Συγκεκριμένη δέσμευση αναλαμβάνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έναντι των επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην έκδοση του επταετούς διάρκειας ομολόγου με ρήτρα αειφορίας.

Με το πρωτοποριακό για την ελληνική αγορά χρηματοδοτικό εργαλείο, ο όμιλος αποσκοπεί στην άντληση 300 εκ. ευρώ θέτοντας ως στόχο τη μείωση της έντασης των αερίων θερμοκηπίου (τόνοι CO2/MWh) από τις δραστηριότητες του κατά 25% έως και το τέλος του 2025 σε σύγκριση με το 2021.

Αν δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος τότε το επιτόκιο του ομολόγου θα προσαυξηθεί με 0,20%. Η εισηγμένη επιχειρηματολογεί για την επίτευξη του προαναφερόμενου στόχου με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε έργα ΑΠΕ 3 Γιγαβάτ μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολόγου αλλά και με τη μείωση του περιβαλλοντικού και ενεργειακού αποτυπώματός του ομίλου μέσω της εφαρμογής του σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης που εφαρμόζει.

Επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται να δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για την πορεία του βασικού δείκτη επίδοσης που αναλαμβάνει με το συγκεκριμένο ομόλογο.

Τα ομόλογα με ρήτρα αειφορίας

Το πλαίσιο ομολόγου συνδεδεμένο με ρήτρα αειφορίας έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις Αρχές των Συνδεδεμένων με Ρήτρα Αειφορίας Ομολόγων (ΑΣΡΑΟ), που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA) τον Ιούνιο του 2020.

Τα Συνδεδεμένα με Ρήτρα Αειφορίας Ομόλογα («ΣΡΑΟ») είναι κάθε τύπου ομόλογα, των οποίων τα οικονομικά ή και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με το εάν ο εκδότης επιτυγχάνει προκαθορισμένους στόχους αειφορίας/ESG.

Τα ΣΡΑΟ είναι επομένως χρηματοδοτικά μέσα που συνδέονται με τις μελλοντικές επιδόσεις του εκάστοτε εκδότη. Υπό αυτή την έννοια, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεσμεύεται για την επίτευξη μελλοντικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που είναι ουσιαστικοί για τις δραστηριότητές της σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η κατανομή των κεφαλαίων

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του ομολόγου περιγράφει το πώς θα κατανείμει τα αντληθένατα κεφάλαια (291,7 εκ. ευρώ αφαιρουμένων των δαπανών της έκδοσης) κατά το διάστημα 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2028.

1.Ποσό έως 225 εκατ. ευρώγια τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας ή και θυγατρικών της ή και άλλων εταιριών και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει.

Πρόκειται για έργα που ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στα έργα είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, το καζίνο στο Ελληνικό και η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το φυσικό αέριο στην Κομοτηνή.

Επίσης μπορεί να διαθέσει μέρος των κεφαλαίων για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων.

2. Ποσό έως 46,7 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εκδότριας ή και θυγατρικών.

3. Ποσό έως 20 εκατ. ευρώ, για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού της εκδότριας ή και θυγατρικών.

Η δημόσια προσφορά

Το ομολογιακό δάνειο ύψους 300 εκ. ευρώ και επταετούς διάρκειας εκδίδεται από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα από δημόσια προσφορά. Το βιβλίο ανοίγει στις 8 Δεκεμβρίου και κλείνει το μεσημέρι στις 4 της 10ης Δεκεμβρίου. Ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές θα μπορούν τότε να εγγραφούν για την απόκτηση 300.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Στις 7 του μηνός θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης του ομολόγου.

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του επιτοκίου, του ομολόγου οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

• ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 90.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

• ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 210.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι έκδοση 300.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «ALPHA Τράπεζα A.E.», της «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και των Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της «Euroxx Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και της «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε.», των Μελών Η.ΒΙ.Π. καθώς και των Συμμετεχόντων που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων και των Κύριων Αναδόχων, θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης έχει ως εξής:

· 7 Δεκεμβρίου 2021 Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

· 8 Δεκεμβρίου 2021 Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.) -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. )

· 10 Δεκεμβρίου 2021 Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.) -εγγραφής επενδυτών στην έκδοση του ΚΟΔ (ώρα Ελλάδος 16:00)

· 10 Δεκεμβρίου 2021 Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.*

· 14 Δεκεμβρίου 2021 Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς. 14 Δεκεμβρίου 2021 Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

· 15 Δεκεμβρίου 2021 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Επιχειρήσεις
Ευρωπαϊκός Κανονισμός υποχρέωσε το «δεξί χέρι» του Σαββίδη να φύγει από το ΔΣ του ΟΛΘ
Επιχειρήσεις |

Ευρωπαϊκός Κανονισμός υποχρέωσε το «δεξί χέρι» του Σαββίδη να φύγει από το ΔΣ του ΟΛΘ

Η αποχώρηση του Αρτούρ Νταβιντιάν από το ΔΣ του ΟΛΘ ήταν αποτέλεσμα υποχρεωτικής συμμόρφωσης με Ευρωπαϊκό Κανονισμός στο πλαίσιο των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας