Η ελληνική σημαία εκτός από ποιοτική είναι πια άκρως ανταγωνιστική καθώς το προηγούμενο διάστημα ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση νομοθετικών αστοχιών που είχαν πλήξει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νηολογίου.

Τα παραπάνω μήνυμα στέλνει προς κάθε κατεύθυνση από τον πρόλογο της ετήσιας έκθεσης της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) ο πρόεδρος της κ. Θεόδωρος Βενιάμης, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να ξεπερασθούν και οι καθυστερήσεις στην «επιβεβληµένη ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση» του νηολογίου.

Ο πρόεδρος της ΕΕΕ στο μήνυμα του προς τους αναγνώστες της έκθεσης εστιάζει επίσης στην «κοινή δεδηλωµένη επιθυμία πολιτείας και ναυτιλίας» για την αναβίωση της ναυτοσύνης στον τόπο µας, αναπόσπαστο όπως τονίζει «στοιχείο του ελληνικού ναυτιλιακού θαύµατος, και στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει την «συντονισµένη προσπάθεια ενηµέρωσης και προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό επάγγελµα» που ξεκίνησε πριν λίγους μήνες.

Πρόσκληση

Η  μεγάλη ελληνική ναυτιλία απευθύνει, όπως υπογραμμίζει,  µια ανοικτή πρόσκληση σε «µια θάλασσα ευκαιρίες», µε ανοικτούς ορίζοντες επαγγελµατικής και προσωπικής ανέλιξης, σε µια εποχή µε ιδιαίτερες προκλήσεις για εργασιακή αποκατάσταση. Η προσέλκυση των νέων στο ναυτικό επάγγελµα, σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη περαιτέρω αύξηση της δυναµικότητας των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού, καθώς και τον αναµενόµενο εκσυγχρονισµό της ναυτικής εκπαίδευσης, θα συντελέσουν καθοριστικά, ώστε να µην χαθεί η ναυτική τεχνογνωσία από τον τόπο µας και να αυξηθεί η παρουσία των Ελλήνων ναυτικών στην ελληνόκτητη ναυτιλία, στόχοι που, σε κάθε περίπτωση, απαιτούν επιµονή και προσήλωση για την επίτευξή τους.

Ο κ. Βενιάμης δεν παραλείπει να αναφερθεί και στις  περιβαλλοντικές και νομοθετικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ναυτιλία, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι «επικροτούµε και υποστηρίζουµε τις συνεχιζόµενες προσπάθειες στον ΙΜΟ, τον αρµόδιο ρυθµιστή του κανονιστικού πλαισίου των θαλασσίων µεταφορών παγκοσµίως, οι οποίες όµως δεν θα πρέπει να υποσκάπτονται από περιφερειακές ή/και µονοµερείς νοµοθετικές πρωτοβουλίες και ειδικότερα της ΕΕ».

Απεξάρτηση από άνθρακα

Η ΕΕΕ, τονίζει, είναι  σταθερά προσηλωµένη στην προστασία του περιβάλλοντος και στην απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα. Όµως, σε κάθε περίπτωση, σηµαντικότατο µερίδιο ευθύνης για την επίτευξη των στόχων αυτών ανήκει στους κατασκευαστές µηχανών πλοίων, στα ναυπηγεία και στους παραγωγούς και προµηθευτές καυσίµων, καθοριστική παράµετρος που δεν λαµβάνεται υπόψη. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι χωρίς σηµαντικές επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη από αυτούς τους εµπλεκόµενους φορείς, η ναυτιλιακή βιοµηχανία θα παραµείνει εξαρτηµένη από τον άνθρακα.

Στον αντίποδα, τα πλοία και οι πλοιοκτήτες είναι αυτοί που καλούνται ατυχώς να εφαρµόσουν άστοχες πολιτικές και παράγωγα νοµοθετήµατα, εισπρακτικού και µόνο χαρακτήρα.

