Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας – Αμοιβή εργαζομένων

1.1.1.  Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την Τρίτη 25.1.2022 και την Τετάρτη 26.1.2022 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (Περιοχές & Δραστηριότητες)

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ

1)      Τεύχος Β 187/24.1.2022 η απόφαση 14911/24-01-2022 του ΓΓΠΠ, Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 25η Ιανουαρίου 2022 και

2)      Τεύχος Β 189/24.1.2022 η απόφαση 14914/25-01-2022 του ΓΓΠΠ, Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας την 26η Ιανουαρίου 2022

Αφορά τις περιοχές:

Περιφέρειες

.  Αττικής,

.  Κρήτης και

.  Νοτίου Αιγαίου,

Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

.  Βοιωτίας και

.  Εύβοιας και

Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σε ποιες δομές του δημοσίου και σε ποιες επιχειρήσεις αναστέλλεται η λειτουργία

.   Έως τις 18:00 τα καταστήματα τροφίμων

Οι αποφάσεις, στο μόνο άρθρο, προβλέπουν αναλυτικά:

Την κήρυξη σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας, την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 (και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022), λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων, ως ακολούθως:

1. Στις Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, στις Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των δημοσίων υπηρεσιών, εξαιρουμένων:

(α) των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,

(β) των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,

(γ) των δομών υγείας,

(δ) των μέσων μαζικής μεταφοράς και

(ε) άλλων υπηρεσιών, η λειτουργία των οποίων είναι αναγκαία για τη διαχείριση του φαινομένου, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της οικείας οργανικής μονάδας, που κοινοποιείται στους υπαλλήλους με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. Στις ίδιες περιοχές αναστέλλεται η λειτουργία:

.  όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης και της τηλεκπαίδευσης), των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας,

.  των ιδιωτικών επιχειρήσεων, εκτός των

–  καταστημάτων τροφίμων, δύνανται να λειτουργήσουν την ίδια ημέρα, από τις 10:00 έως τις 18:00,

–  φαρμακείων και άλλων δομών υγείας,

–  πρατηρίων υγρών καυσίμων και

–  άλλων επιχειρήσεων που λειτουργούν κατά τις αργίες, όπως επίσης

–  επιχειρήσεων η λειτουργία των οποίων συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

.  Επιπλέον, αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων διανομής τροφίμων και ταχυδρομικών υπηρεσιών (courier).

1.1.2.  Τρόπος αμοιβής των εργαζομένων Τρίτη 25.1.2022 και Τετάρτη 26.1.2022 στις περιοχές που πλήττονται από έντονες χιονοπτώσεις και δεν εργάστηκαν ή εργάστηκαν.

i.        Εισαγωγή – προβληματισμοί

Πριν την έκδοση της πρώτης από τις πιο πάνω αποφάσεις του ΓΓΠΠ αλλά και μετά την έκδοση αυτής προέκυψε το αυτονόητο ερώτημα για το αν πληρωθούν οι εργαζόμενοι ή όχι και αν ναι πως;

Στο ερώτημα του τρόπου αντιμετώπισης των 2 ημερών αναστολής λειτουργίας, διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

–  Εργαζόμενοι που δεν εργάστηκαν και

–  Εργαζόμενοι που τηλεργάστηκαν ή σε επιχειρήσεις ή δραστηριότητες που επιτρέπεται η εργασία σύμφωνα με τις εν λόγω αποφάσεις καθώς και

–  Αν πρόκειται για γενική αργία όπως επικοινωνήθηκε στα ΜΜΕ, διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ii.        Επισημάνσεις – διευκρινίσεις

Κρίνουμε αναγκαίο να ξεκαθαρίσουμε τα εξής:

Επειδή, α. Οι αποφάσεις του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχουν τίτλο “Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας…λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών και τη λήψη σχετικών έκτακτων μέτρων”

β. Στο μόνο άρθρο αυτών των αποφάσεων και ειδικότερα στην παρ. αναφέρεται «2. Στις περιοχές της παρ. 1 αναστέλλεται η λειτουργία ……..» και

γ. Τα ΜΜΕ, οι εφημερίδες τα sites  κλπ αναφέρονται σε γενική αργία, όπως ήταν οι αρχικές δημοσιογραφικές πληροφορίες και οι οποίες έφτασαν στην πλειοψηφία των εργαζομένων και εργοδοτών.

Λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας έχουμε, τις παρακάτω δυνατότητες:

i)  Να δούμε τι ισχύει για τις αργίες.

Ο ν. 4808/2021 στο άρθρο  60 παρ. 1 κωδικοποιεί όλες τις αργίες και με την παρ. 2 «Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν  να ορίζονται και άλλες εορτές, μέχρι πέντε (5) κατ’ έτος, ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας ανά την Επικράτεια. Εφόσον πρόκειται για τοπικές αργίες, η αρμοδιότητα ανήκει στους περιφερειάρχες.  ….».

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την αμοιβή των αργιών υπάρχει υποχρέωση να συμπεριληφθούν και σε ΝΔ του 1955 για να δικαιούνται αμοιβή οι εργαζόμενοι που δεν θα εργαστούν.

Από την διατύπωση του άρθρου 60 προκύπτει ότι ο ΓΓΠΠ δεν μπορεί να καθορίσει αργίες αλλά έκτακτη ανάγκη δηλαδή ανωτέρα βία για τον εργοδότη.

Συνεπώς δεν πρόκειται για αργία.

ii) προβλέψεις στον Αστικό Κώδικα για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν όπως η ανωτέρα βία.

Εδώ έχουμε εξής:

–  την κλασσική περίπτωση του ΑΚ που αναλύουμε πιο κάτω (βλ. 1.2.3.) και η θα εφαρμοστεί για όσους δεν εργάστηκαν την Δευτέρα 24.1.2022 καθώς και αυτή που με νομοθετική πρωτοβουλία για την πανδημία του covid-19.

–  Για την πανδημία του covid-19, η πολιτεία αναλάμβανε το κόστος της για τους εργαζόμενους ο Κρατικός Προϋπολογισμός με ημερήσια αποζημίωση το 1/30 των 534€ καθώς και τις πραγματικές εισφορές των ημερών αναστολής. Η εφαρμογή του οποίου απαιτεί ειδική νομοθετική ρύθμιση.

iii.        Λύση που προκρίνει το Υπουργείο Εργασίας

Τελικά σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου εργασίας:

Πως θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι στις 25 και 26 Ιανουαρίου στις περιοχές που έκλεισαν οι επιχειρήσεις λόγω χιονοπτώσεων

25/01/2022

Οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν κανονικά από τους εργοδότες τους την 25/1 και 26/1

Από τον Κρατικό Προϋπολογισμό η καταβολή των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους λόγω κακοκαιρίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι στις περιοχές όπου ανεστάλη η λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν για τις 2 μέρες (25/1 και 26/1), κανονικά από τους εργοδότες τους.

Οι εργοδότες- επιχειρήσεις για τις 2 αυτές ημέρες απαλλάσσονται από την καταβολή των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τη σχετική νομοθετική ρύθμιση θα προωθήσει τις επόμενες μέρες το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

iv.        Ενέργειες εργοδότη σύμφωνα με την λύση του Υπουργείου

Κατά την γνώμη μας, με βάση την πιο πάνω ανακοίνωση, πρέπει τις ημέρες αυτές να τις υπολογίσουν, κανονικά στην μισθοδοσία του μήνα, για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι:

–  τηλεργαστηκαν ή

–  εργάστηκαν γιατί η επιχείρηση  δραστηριότητα επιτρεπόταν να εργαστεί ή

–  δεν εργάστηκαν λόγω αναστολής της δραστηριότητας με βάση τις εν αποφάσεις της ΓΓΠΠ με τις οποίες γίνεται «Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας»

Να καταβάλλουν τις αποδοχές που προκύπτουν μετά την αφαίρεση των εισφορών και φόρων που αντιστοιχούν, και

–  μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης με την οποία θα ορίζεται ο τρόπος καταβολής των εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό με πιθανή προσαρμογή των ΑΠΔ που θα υποβληθούν και θα αφορούν τις ημέρες 25 & 26 Ιανουαρίου για όσους δεν εργάστηκαν λόγω αναστολής λειτουργίας επιχείρησης ή δραστηριότητας ή όποια άλλη ενέργεια προκύψει από την νομοθετική ρύθμιση, που αναμένεται.

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts