Στα 6,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο του τρεχουσών συναλλαγών το πρώτο τετράμηνο του έτους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 6,8 δισεκ. ευρώ.

Τον Απρίλιο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 822,0 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 2,7 δισεκ. ευρώ.

Servicers: Διαχειρίζονται δάνεια πάνω από 70 δισ. ευρώ

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,8% (6,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 21,4% (21,5% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 15,5% (11,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 23,3% (23,7% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή αύξηση λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του πλεονάσματος πρωτίστως του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,9%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, αντανακλώντας τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε μικρή αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία σε κάποιο βαθμό αντισταθμίστηκε από την καταγραφή καθαρών εισπράξεων έναντι καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Το έλλειμμα

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,1 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 6,8 δισεκ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, λόγω της ταυτόχρονης μείωσης των εξαγωγών και αύξησης των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 5,7% (‑7,2% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,5% (6,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 3,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αύξηση κατά 7,9% (‑6,0% και 8,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και σε, μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου μεταφορών, που αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών. Σε σχέση με το πρώτο τετράμηνο του 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 20,0% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 22,0%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2023, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2024, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2023, το οποίο διαμορφώθηκε σε 115,3 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως την καταγραφή καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το πρώτο τετράμηνο του 2023, το οποίο διαμορφώθηκε σε 540,2 εκατ. ευρώ, αφενός λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και αφετέρου λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Απρίλιο του 2024, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισεκ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων διευρύνθηκε, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, και διαμορφώθηκε σε 7,4 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Απρίλιο του 2024, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν καθαρές ροές ύψους 60,4 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 316,9 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά σχεδόν εξ ολοκλήρου την αύξηση κατά 1,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 79,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της μείωσης κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 228,0 εκατ. ευρώ) και την αύξηση κατά 183,8 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 3,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 228,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν, έως ένα βαθμό, από τη μείωση κατά 395,3 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Η εικόνα του τετραμήνου

Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν καθαρές ροές ύψους 503,7 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, καταγράφηκαν καθαρές ροές ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 3,9 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 3,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 4,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 740,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από την αύξηση κατά 316,2 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους. Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με τη μείωση κατά 2,3 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους και, σε μικρότερο βαθμό, με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 740,0 εκατ. ευρώ), που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση κατά 2,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Απριλίου του 2024, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 13,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 12,0 δισεκ. ευρώ στο τέλος Απριλίου του 2023.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Οικονομία
Δημόσιο χρέος: Τι συμβαίνει με το ελληνικό χρέος; – Οι επόμενες κινήσεις
Οικονομία |

Τι συμβαίνει με το ελληνικό χρέος; - Οι επόμενες κινήσεις

Το δυσθεώρητο ύψος, η συνεχιζόμενη μείωση ως προς το ΑΕΠ και ο...ανταγωνισμός με την Ιταλία - Ποιο είναι το κυβερνητικό σχέδιο που περιλαμβάνει τη μείωση του μαξιλαριού» - Τα 3 ανησυχητικά στοιχεία μέχρι το 2027

Ενεργοβόρες βιομηχανίες: Ζητούν αποζημίωση για τις υψηλές τιμές στο ρεύμα
Βιομηχανία |

Αποζημιώσεις για τις υψηλές τιμές ρεύματος ζητούν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες

Οι ενεργοβόρες βιομηχανίες με ανακοίνωση του φορέα εκπροσώπησης τους την ΕΒΙΚΕΝ καλούν τους αρμόδιους να λάβουν μέτρα για τις υψηλές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος