1.   Νομοθετικό πλαίσιο

Το άρθρο 2 του ΝΔ 3755/57, όπως τροποποιήθηκε (η παρ. 2) με το άρθρο 1 του ΝΔ 147/73 και εν συνεχεία όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 435/76,  συμπληρώθηκε με τους Ν. 4468/17 και 4554/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4876/2021, ορίζει τα εξής:

«1. Μισθωτοί, απασχολούμενοι κατά τας Κυριακάς και τας κατωτέρω αναφερομένας εορτάς, δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας περί της απασχολήσεως ταύτης και των άλλων ενδεχομένων συνεπειών, της υπό των υπ’ αριθμ. 8900/46 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, ως αυθεντικώς ηρμηνεύθη δια της υπ’ αριθμ. 25825/51 τοιαύτης, προβλεπομένης προσαυξήσεως εξ 75%, κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσεων, ως αύται ισχύουν σήμερον, οριζόμενα.

2. Ως εξαιρέσιμες γιορτές κατά τις οποίες παρέχεται η ανωτέρω προσαύξηση νοούνται

α) η της 25ης Μαρτίου,

β) η της Δευτέρας του Πάσχα,

γ) η της 1ης Μαΐου,

δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),

ε) η της 28ης Οκτωβρίου,

στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου),

ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου,

η) η της 1ης Ιανουαρίου και

θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου).

3. Εις τους επί ημερομισθίω αμειβομένους μισθωτούς, τους μη απασχοληθέντας εκ λόγων μη οφειλομένων εις τούτους κατά τας εν παραγρ. 2 ημέρας, καταβάλλεται δι’ εκάστην τούτων ποσόν ίσον προς το ημερομίσθιόν των, άνευ ετέρας προσαυξήσεως».

2.   Εφαρμογή διατάξεων

Σύμφωνα με τα παραπάνω σε συνδυασμό με το άρθρο 62 του ν. 4808/2021, η 25η Μαρτίου ανήκει στις υποχρεωτικές εξαιρέσιμες (αργίες) εορτές.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά την ημέρα αυτή, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός εκείνων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές.

2.1. Ειδικότερα, ως προς την αμοιβή της Παρασκευής 25 Μαρτίου 2022 ισχύουν τα εξής:

2.1.1. Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν και οι εργαζόμενοι και δεν θα απασχοληθούν κατά την 25η Μαρτίου, για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους:

  • καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ
  • σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

2.1.2.  Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

1)      αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2)      στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

  • α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 25η Μαρτίου, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
  • β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

2.1.3.  Επισημάνσεις

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
  • Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.
  • Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

2.1.4.  Σε ποια βάση υπολογίζεται η προσαύξηση 75%
Η αργία της Κυριακής

Ως Κυριακή θεωρείται το χρονικό διάστημα που αρχίζει από τις 24:00 του Σαββάτου και λήγει στις 24:00 της Κυριακής (εβδομαδιαία ανάπαυση). Η Κυριακή είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας και επομένως η απασχόληση του εργαζόμενου κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε αργία, δικαιούται να λάβει το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, προσαυξημένου κατά 75% επί του νομίμου ημερομισθίου.

Σημειώνεται ότι:

  • ο οφειλόμενος μισθός υπολογίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές,
  • η προσαύξηση του 75% υπολογίζεται επί του εκάστοτε καθοριζομένου νομίμου ημερομισθίου ή ωρομισθίου.

Πηγή: ΔΕΝ, ΚΕΠΕΑ, Παλαιολόγος Ι. Λιάζος «Μισθοδοσία Προσωπικού Πρακτικός Οδηγός 3η Έκδοση 2022»

Ο Παλαιολόγος Ι. Λιάζος είναι Εργασιακός – Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Ακολουθήστε τον ot.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στον ot.gr

Latest News

Πρόσφατα Άρθρα Experts