Σημαντική βελτίωση του συνόλου των οικονομικών της μεγεθών ενέγραψε για το 2023 ο όμιλος Εβροφάρμα.

Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.246 χιλ. (προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων ανέρχεται σε € 5.546 χιλ.) έναντι € 3.595 χιλ. της προηγούμενης χρήσης αυξημένο κατά 46% για τον Όμιλο και € 3.504 χιλ. έναντι € 1.944 χιλ. της προηγούμενης χρήσης αυξημένο κατά 80% για την εταιρεία.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 2.707 χιλ. κέρδη παρουσιάζοντας αύξηση 78%σε σχέση με την προηγούμενη χρήση όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 1.522 χιλ. κέρδη. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε € 2.375 χιλ. κέρδη αυξημένα σε σχέση με τη συγκριτική
περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν € 246 χιλ. κέρδη.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδη € 2.202 χιλ. έναντι € 1.419 χιλ. της προηγούμενης χρήσης αυξημένο κατά 55% και το εταιρικό σε κέρδη € 2.133 χιλ. έναντι € 254 χιλ., αντίστοιχα.

Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε € 8.594 χιλ. έναντι € 7.048 χιλ. αυξημένο κατά 22% σε ενοποιημένο επίπεδο και σε € 7.020 χιλ., έναντι € 5.658 χιλ. αυξημένο κατά 24% σε εταιρικό επίπεδο.

Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 48.761 χιλ. έναντι € 45.381 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 7,4%, ενώ ο εταιρικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 40.799 χιλ. έναντι € 37.359 χιλ. της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας αύξηση 9,2%.

Εξαγωγές

Η αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας προήρθε κυρίως από τις πωλήσεις στο εξωτερικό, καθώς και από τα επώνυμα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Σε ποσοστό  ανάπτυξης οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 16% , οι επώνυμες πωλήσεις 14% και οι πωλήσεις ιδιωτικής ετικέτας 5%. Όλες οι βασικές κατηγορίες προϊόντων στο σύνολό τους
κατέγραψαν ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα οι πωλήσεις φρέσκου γάλακτος και γάλα με κακάο παρουσίασαν ανάπτυξη 21%, οι πωλήσεις Κεφίρ και Αριάνι ανάπτυξη 39%, οι πωλήσεις γιαουρτιού οριακή ανάπτυξη 2%, οι πωλήσεις φέτας και λευκού τυριού ανάπτυξη 13%.

Σε όρους όγκου πωλήσεων, κατά το 1ο εξάμηνο του 2023 παρουσιάστηκε μείωση, ως αποτέλεσμα των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας. Αυτή η εικόνα
αντιστράφηκε στο 2ο εξάμηνο του 2023, με αποτέλεσμα στο σύνολο του έτους η εταιρεία να καταγράψει αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 4% .

Η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους για την εταιρεία προήρθε αρχικά από την ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων προστιθέμενης αξίας, όπως τα βιολογικά προϊόντα και τα λειτουργικά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, προϊόντα καινοτόμα που απολαμβάνουν υψηλής αποδοχής στις αγορές του εξωτερικού. Ταυτόχρονα,
σημαντική επιρροή στη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους είχε η ολοκλήρωση των επενδυτικών έργων στο Διδυμότειχο, οι οποίες αφορούσαν βελτίωση του κόστους παραγωγής.

Συγκράτηση του κόστους

Επιπρόσθετα, οι ενέργειες συγκράτησης του κόστους διάθεσης των προϊόντων που πραγματοποίησε η εταιρεία σε όλη τη διάρκεια του 2023, συντέλεσαν στην
αντιστάθμιση του αυξημένου μισθολογικού κόστους και του ιδιαίτερα αυξημένου χρηματοοικονομικού κόστους. Αντίστοιχα, οι υποδομές στη θυγατρική εταιρεία Campus και ο υψηλός δείκτης αναπαραγωγής βοήθησαν στο να συγκρατηθεί το μεικτό περιθώριο κέρδους παρά τις αυξημένες τιμές των ζωοτροφών.

Το μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2023, αποφάσισε να προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Οι επενδύσεις του ομίλου συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2023, ολοκληρώνοντας έργα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του ομίλου. Σύμφωνα με τη διαχρονική δέσμευση της Εβροφάρμα για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη, εγκαταστάθηκε στο εργοστάσιο Διδυμοτείχου φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος
750kW, τέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ψύξης αμμωνίας και η εγκατάσταση νέου ατμολέβητα. Τέλος, κατασκευάστηκαν νέοι χώροι υποδοχής και φύλαξης σιτηρών και ζωοτροφών στην θυγατρική.

Οι προκλήσεις

Η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να κινηθεί με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα της διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλό επίπεδο μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2024, καθώς και της γεωπολιτικής κρίσης. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος στη λωρίδα της Γάζας, καθώς και τα προβλήματα της
ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά θάλασσα, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος αβεβαιότητας που μπορεί να οδηγήσει σε νέο κύμα αύξησης των τιμών ενέργειας. Ταυτόχρονα, η διαρκής πίεση για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην ελληνική αγορά μέσω μείωσης τιμών πώλησης των προϊόντων, αύξησης των προσφορών και την
εφαρμογή των νέων μέτρων της ελληνικής κυβέρνησης, αναμένεται να συμπιέσουν το μεικτό περιθώριο κέρδους του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων.

Ωστόσο, η διοίκηση της Εβροφάρμα παρακολουθώντας στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη πορεία της ελληνικής οικονομίας, διατηρεί συγκρατημένη αισιοδοξία για τη χρήση του 2024. Καθώς, με βάση τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, τα οποία είναι η καθετοποιημένη παραγωγή, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και το ευρύ προϊοντικό μείγμα, βρίσκεται σε θέση να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αξιοποιήσει κάθε τυχόν μελλοντική ευκαιρία με σκοπό την περεταίρω βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.

Νέο επενδυτικό πλάνο

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης του ομίλου παραμένει η παραγωγή υψηλής ποιότητας ιδιοπαραγόμενου αγελαδινού γάλακτος και η διάθεση στον τελικό καταναλωτή ανώτερης ποιότητας γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων. Προς την κατεύθυνση αυτή, εντός του 2024, αναμένεται σημαντική αύξηση των εξαγωγών, όχι μόνο σε χώρες της Ευρώπης αλλά και σε τρίτες χώρες.

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει νέο επενδυτικό πλάνο με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής. Τέλος, θα συνεχιστούν οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την βελτίωση λήψης αποφάσεων.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Παπαδόγλου (Nexi Ελλάδος): Μεταρρυθμίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων
Επιχειρήσεις |

Παπαδόγλου (Nexi Ελλάδος): Μεταρρυθμίσεις και κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων

«Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να δίνουν στην αγορά την ευκαιρία να "αναπνέει" προκειμένου να αναπτύσσεται σταθερά», ανέφερε ο Νίκος Παπαδόγλου στο 28th Annual Economist Government Roundtable

Netcompany-Intrasoft: Πραγματοποιώντας κομβικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη
Επιχειρήσεις |

Netcompany-Intrasoft: Πραγματοποιώντας κομβικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Σε βάθος τριών δεκαετιών, η εταιρεία έχει χτίσει πολύτιμη τεχνογνωσία, πραγματοποιώντας στρατηγικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και προσφέροντας υπηρεσίες που βρίσκονται σταθερά στην αιχμή της τεχνολογίας