Στις 19 Ιουνίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Motor Oil, η οποία μεταξύ άλλων αναμένεται να εγκρίνει την πρόταση για τη διανομή μερίσματος.

Ηλέκτωρ: Μεγαλώνει η Motor Oil με την εξαγορά της – Η στροφή της Ελλάκτωρ

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη γ.σ. τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2023 συνολικού ποσού 199,4 εκατ. ευρώ ή 1,80 ευρώ ανά μετοχή. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2023 το ποσό των 44.313.192 ευρώ (0,40 ευρώ ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1,40 ευρώ ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2024.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) σε ενοποιημένη και μη βάση,
  συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, των δηλώσεων των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου
  που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και τον Ν. 4706/2020, της Έκθεσης
  Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2023 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2023 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018), απαλλαγή των Ορκωτών
  Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και υποβολή της έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού
  Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Νόμου 4706/2020.
 3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος.
 4. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017.
 5. Έγκριση διάθεσης κερδών και μερίσματος για τη χρήση 2023.
 6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2024.
 8. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.
 9. Διανομή σε μέλη του Δ.Σ. και ανώτατα διευθυντικά στελέχη μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
 10. Διανομή στο Προσωπικό μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2023 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
 11. Λήψη απόφασης δέσμευσης κερδών εις νέον ποσού €3.528.063,04 από τα αποτελέσματα χρήσης 2023 και μετατροπή αυτών σε έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά για την κάλυψη του 100% της Ιδίας Συμμετοχής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας των Μονάδων Ατμοσφαιρικής Απόσταξης και Αλκυλίωσης του Διυλιστηρίου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» που έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 131731/ ΥΠΕ/7/00031/Ε/Ν.4399/2016/ 18-12-2019 Απόφαση Υπαγωγής.
 12. Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των Μελών Δ.Σ. για την οικονομική Χρήση 2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του
  Νόμου 4548/2018.
 13. Έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.
 14. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις