Με προσαρμοσμένα, εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων καθαρά κέρδη 297 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο του 2021 για την Alpha Bank έναντι 120 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο συστημικός όμιλος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση για τα εταιρικά αποτελέσματα, πέτυχε ισχυρή λειτουργική επίδοση και συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού και εξυγίανσής της, με την κωδική ονομασία «Project Tomorrow».

Ο Διευθύνων Σύμβουλός της  Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε σχετικά ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy τον Ιούνιο και η υπογραφή της συμφωνίας για το Project Cosmos τον Οκτώβριο συνιστούν σημαντική πρόοδο στην προσπάθειά μας να μετασχηματίσουμε την Alpha Bank σε μία Τράπεζα πιο ανθεκτική και αποδοτική, ικανή να αξιοποιήσει το ακόμη ισχυρότερο κεφαλαιακό της προφίλ για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των Μετόχων, των Πελατών και της Κοινωνίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόοδος καταγράφεται  σε βασικά οικονομικά στοιχεία της τράπεζας στο εννεάμηνο 2021. Συγκεκριμένα:

  • Η τράπεζα πέτυχε απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων ύψους 5,8%
  • Παρείχε σημαντική στήριξη στην ελληνική οικονομία, με δάνεια  3,8 δισ. ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, με παράλληλη επιτάχυνση του ρυθμού πιστωτικής της επέκτασης
  • Επετεύχθη ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες σε  109,8 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο του 2021, επίδοση που ξεπερνά τον στόχο των  100 εκατ. ευρώ για δεύτερο συνεχές τρίμηνο
  • Έχει επιτύχει ήδη περίπου το 50% του προβλεπόμενου για την περίοδο 2021-2024 στόχου μείωσης του κόστους, διασφαλίζοντας οφέλη, αρχής γενομένης από το 2022.
  • Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου μειώνεται σε ποσοστό χαμηλότερο του 1% για τρίτο συνεχές τρίμηνο

Τα βασικά μεγέθη 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Alpha Bank, καταγράφηκαν οι ακόλουθες επιδόσεις:

· Tο γ’ τρίμηνο 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα της απόσχισης της Cepal.

Στο εννεάμηνο 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα για τον Όμιλο μειώθηκαν κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού.

Η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει το 50% του τεθέντος στόχου μείωσης του κόστους για τα έτη 2021-2024.

· Το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VSS) που ολοκλήρωσε η Τράπεζα στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2021, αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αποχώρηση περισσότερων από 550 Εργαζομένων, με εκτιμώμενο όφελος περίπου  24 εκατ. ευρώ στις Δαπάνες Προσωπικού, σε ετήσια βάση.

Ως αποτέλεσμα του επιτυχούς Προγράμματος VSS καθώς και των αυξημένων αποχωρήσεων, ο αριθμός του Προσωπικού της Τράπεζας στην Ελλάδα αναμένεται να μειωθεί σημαντικά σε περίπου 5.500 Εργαζομένους.

· Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων διαμορφώθηκε σε  200,9 εκατ. ευρώ έναντι  246,5 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, επίδοση που οφείλεται στην αποαναγνώριση της περιμέτρου του χαρτοφυλακίου Galaxy.

· Το γ΄ τρίμηνο 2021, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε  437 εκατ. ευρώ, έναντι  127,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, εκ των οποίων  354,5 εκατ. ευρώ αφορούν σε συναλλαγές ΜΕΑ, σχετιζόμενων κυρίως με την επίπτωση των συναλλαγών Cosmos και Orbit, εκ των οποίων η αναταξινόμηση της περιμέτρου των δανείων της πρώτης στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση» πραγματοποιήθηκε το γ΄τρίμηνο.

Μη λαμβανομένων υπόψη των Zημιών απομείωσης αναφορικά με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, οι ζημίες απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μειώθηκαν περαιτέρω το γ’ τρίμηνο του 2021 σε  59 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το κόστος πιστωτικού κινδύνου (CοR) να διαμορφώνεται σε 60 μονάδες βάσης , δηλαδή χαμηλότερο του 1% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Από την άλλη, τα έξοδα διαχείρισης δανείων της Cepal, τα οποία αναταξινομήθηκαν στις «Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων» το γ’ τρίμηνο, ανήλθαν σε  24 εκατ. ευρώ.

Μη λαμβανομένων υπόψη των Zημιών απομείωσης αναφορικά με τις επικείμενες συναλλαγές χαρτοφυλακίων ΜΕΑ, το κόστος πιστωτικού κινδύνου ως ποσοστό των χορηγήσεων μετά από προβλέψεις αναμένεται να ανέλθει σε 90 μονάδες βάσης το 2021, χαμηλότερο του (αρχικού) τεθέντος στόχου βάσει του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

· Το Εννεάμηνο 2021, τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους ανήλθαν σε  297 εκατ. ευρώ.

Συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy2 και καταγράφηκαν το β’ τρίμηνο, το Αποτέλεσμα μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε  2,5 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας.

· Η κεφαλαιακή θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,5%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,9%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη την θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs) που προκύπτει από τη συναλλαγή Cosmos και αναμένεται να λογιστικοποιηθεί το δ’ τρίμηνο, οι εν λόγω Δείκτες διαμορφώνονται σε 17,2% και 14,5%, αντιστοίχως.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν σε 6 δισ. ευρώ. Συνολικά, στα επόμενα τρίμηνα, η Τράπεζα θα ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς της δείκτες κατά 60 μονάδες βάσης από την εφαρμογή εσωτερικών κεφαλαιακών μέτρων, τα οποία θα αντισταθμίσουν πλήρως την αρνητική επίπτωση για τις αναμενόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των Καθυστερήσεων.

· Τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν σε επίπεδα κάτω των  6 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά  2,9 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων της συναλλαγής Cosmos, στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», εν όψει της ολοκλήρωσής της.

Σε οργανικό επίπεδο, τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά  0,1 δισ. ευρώ το γ’ τρίμηνο, επίδοση σημαντικά καλύτερη της αναμενόμενης, γεγονός που επιτρέπει στην Τράπεζα την αναθεώρηση των στόχων που έχει θέσει για το σχηματισμό ΜΕΑ και το κόστος πιστωτικού κινδύνου για το 2021.

· O Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα (NPE ratio), διαμορφώθηκε σε 16,6% , ενώ σε επίπεδο Ομίλου, αναμένεται σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο να μειωθεί περαιτέρω σε 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα μέσα του 2022.

· Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 56%, ενώ στην Ελλάδα σε 51%. Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 86%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 124%.

· Το ισχυρό χρηματοδοτικό προφίλ του Ομίλου, αντανακλάται στον ισχυρό Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR), ο οποίος διαμορφώθηκε σε 189% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, έναντι 169% το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου, και στη σημαντική μείωση του Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις στο 77%, έναντι 96% το προηγούμενο έτος.

· Τον Σεπτέμβριο 2021, η Alpha Bank ολοκλήρωσε με επιτυχία την αρχική έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους  500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 2,625%, προσελκύοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ύψους  1 δισ. ευρώ επεκτείνοντας σημαντικά την επενδυτική της βάση.

· Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αυξήθηκε σε  13 δισ. ευρώ ευρώ, καθώς η Τράπεζα έκανε περαιτέρω χρήση του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ). Επωφελούμενη από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το γ’ τρίμηνο 2021 (- 7 μονάδες βάσης), συνεχίζοντας να επιδρά θετικά στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

· Tο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Alpha Bank “the alpha blueprint” το οποίο υλοποιείται δυναμικά, αναμένεται να αποτελέσει πυλώνα ουσιαστικής δομικής αλλαγής, οδηγώντας την Τράπεζα σε ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό επιχειρησιακό και λειτουργικό μοντέλο.

Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού, το οποίο απαιτεί συνολική επένδυση ύψους  430 εκατ. ευρώ, θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας για την ενίσχυση των εσόδων της κατά  350 εκατ. ευρώ και στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας της κατά  60 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση την περίοδο 2021 – 2024.

· Με εχέγγυο τις ήδη εξαιρετικές επιδόσεις της στις αξιολογήσεις που αφορούν στους στόχους ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), η Alpha Bank έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσεων, που στοχεύουν στην αειφορία και τη βιωσιμότητα και στην ευθυγράμμισή της με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών, τις προσδοκίες των επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις