Είναι γνωστό ότι από 1.1.2017 ότι όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 12 παρ. 2 φορολογούμενοι, όσοι δηλαδή θεωρούνται, για την φορολογία, ότι αμείβονται ως μισθωτοί, πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (άρθρου 72 του ν.4446/2016). Άλλως η δαπάνη δεν θα θεωρηθεί ότι εκπίπτει φορολογικά (άρθρο 23 περ. (ιδ) του Ν.4172/2013).

Διαβάστε ακόμη: Ενοίκια –  Πότε εκπίπτουν και πότε όχι οι δαπάνες

  1. Ποιες αμοιβές αφορά

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (4172/2013)

Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:

α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,

β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,

γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,

δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,

ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α’ έως ε’ του παρόντος άρθρου.

Διαβάστε ακόμη: Πότε δεν εκπίπτουν τα τιμολόγια και οι δαπάνες πάνω από 500 ευρώ

  1. Ποια θεωρούνται ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο της ΑΑΔΕ , ΠΟΛ.1061/2017:

«Ως «ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής», για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, νοείται κάθε μέσο πληρωμής, κατά την έννοια της περ. ιδ’ του άρθρου 62 του νόμου αυτού, που απαιτεί τη μεσολάβηση ενός τηλεπικοινωνιακού ή ηλεκτρονικού δικτύου, όπως π.χ. η μεταφορά χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών («e-banking»), καρτών, το «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κ.λπ., ενώ η έννοια του «παρόχου υπηρεσιών πληρωμών» ορίζεται με τις διατάξεις της περ. δ’ του άρθρου 62 του ν.4446/2016 και είναι ευρύτερη από αυτή της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3862/2010. Επομένως, στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα γραφεία ταχυδρομικών επιταγών και τα ιδρύματα πληρωμών, ανεξάρτητα αν έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή (Ε.Ε., τρίτες χώρες).»

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πέραν της μεταφοράς χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και της χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ως κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης νοούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:

– Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),

– Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων,

– Η χρήση τραπεζικής επιταγής,

– Η έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού.

  1. Έκπτωση της δαπάνης μισθοδοσίας

Το ερώτημα που συνήθως τίθεται από τους συναδέλφους λογιστές φοροτεχνικούς είναι ο τρόπος ελέγχου για την ορθή πληρωμή της μισθοδοσίας, ειδικά για τα απλογραφικά, αλλά και το πότε εκπίπτει η δαπάνη αν δεν έχει εξοφληθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς.

  1. Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι απλή. Θα πρέπει να ζητηθεί από τον επιτηδευματία μια βεβαίωση ότι η εξόφληση της μισθοδοσίας του οικονομικού έτους π.χ. 2018, έχει εξοφληθεί με βάση την ΠΟΛ.1061/2017 ήτοι με τους παρακάτω τρόπους (εδώ θα αναφέρετε τους τρόπους εξόφλησης που αναγράφονται ανωτέρω).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος …………………………………………νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης …………… βεβαιώνω ότι :

Για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2017 στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013, η τμηματική ή ολική εξόφληση τους έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ημερομηνία ……../…../20…..

Ο Βεβαιών

  1. Στο δεύτερο ερώτημα την απάντηση την δίνει η ίδια η ΠΟΛ. 1061/2017:

«6. ………….

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή διαμεσολάβηση παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους που αφορά η δαπάνη, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά.»

Άρα αν για παράδειγμα δεν έχουν εξοφληθεί οι μήνες Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2018 και εξοφληθούν τον Ιανουάριο του 2020 , τότε η δαπάνη θα εκπέσει για το φορολογικό έτος 2018 και αν το 2020 εξοφληθεί με μετρητά , θα πρέπει η επιχείρηση να κάνει τροποποιητική δήλωση για το 2018 και να θεωρήσει το καθαρό ποσό που έδωσε  η επιχείρηση στον εργαζόμενο για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, σαν  δαπάνη μη εκπιπτόμενη, διορθώνοντας την αρχική δήλωση.

Προσοχή: Η δαπάνη εξετάζεται μηνιαία και αφορά το σύνολο του πληρωτέου ποσού. Δηλαδή έστω και αν πληρωθεί ένα ευρώ σε μετρητά η δαπάνη ολόκληρη, για τον μήνα τον συγκεκριμένο και τον συγκεκριμένο εργαζόμενο θεωρείται ΜΗ εκπιπτόμενη.

Η μη εκπεσιμότητα αφορά μόνο τα χρήματα που λαμβάνει ο εργαζόμενος και όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, που εκπίπτουν βάσει τις εμπρόθεσμης πληρωμής τους στο πρώην ΙΚΑ, νυν ΙΚΑ – ΕΦΚΑ. [περίπτωση «(γ) οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές» του άρθρου 23 του Ν.4172/2013]

Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts
Δημοπρασίες ενιαίας τιμής, υπερκέρδη, και οι Πανευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού
Experts |

Δημοπρασίες ενιαίας τιμής, υπερκέρδη, και οι Πανευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρισμού

Τα υπερκέρδη που προκύπτουν από τη δημοπρασία ενιαίας τιμής (όπως θα προέκυπταν και από εναλλακτικούς μηχανισμούς) συμβάλουν στην κάλυψη του μακροπρόθεσμου κόστους επένδυσης των παραγωγών