά την επέκταση, την ψηφιοποίηση και την καλύτερη χρήση των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, προσδιορίζει δε συγκεκριμένες και εξατομικευμένες δράσεις που θα συμβάλουν στην αποδέσμευση των αναγκαίων επενδύσεων για την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας. Επίκεντρο των δράσεων είναι η υλοποίηση και η ταχεία τελεσφόρηση, με στόχο την έγκαιρη συμβολή στην επίτευξη των στόχων μας για το 2030:

  • επιτάχυνση της υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος και ανάπτυξη νέων έργων με πολιτική καθοδήγηση, ενισχυμένη παρακολούθηση και περισσότερες προτάσεις·
  • βελτίωση του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των δικτύων για την υποδοχή περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ικανοποίηση μεγαλύτερης ζήτησης εξηλεκτρισμού, συμπεριλαμβανομένου του υδρογόνου, στο ενεργειακό σύστημα διά της καθοδήγησης του έργου των διαχειριστών συστημάτων, καθώς και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών·
  • θέσπιση κανονιστικών κινήτρων μέσω καθοδήγησης σχετικά με τις προληπτικές, μελλοντοστραφείς επενδύσεις και τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους για υπεράκτια έργα·
  • παροχή κινήτρων για καλύτερη χρήση των δικτύων με ενισχυμένη διαφάνεια και βελτιωμένα τιμολόγια δικτύου για ευφυέστερα δίκτυα, αποδοτικότητα και καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις διά της στήριξης της συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων και των συστάσεων του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER)·
  • βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για έργα δικτύων διά της αύξησης της προβολής των ευκαιριών για χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, ειδικά για ευφυή δίκτυα και για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής·
  • τόνωση της ταχύτερης αδειοδότησης για την ανάπτυξη δικτύων διά της παροχής τεχνικής υποστήριξης στις αρχές και κατευθύνσεων για περισσότερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινοτήτων·
  • βελτίωση και διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού δικτύου, μεταξύ άλλων διά της εναρμόνισης των απαιτήσεων βιομηχανικής παραγωγής με στόχο τη σύνδεση παραγωγής και ζήτησης.
Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Green