Σχετικά µε τις πρόσφατες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δέσµη µέτρων “Fit for 55”, το ευρωπαϊκό Σύστηµα Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών (EU ETS), ως περιφερειακό αγορακεντρικό µέτρο, είναι ασύµβατο µε τον παγκόσµιο χαρακτήρα των θαλάσσιων µεταφορών, καθώς και µε τον τρόπο λειτουργίας της ναυτιλίας, ενώ υπονοµεύει σοβαρά τις συνεχιζόµενες διεθνείς προσπάθειες και διαπραγµατεύσεις για την απανθρακοποίηση του τοµέα, σύμφωνα με τον κ. Βενιάμη. Παρόλα αυτά, τουλάχιστον η αναγνώριση εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ευθύνης των ναυλωτών για την κάλυψη του κόστους συµµόρφωσης στο πλαίσιο της πρότασης ένταξης της ναυτιλίας EU ETS είναι µία θεµελιώδης αρχή βάσει του κανόνα «ο ρυπαίνων πληρώνει», την οποία η ΕΕΕ ανέδειξε εξ αρχής.

Η αρχή αυτή πρέπει να αποτελέσει, όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΕΕ, την αφετηρία των επικείµενων διαβουλεύσεων στα ευρωπαϊκά όργανα, καθώς µπορεί να φέρει απτά αποτελέσµατα στη µάχη κατά της κλιµατικής αλλαγής, χωρίς να διακυβεύεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Η ελληνική ναυτιλία, µε την τεχνογνωσία και εµπειρία που κατέχουν τα µέλη της ως hands-on επιχειρηµατίες, δεσµεύεται να συνεχίσει να συνδράµει εποικοδοµητικά και στις προσεχείς διαπραγµατεύσεις, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προωθώντας φιλόδοξες αλλά και ταυτόχρονα εφικτές και ρεαλιστικές λύσεις. ∆ιότι µόνο τέτοιες λύσεις µπορούν να εγγυηθούν την ουσιαστική βελτίωση του αποτυπώµατος άνθρακα της βιοµηχανίας, αλλά και να εξασφαλίσουν τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του στρατηγικού αυτού τοµέα µε τα πολλαπλά οφέλη για την ΕΕ και τους πολίτες της.

Στρατηγικό κεφάλαιο

Ο κ. Βενιάμης υπενθυμίζει ότι 40 χρόνια από την επέτειο της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΕ, ο ελληνόκτητος στόλος αντιπροσωπεύει το 58% του στόλου που ελέγχεται από την ΕΕ, αποτελώντας στρατηγικό κεφάλαιο για αυτήν και ακρογωνιαίο λίθο του ευρωπαϊκού ναυτιλιακού cluster, στοιχεία που ενισχύουν τον καθοριστικό ρόλο µας στα τεκταινόµενα στην ΕΕ.

Επιπλέον ο Πρόεδρος της ΕΕΕ ζητά να αναγνωρισθεί ο κομβικός ρόλος της ναυτιλίας την παγκόσμια ανάπτυξη και ευημερία καθώς όπως σημειώνει η ναυτιλία ως κλάδος προσφέρει αναντικατάστατες υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας τα βασικά αγαθά που χρειάζεται η κοινωνία µας σε καιρούς ειρήνης αλλά και κρίσεων. Παρά την καθοριστική της υπόσταση στο διεθνές εµπόριο και οικονοµία, η ναυτιλία δεν τυγχάνει της αναγνώρισης και της υποστήριξης που της αξίζει λέει ο κ. βενιάμης και συμπληρώνει «δυστυχώς, απουσιάζει από τις προτεραιότητες των πολιτικών ιθυνόντων». Μ

Τέλος ο πρόεδρος της ΕΕΕ αναγφέρεται και στο κοινωνικό έργο του ελληνικού εφοπλισμού και ιδιαίτερα στην πολύπλευρη δραστηριότητα της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισµού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ» η οποία «συνεχίζει µε αµείωτο ρυθµό το πολυδιάστατο κοινωφελές έργο της. Υλοποιεί µε συνέπεια όλα τα προγράµµατα που είχε εξαγγείλει σε τοµείς όπως η δηµόσια υγεία, παιδεία, εθνική άµυνα και προστασία του πολίτη, ενώ προωθεί συνεχώς νέες δράσεις, ανταποκρινόµενη στις αυξανόµενες ανάγκες του κοινωνικού ιστού και υπηρετώντας πιστά το όραµα της ναυτιλιακής οικογένειας, να είναι ουσιαστικός αρωγός στην κοινωνία»

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Ναυτιλία