Με θέμα τη συγκρότηση εκ νέου σε σώμα συνήλθαν αυτόκλητα τα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου της Ελλάκτωρ, σε συνέχεια της από 11 Ιανουαρίου 2024 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι : ο κ. Π. Αλαμάνος και οι κυρίες Α. Χατζηπέτρου και Ε. Λειβαδάρου
Μοναδικό Θέμα : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ’ άρθρο 44 v. 4449/2017) σε Σώμα Κατόπιν της παραίτησης της κας Ιωάννας Δρέττα, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 15η.12.2023 για την αντικατάστασή της από την κ. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα την ίδια ημεροχρονολογία με την ανωτέρω σύνθεση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις 11 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση τα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (η «Επιτροπή»), σε συνέχεια της από 11 Ιανουαρίου 2024 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να συγκροτηθούν εκ νέου σε Σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι : ο κ. Π. Αλαμάνος και οι κυρίες Α. Χατζηπέτρου και Ε. Λειβαδάρου
Μοναδικό Θέμα : Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου (κατ’ άρθρο 44 v. 4449/2017) σε Σώμα Κατόπιν της παραίτησης της κας Ιωάννας Δρέττα, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 15η.12.2023 για την αντικατάστασή της από την κ. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα την ίδια ημεροχρονολογία με την ανωτέρω σύνθεση.

Εν συνεχεία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Ιανουαρίου 2024 κλήθηκε να επιβεβαιώσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επικύρωσε και επιβεβαίωσε ότι α) η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή), β) αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, γ) η θητεία της είναι αντίστοιχη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής του, ήτοι 27.01.2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2026 και δ) την παραμονή και επανεκλογή των εναπομεινάντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν της επιβεβαίωσης και επικύρωσης του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 11η Ιανουαρίου 2024 κατά τα ανωτέρω, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο και να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της
Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 & 2 του Ν.4706/2020, Μέλος
της Επιτροπής Ελέγχου,
3. Ευγενία Λειβαδάρου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του αρ. 9 του ν. 4706/20, Μέλος
της Επιτροπής Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κάτωθι:

Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας: Άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020.
Γνώση τομέα δραστηριότητας. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.
Γνώση Ελεγκτικής ή λογιστικής. Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος διαθέτει αποδεδειγμένη σημαντική εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν.4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Γενικά και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις